Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Ontwikkelingssamenwerking en Nederlands bedrijfsleven

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 januari 1999
Kenmerk DOB 026.hv/.99
Blad /2
Bijlage(n) -
Betreft Kwartaalrapportage ORET/Miliev oktober-december 1998

Onderstaand treft u aan de rapportage ORET/Miliev progranma over het vierde kwartaal 1998, overeenkomstig de toezegging van mijn voorganger om u op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende de uitputting van het programma.

Uitputting

Volgens de laatste beschikbare cijfers van de NIO werd in 1998 een bedrag van ruim f 212 mln uitgegeven. Daar stond tegenover een kasplafond in 1998 van f 315 mln, waarmee de onderuitputting uiteindelijk op bijna fl 103 mln. uitkomt.

Het betreft de totale uitgaven voor ORET èn Miliev.

In het eerste kwartaal 1998 werd rekening gehouden met een onderuitputting van f 45 miljoen. In de loop van het tweede kwartaal werd een nieuw ramingensysteem geïntroduceerd met verschillende hardheidscorrecties voor de opeenvolgende stadia van behandeling en uitvoering waar projecten zich in bevinden. Ramingen gingen uit van toeneming van de onderuitputting tot bijna f 74 miljoen. In het derde kwartaaloverzicht werd deze raming bijgesteld naar een onderuitputting van f 105 miljoen.

Goedkeuringen 1998

Het totale aantal goedgekeurde projecten 1998 komt uit op 33, waarvan 25 ORET en 8 Miliev. De totale schenking-waarde voor deze projecten bedraagt bijna f 300 miljoen. Hiermee was een totale transactiewaarde gemoeid van ongeveer f 605 miljoen.

Van deze 33 aanvragen bevinden zich er 9 in MOL's (3 in Bangladesh, 2 in Tanzania en 1 in Ethiopië, Mozambique, Uganda en in Zambia). Qua sector issprake van een vrij brede spreiding met een zeker accent op drinkwater, baggeren en infrastructuur/transport.

Ramingen 1999

Het kasplafond bedraagt in 1999 f 390 miljoen- f 330 miljoen regulier en f 60 miljoen als overheveling van een deel van de onderuiputting 1998 via de band-breedte. De ramingen voor uitgaven op lopende en in behandeling zijnde projecten belopen 343 miljoen. Daarnaast zullen in de eerste periode van 1999 aanvragen in behandeling worden genomen die mogelijk in 1999 nog tot uitgaven zullen leiden.

Gegeven de behandelingsduur van gemiddeld 4 maanden en gegeven het feit dat de schenkingsovereenkomst aan het ontvangende land in veel gevallen meer dan 6 maanden later getekend terugkomt, zullen veel van de aanvragen die in 1999 in behandeling worden genomen echter pas in 2000 tot uitgaven leiden.

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Eveline Herfkens

Deel: ' Betreft Kwartaalrapportage ORET/Miliev '
Lees ook