Vendex KBB NV

Koninklijke Vendex KBB N.V. behaalde in het boekjaar 2002/03 in de meeste business-units een bevredigende omzetgroei, ondanks de sterke daling van de conjunctuur. Op vergelijkbare basis (beide jaren 52 weken en geschoond voor de effecten van acquisities en desinvesteringen) nam de netto-omzet met 2,3% toe. De business-units Fashion (+9,4%), de Bijenkorf (+5,0%), Doe-Het-Zelf (+4,0%), HEMA (+2,9%) en Consumentenelektronica (+1,7%) lieten groei zien. Bij V&D ging de omzet licht achteruit (-2,6%). V&D is bezig met een omvangrijke revitalisering. De daarbij behorende doelstellingen voor het gezond maken van de voorraadpositie werden ruimschoots gehaald.

Gaandeweg het boekjaar werd de zwakke conjunctuur in alle business-units sterker gevoeld. In Nederland nam het consumentenvertrouwen verder af en bereikte in januari 2003 het laagste punt sinds bijna twintig jaar. In België en Frankrijk was de trend eveneens neerwaarts, echter niet in die mate als in Nederland. In Duitsland was de situatie somber; de detailhandel koerste daar af op het slechtste naoorlogse jaar. In Nederland liet het gedrag van de consument zich in toenemende mate leiden door aanbiedingen en acties. Alle winkelformules van Vendex KBB hebben met succes het prijs- en actiewapen ingezet.

De totale netto-omzet van de voortgezette activiteiten bedroeg in 2002/03 (52 weken) bijna 4,4 miljard euro, inclusief 310 miljoen euro van de per 1 april 2002 overgenomen Belgische doe-het-zelfketen Brico. In het vorig boekjaar 2001/02 (53 weken) bedroeg de netto-omzet ruim 4 miljard euro, waarvan circa anderhalf procent werd behaald in de 53e week.

Door het verschil in aantal weken in het vierde kwartaal én een verschuiving van de ingangsdatum van dit kwartaal zijn de gerapporteerde omzetcijfers over het vierde kwartaal van 2002/03 en van 2001/02 niet vergelijkbaar. Gecorrigeerd voor deze effecten toont de omzet van de voortgezette activiteiten in het vierde kwartaal een stijging van bijna 8%, waarvan 7% door de acquisitie van Brico.

Fashion had een uitstekend vierde kwartaal en realiseerde een aanzienlijke versnelling van de groei. De omzetten van V&D en de Bijenkorf ontwikkelden zich ongeveer in lijn met de eerste drie kwartalen, maar de Bijenkorf liep een forse tik op in de verkoop van kerstpakketten (Bijenkorf Business Cadeau). Doe-Het-Zelf en Consumentenelektronica toonden een lichte groeivertraging in lijn met de conjuncturele ontwikkeling. De omzet van HEMA daalde fractioneel ten opzichte van het zeer goede vierde kwartaal van vorig boekjaar, toen de distributie van de 'eurokit' en de (zegel)acties in het kader van het 75-jarig jubileum voor topomzetten zorgden. In de onderstaande toelichting op de omzetcijfers per business-unit wordt voor het hele jaar de vergelijking gemaakt op basis van 52 weken. Voor het vierde kwartaal wordt uitgegaan van een commercieel vergelijkbare periode van 13 weken.

HEMA
De jaaromzet van HEMA groeide 2,9%. In het vierde kwartaal bleef de omzet nagenoeg gelijk. In Nederland behaalde HEMA in het vierde kwartaal met praktisch hetzelfde aantal vestigingen een iets lagere omzet dan in 2001/02, toen de verkopen krachtig werden gestimuleerd door jubileumacties en de stormloop op de 'eurokit'. In België steeg de omzet in het vierde kwartaal met circa 15%, mede door expansie (drie vestigingen meer). De eerste twee testwinkels in Duitsland ontwikkelen zich, na een sterke start, bevredigend. In maart opent HEMA in het centrum van Essen een derde Duitse testwinkel (1.700 m2).

V&D
Bij V&D liep de jaaromzet terug met 2,6%. In het vierde kwartaal daalde de omzet ruim 2%. De achteruitgang is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het rigoureus en tegen hoge kortingen wegwerken van voorraden, teneinde ruimte te creëren voor de nieuwe en sneller wisselende collecties van 2003. Aan het einde van het boekjaar waren de oude voorraden geheel weggewerkt. De 'nieuwe generatie'-warenhuizen van V&D in Enschede en Maastricht (heropend in oktober en november) presteren naar verwachting. In het lopende jaar worden elementen van de nieuwe winkelpresentatie in twintig andere vestigingen (samen goed voor de helft van de V&D-omzet) ingebracht.

de Bijenkorf
De Bijenkorf boekte over het hele jaar een 5% hogere omzet. Dit is vrijwel geheel het gevolg van expansie (drie modefilialen geopend in september 2001; nieuw warenhuis in Enschede sinds eind augustus 2002). De omzetontwikkeling in het vierde kwartaal (+2,4%, inclusief expansie) werd sterk beïnvloed door de teleurstellende verkoop van kerstpakketten door Bijenkorf Business Cadeau. De winkelomzet exclusief expansie lag licht boven vorig jaar.

