Kerken in Aktie

Overzicht betrokkenheid Kerken in Aktie bij hulp aan vluchtelingen Kosovo

Nationale actie vluchtelingen Kosovo

Vrijdag 2 april besloten de Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder Kerken in Aktie/SOH, tot een nationale actie voor de vluchtelingen uit Kosovo die momenteel de buurlanden van Kosovo overstromen. Het actiegironummer is giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties te Den Haag. Kerken in Aktie/SOH ontvangt een nog nader te bepalen deel van de inkomsten uit deze actie voor haar hulpprogramma’s rond Kosovo.

Internationale samenwerking kerkelijke hulporganisaties Action by Churches Together (ACT International), het internationale kerkelijke samenwerkingsverband voor noodhulp, breidt haar programma voor de opvang van vluchtelingen uit Kosovo uit. De omvang van het programma bedraagt nu 8 miljoen gulden. Kerken in Aktie ondersteunt dit hulpprogramma. Tot nu toe is ƒ 200.000,- bijgedragen. Sinds het uitbreken van het conflict in Kosovo, februari 1998, heeft Kerken in Aktie nu in totaal ƒ 590.000,- aan hulpverlening besteed. Kerken in Aktie ondersteunt in de regio het werk van lokale particuliere organisaties. Deze zijn beter dan wie ook in staat in het vaak onherbergzame gebied kleinschalige hulp te verlenen. De hulpverlening per land ziet er als volgt uit:

Noodhulp Albanië
In de grensplaats Kükes komen nog dagelijks grote aantallen vluchtelingen Albanië binnen. De regering en de UNHCR vervoeren vluchtelingen naar andere delen van Albanië. Kerken in Aktie ondersteunt het werk van ACT/DA. Deze lokale kerkelijke organisatie zal zich concentreren op de Centraal-Albanië, waar veel Kosovaarse vluchtelingen naar toe gebracht worden. Ervaren hulpverleners van zusterorganisaties van Kerken in Aktie uit Nederland, Denemarken, Noorwegen en Engeland worden toegevoegd aan de lokale staf van ACT/DA. De hulp bestaat uit voedsel, tenten, kookgerei, matrassen, dekens en medicijnen. Daarnaast zijn er twee vrachtwagens en vier pick-ups beschikbaar gesteld voor transport van noodhulpgoederen en hulpverleners.

Noodhulp Macedonië
De lokale partnerorganisatie van Kerken in Aktie in Macedonië, MCIC, heeft haar structurele hulpprogramma tijdelijk opgeschort en zich volledig gericht op de noodhulp. De regering van Macedonië laat vluchtelingen binnen, maar vreest de massaliteit. Die zou namelijk de precaire etnische balans in Macedonië kunnen verstoren. Vluchtelingen worden zoveel mogelijk ondergebracht op tal van adressen in het land. In Macedonië is een platform van particuliere organisaties opgericht die de hulpverlening coördineren. ACT/MCIC neemt daar intensief aan deel. Een van de acties van het platform is een voorlichtingscampagne op radio, tv en in de geschreven pers om de bevolking van Macedonië te informeren over de Kosovaarse vluchtelingen. Hulpactiviteiten van ACT/MCIC zijn: het vervoeren van vluchtelingen van grens naar plaatsen in het binnenland waar ze worden opgenomen door Macedonische families. ACT/MCIC deelt ook voedsel, dekens, lakens en kleding uit aan de vluchtelingen. ACT/MCIC is begonnen met noodhulp aan 20.000 vluchtelingen in 14 opvangcentra: voedsel, water en sanitaire voorzieningen. De hulpverlening aan de vluchtelingen die zich hebben verzameld bij de grenspost Blace is in volle gang. Daar is de afgelopen dagen voedsel uitgedeeld en wordt gewerkt aan watervoorziening en sanitaire voorzieningen. Ook het verwijderen van afval op het terrein is een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt getracht de uitbraak van ziekten te voorkomen.

Noodhulp Montenegro en Kosovo Voor de Kosovaarse vluchtelingen die naar Montenegro zijn getrokken, is weinig aandacht van de internationale pers. Toch worden ook hier mensen opgevangen en geholpen. Kerken in Aktie is hierbij betrokken via de organisatie ACT/IOCC. Volgens informatie van ACT/IOCC zijn meer dan 45.000 vluchtelingen ondergebracht in tijdelijke collectieve huisvesting en bij gastgezinnen. Zij hebben allen behoefte aan extra hulp. ACT/IOCC heeft voedselpakketten in voorraad in opslagplaatsen in Belgrado, Decani, en Podgorica. Deze worden zo spoedig mogelijk, en als de veiligheid het toelaat, aangesproken. De hulpprogramma’s van ACT/IOCC in Kosovo zelf zijn vanwege de oorlog stil komen te liggen. Zodra dit ook maar enigszins mogelijk is zal deze hulpverlening worden hervat.

Persvoorlichter Kerken in Aktie in Macedonië Kerken in Aktie-medewerkster Els Scholte is in Macedonië om verslag te doen van de noodhulpactiviteiten van Kerken in Aktie (ACT/MCIC) in Macedonië. De afgelopen dagen was Els te horen in diverse radiorubrieken en in diverse NOS-journaals.

Oproep collecten in kerken Begin april week besloten de diakonale organen van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk om hun lokale kerken en gemeenten op te roepen tot het houden van collecten voor hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo. Kerken in Aktie maakte dit initiatief bekend door het uitsturen van een persbericht aan de media.

Voor meer informatie over de betrokkenheid van Kerken in Aktie bij de hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo kunt u bellen met de afdeling voorlichting en werving van Kerken in Aktie, tel. 030 – 27 21 456.

HELP VLUCHTELINGEN KOSOVO! Kerken in Aktie is voor de uitvoering van deze hulp aangewezen op giften van particulieren en kerken. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op giro 456 t.n.v. Kerken in Aktie te Utrecht o.v.v. vluchtelingen Kosovo. Maak hulp mogelijk!

Deel: ' Betrokkenheid Kerken in Aktie bij hulp vluchtelingen Kosovo '
Lees ook