Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Betere informatie voor allochtone vrouwen

Nr. 2002/60
17 mei 2002

Verstand en Van Boxtel nemen maatregelen om vrouwen uit etnische minderheidsgroepen aan de slag te krijgen

Het kabinet wil dat in de intentieverklaring herintredende vrouwen bijzondere aandacht wordt besteed aan vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Minstens 15 procent van de vrouwen die komend jaar in het kader van het convenant aan de slag gaan, zouden uit een etnische minderheidsgroep afkomstig moeten zijn. Om dat te bereiken moeten deze vrouwen beter worden geïnformeerd over de bestaande regelingen die de stap naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. In de intentieverklaring herintredende vrouwen is op 5 maart 2002 afgesproken om tot en met 2005 70.000 herintredende vrouwen aan het werk te krijgen.

Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het advies van de commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (AVEM), die demissionair staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en demissionair minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid naar het parlement hebben verzonden. De commissie AVEM heeft een advies uitgebracht over de manier waarop de arbeidsdeelname en de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen kan worden bevorderd. Naast de kabinetsreactie hebben de bewindslieden ook het onderzoek 'Allochtone Vrouwen en Kinderopvang' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verstand en Van Boxtel stellen dat het kabinet al veel heeft gedaan om de achterstand in arbeidsdeelname van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen op te lossen. Er zijn specifieke maatregelen genomen voor etnische minderheden en herintredende vrouwen, zoals het convenant dat met het midden- en kleinbedrijf is gesloten om allochtonen aan het werk te helpen. Daarnaast kunnen vrouwen uit etnische minderheidsgroepen ook profiteren van het algemene beleid. Met de zogenaamde 'sluitende aanpak' wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat alle werkzoekenden van de uitkeringsinstanties een aanbod krijgen voor werk, werkervaring of scholing. Ook is de Wet arbeid en zorg per 1 december 2001 in werking getreden. Deze wet maakt het ook voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen makkelijker om werken met de zorg voor kinderen of zieke familieleden te combineren.

Het kabinet wil bevorderen dat de maatregelen vrouwen uit etnische minderheidsgroepen beter bereiken. Zo gaat het Centrum voor Werk en Inkomen met organisaties van etnische minderheidsgroepen een voorlichtingscampagne houden die specifiek gericht is op werkzoekenden uit etnische minderheidsgroeperingen. Ook bij de invoering van de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang komt een campagne die specifiek op deze groep is gericht. Verder gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst voor gastouderbureaus en organisaties van etnische minderheidsgroepen organiseren. De bedoeling hiervan is dat gastouderbureaus vrouwen uit etnische minderheidsgroepen als potentiële klant en gastouder gaan zien en dat de vrouwen de mogelijkheden ontdekken die gastoudersbureaus voor hen hebben.

In de komende kabinetsperiode wordt een tijdelijke stuurgroep ingesteld die zorg gaat dragen voor de uitvoering van de actiepunten die in het kabinetsstandpunt zijn afgesproken. De stuurgroep gaat ook een leidraad opstellen met voorbeelden van goed werkende samenwerkingsverbanden op lokaal niveau. Dit kan gemeenten helpen bij de coördinatie van hun activiteiten om allochtone vrouwen weer aan het werk te helpen of maatschappelijke activiteiten te laten verrichten. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Centra voor Werk en Inkomen, de grote steden, het Overlegkader Vrouwen uit Minderheden, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het projectbureau Dagindeling), Volksgezondheid Welzijn en Sport, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.


---

---
De volledige tekst van de brief van staatssecretaris Verstand en minister Van Boxtel, de kabinetsreactie op het advies van de commissie AVEM en het advies van de comissie AVEM 'Aanbevelingen op maat' staan op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op 'Officiële publicaties' in de rechter knoppenbalk).

17 mei 02 13:51

Deel: ' Betere informatie voor allochtone vrouwen '
Lees ook