Ministerie van Justitie

31.08.99

Herziening fiscaal procesrecht: betere rechtsbescherming in fiscale zaken

Het bestuursprocesrecht van de Algemene wet bestuursrecht geldt vanaf 1 september ook voor procedures bij de belastingkamers van de gerechtshoven, de Hoge Raad en de Tariefcommissie. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe fiscale procesrecht. Met het nieuwe procesrecht wordt de mogelijkheid van een fiscaal 'kortgeding', voor een schadevergoeding in fiscale procedures en van herziening van uitspraken geïntroduceerd.

De introductie van een fiscaal kortgeding betekent dat partijen de president van het gerechtshof kunnen vragen om een voorlopige voorziening als gelet op de betrokken belangen, 'onverwijlde spoed' vereist is. Nieuw is ook de mogelijkheid voor de belastingrechter om op verzoek van de appellant de belastinginspecteur te veroordelen tot schadevergoeding. Tot nog toe konden schadevergoedingsprocedures op dit terrein uitsluiten voor de civiele rechter.dienen. Herziening is de mogelijkheid een onherroepelijke uitspraak toch aan te passen op grond van feiten of omstandigheden die ten tijde van het vonnis nog onbekend waren.

Al enkele jaren geldt voor de gang van zaken bij de meeste rechtzaken tussen burgers en overheid algemeen bestuursprocesrecht. In het fiscale recht golden tot nu toe speciale procesregels van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken. Daarvoor in de plaats komt nu het algemeen bestuursprocesrecht dat is opgenomen in de Algemene wet op de rijksbelastingen. Alleen daar waar de fiscale rechtspraktijk dat vereist zijn gelden bijzondere afwijkende bepalingen. Met de invoering van het nieuwe fiscaal procesrecht wordt de uniformering van het bestuursprocesrecht voltooid. Daarmee wordt het bestuursrecht eenvormiger en eenvoudiger.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Home
Persberichten

top

Deel: ' Betere rechtsbescherming in fiscale zaken '
Lees ook