Provincie Overijssel

Betere samenwerking versterkt positie bedrijventerreinen en regio?s

Ruimte voor bedrijvigheid wordt ook in Overijssel steeds schaarser. Reden te meer voor de gemeenten in Overijssel en de provincie om onderling goed af te stemmen hoe met bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen moet worden omgegaan. En om te voorkomen dat het groene karakter van de provincie op termijn in de verdrukking komt. Gedeputeerde Bennink, portefeuillehouder werk en bereikbaarheid in de provincie Overijssel, ondertekent daarom op donderdag 13 februari aanstaande het convenant ?Regionaal Platform Bedrijventerreinen? met alle Overijsselse gemeenten.

Met het Regionaal Platform Bedrijventerreinen, waarvan er zich één bevindt in de regio Twente en één in de regio IJssel-Vecht, ontstaat er een betere afstemming tussen de diverse partijen als het gaat om de ontwikkeling en revitalisering van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Dit komt de kwaliteit van, de samenhang tussen en de verscheidenheid in bedrijventerreinen ten goede. Met als uiteindelijke doel: de versterking van de concurrentiepositie van beide regio?s.

Jaarlijks zal het regionaal platform een activiteitenprogramma opstellen, met daarin de thema?s en acties waaraan aandacht besteed zal worden.

Het Regionaal Platform Bedrijventerreinen is een samenwerkingsverband tussen de Overijsselse gemeenten en de provincie met medewerking van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de OOM. Het platform is een vervolg op het, in 1998 in het leven geroepen, Programmeringsoverleg Bedrijventerreinen. Dit programmeringsoverleg is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Zo is onder andere de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het Regionale Bedrijventerrein Twente en Hessenpoort bij Zwolle. Daarnaast zijn er onderzoeken verricht naar de vraag van bedrijven en de behoefte aan terreinen op basis waarvan het monitoringssysteem bedrijventerreinen is ontwikkeld.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18


© 12-02-2003 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Betere samenwerking versterkt positie bedrijventerreinen en regio's '
Lees ook