expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Betere prestaties van politie leiden ...........

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
10 september 1999

BETERE PRESTATIES VAN POLITIE LEIDEN TOT HOGERE VEILIGHEID

Sommige politieregio.s doen het in veiligheidsopzicht beter dan andere regio.s. Betere prestaties leiden tot een hogere veiligheid. Dit staat in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Politiezorg (IBO), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het onderzoek, dat onder leiding stond van prof. Van der Zwan, is verricht in opdracht van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Zalm van Financiën. Het onderzoek wordt tezamen met een kabinetsstandpunt aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het onderzoek komt naar voren dat de veiligheidssituatie op nationale schaal met beleid te verbeteren is. Zo kan met succes worden ingespeeld op de verschillen in veiligheidsuitkomsten door goed scorende regio.s die zich verder verbeteren en achterblijvers die een inhaalslag moeten maken.
Het onderzoek geeft aan dat de politie alleen in staat is tot hogere productiviteit als de samenwerking met de justitiële keten optimaal is. Deze aanpak wordt door de minister ondersteund. Om de prestaties van de best presterende regio.s en de zogenaamde .runners-up. of .next-best regio.s. nog verder te verbeteren wordt gepleit voor een systeem van prestatiefinanciering. De minister onderschrijft dit voorstel waarbij hij wel aangeeft dat gewaakt moet worden voor de mogelijkheid dat, waar de beste regio.s beloond worden, er daarnaast voor gezorgd moet worden dat de achterblijvende regio.s hun achterstand inhalen. De veiligheid in Nederland moet overal op een voldoende niveau zijn.

Door de minister is inmiddels de stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg ingesteld.
Deze stuurgroep, die ook onder leiding zal staan van prof. Van der Zwan, zal onderzoeken hoe dit systeem van prestatiefinanciering kan worden ingebed in het bekostigingsstelsel voor de politie en met welke budgetten.

RVD, 10.09.1999

10 sep 99 17:37

Deel: ' Betere prestaties politie leiden tot hogere veiligheid '
Lees ook