Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Bevoegdheidsverdeling binnen Vlaamse regering

Naar aanleiding van het aantreden van een tiende Vlaams minister heeft de Vlaamse regering de bevoegdheidsverde- ling aangepast. Ziehier de wijzigingen.

Minister-president Patrick Dewael heeft geen functionele bevoegdheid meer, maar blijft bevoegd voor de staatsher- vorming en doet de coördinatie van het communicatie- beleid, het algemeen begrotingsbeleid, de werking van het Vlaams overheidsapparaat, en het Europees Voorzitter- schap, dit steeds in samenwerking met de inhoudelijk bevoegde minister.

Minister Bert Anciaux wordt bevoegd voor het Filmfonds.

Minister Dirk Van Mechelen krijgt het beleid inzake financiën en begroting en behoudt het beleid inzake economisch overheidsinitiatief, naast de ruimtelijke ordening, de media en het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Zijn titel wordt Vlaams minister van financiën en begroting, innovatie, media en ruimtelijke ordening.

Minister Paul Van Grembergen behoudt de ambtenarenzaken en de monumenten en landschappen. Hij blijft bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, en wordt bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese Aangelegenhe- den. Zijn titel wordt Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en buitenlands beleid.

Minister Jaak Gabriëls wordt bevoegd voor het economisch beleid, de buitenlandse handel, de huisvesting, en het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten. Zijn titel wordt Vlaams minister van economie, buitenlandse handel en huisvesting.

Opgelet evenwel : de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering gaat pas in op 1 augustus 2001.

Deel: ' Bevoegdheidsverdeling binnen Vlaamse regering '
Lees ook