Ministerie van VWS

Betere samenwerking tussen bedrijfsarts en specialist gewenst

Woensdag 5 april 2000, persbericht nummer 33

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en TNO Arbeid.

Ruim tachtig procent van de medisch specialisten wil beter samenwerken met bedrijfsartsen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het beeld dat specialisten hebben van bedrijfsartsen wordt bijgesteld. Bedrijfartsen zouden, in overleg met de huisarts, patiënten moeten kunnen doorverwijzen naar medisch specialisten. Samen richtlijnen ontwikkelen draagt bij aan een betere samenwerking tussen bedrijfsartsen en medisch specialisten.

Dit zijn de belangrijke aanbevelingen in Voor Verbetering Vatbaar II, een onderzoek onder medisch specialisten naar de samenwerking in de praktijk tussen medisch specialist en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van zieke werknemers. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door TNO Arbeid. Het rapport is op woensdag 5 april aangeboden aan staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is tevens aangeboden aan de directeur gezondheidsbeleid van het ministerie VWS, de heer A. Kalis, die het namens minister Borst van VWS in ontvangst nam, en aan de voorzitters van de betrokken artsenorganisaties. Deze laatsten hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om te komen tot nadere voorstellen voor een betere samenwerking.

Al jaren vormt de gebrekkige samenwerking tussen behandelend artsen en bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding één van de oorzaken van onnodig ziekteverzuim en langerdurende arbeidsongeschiktheid. Sinds het begin van de jaren negentig is het verbeteren van die samenwerking een belangrijk doel van het kabinet. In 1997 resulteerde een onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen (Voor Verbetering Vatbaar I) in een convenant, waarin zij afspraken maakten over zaken als richtlijnontwikkeling, verdergaande samenwerking, informatie-uitwisseling en nascholing. Toenadering tussen huisartsen en bedrijfsartsen heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het Plan van aanpak wachttijden en het Platform Aanpak Wachttijden onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Dees. Het Platform maakt zich met name ook sterk voor de verbetering van de arbocuratieve samenwerking.

Het onderzoek is uitgevoerd onder orthopeden, neurologen, psychiaters en revalidatieartsen, omdat dit de specialismen zijn waarmee bedrijfsartsen het meest contact hebben. Het onderzoek geeft eenzelfde beeld als het onderzoek onder huisartsen. De huidige contacten zijn weinig intensief, en gaan bijna altijd uit van de bedrijfsarts. De contacten beperken zich vaak tot informatie-uitwisseling. Er heeft opvallend weinig intercollegiaal overleg plaats. De meeste specialisten beoordelen hun contacten met bedrijfsartsen als redelijk tot goed; niettemin vindt 84% dat betere samenwerking nodig is. Belangrijke knelpunten voor specialisten zijn of de bedrijfsarts niet vooral de werkgeversbelangen behartigt, wat zij doen met de curatieve informatie en wat de bedrijfsarts eigenlijk kán en wíl doen voor werknemers en patiënten. Het onduidelijke beeld vormt een obstakel in de huidige samenwerking, zoals dat ook al gold voor de huisartsen.

Er bestaat brede overeenstemming over de voorwaarden voor verbetering. Als bedrijfsartsen hun professionele autonomie waarborgen en het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de patiënt als uitgangspunt nemen, zal de samenwerking beter verlopen. Andere voorwaarden zijn dat informatie alleen wordt doorgegeven met instemming van de patiënt en dat er meer gedaan wordt aan richtlijnontwikkeling.

Deel: ' Betere samenwerking bedrijfsarts en specialist gewenst '
Lees ook