Doe-Het-Zelf
De jaaromzet van Doe-Het-Zelf steeg 47%. Zonder de Belgische doe-het-zelfketen Brico, die vanaf 1 april 2002 is geconsolideerd, bedroeg de stijging 4%. In het vierde kwartaal nam de omzet ruim 41% toe (exclusief Brico -1%). De belangrijkste formule in Nederland, Praxis, boekte in het vierde kwartaal hogere winkelomzetten. Door voorraadvermindering bij de franchisers waren de leveranties aan de aangesloten bedrijven lager. Formido behaalde minder omzet dan in het laatste kwartaal van vorige boekjaar toen acties rond het 25-jarig jubileum voor flink hogere verkopen zorgden. De omzet van Brico steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig boekjaar met ruim7%.

Fashion
De jaaromzet van Fashion kwam 9,4% hoger uit. In het vierde kwartaal groeide de omzet met bijna 13%. Deze stijging weerspiegelt de goede gang van zaken bij alle fashion-ketens. Van de drie formules presteerde Hunkemöller in het vierde kwartaal duidelijk het best. In alle zes landen waar de formule aanwezig is, werden met nagenoeg hetzelfde aantal winkels 'double-digit' groeicijfers behaald, ook in Duitsland waar de markt onder druk stond. Aan de uitstekende gang van zaken hebben een meer modieuze en actuelere collectie en een verbeterde winkelpresentatie bijgedragen. In Frankrijk verloopt de introductie van Hunkemöller voorspoedig.

Ook M&S Mode behaalde in vrijwel alle landen waar het actief is in het vierde kwartaal hogere omzetten. De eerder in het jaar ingezette focus op verhoging van de omloopsnelheid van de voorraad wierp vruchten af. De omzetstijging in de Benelux in zowel het derde als vierde kwartaal heeft de in het tweede kwartaal opgelopen forse achterstand niet geheel kunnen goedmaken, waardoor in deze landen de jaaromzet iets lager uitkwam. In Duitsland, waar de marktomstandigheden onveranderd moeilijk waren, daalde de omzet in het vierde kwartaal gering. De omzet in Frankrijk groeide zowel in het vierde kwartaal als op jaarbasis aanzienlijk. Dit is deels het gevolg van expansie (+18 winkels). De eerste testwinkels die vanaf november 2002 in Spanje zijn geopend laten uitstekende omzetcijfers zien. Evenals in Frankrijk lijkt M&S Mode in Spanje een 'niche' in de markt te hebben gevonden.

Claudia Sträter voelde in het vierde kwartaal meer dan in de voorgaande perioden de effecten van het tanende consumentenvertrouwen. Dit gold met name Nederland, waar met één winkel meer (Groningen, geopend in december 2002) een beperkte omzetgroei werd behaald. Dankzij België/Luxemburg en de groothandel steeg de totale kwartaalomzet duidelijk, waardoor het boekjaar bevredigend kon worden afgesloten. Inmiddels is een contract gesloten voor een testwinkel in Duitsland (Münster). Deze vestiging wordt in de tweede helft van het jaar geopend.

Consumentenelektronica
Bij Consumentenelektronica nam de jaaromzet 1,7% toe. In het vierde kwartaal steeg de omzet circa 1%. In het laatste kwartaal had de elektronicabranche het moeilijk, met name in het huishoudsegment (wit- en bruingoed) en pc's. Daarentegen bleef de vraag naar spelcomputers, spelletjessoftware (cd's en dvd's) en digitale fotografie goed op peil.

Dixons, marktleider in games en digitale fotografie, boekte in het vierde kwartaal een hogere omzet, voornamelijk door expansie (+5 winkels). Computerspeciaalzaak Dynabyte behaalde met drie winkels meer een gelijke omzet. Bij It's (sterk in de witgoedsector) stond de omzet in het vierde kwartaal onder druk. Modern Electronics scoorde daarentegen duidelijk beter dan in het zwakke vierde kwartaal van 2001/02. Dankzij de begin dit jaar doorgevoerde herstructurering werd met twintig winkels minder een duidelijk hogere omzet behaald.

 NETTO-OMZET 4e KWARTAAL EN BOEKJAAR (x miljoen euro) Netto-omzet Verandering in % Netto-omzet Verandering in %                  +/- in %  4e kwartaal   boekjaar  2002/03 2001/02  Vergelijk- 2002/03 2001/02  Vergelijk-  13 wk 14 wk  baar * 52 wk 53 wk  baar * HEMA 254 278 - 8,6   - 0,8   933 924 + 1,0 + 2,9 V&D 237 258 - 8,1 - 2,1 856 890 - 3,8 - 2,6 de Bijenkorf 129 134 - 3,7 + 2,4 420 406 + 3,4 + 5,0 Doe-Het-Zelf 257 194 + 32,5 + 41,2 1.066 737 + 44,6 + 46,6 Fashion 115 110 + 4,5 + 12,7 455 424 + 7,3 + 9,4 Consumentenelektronica 179 189 - 5,3 + 1,1 589 590 - 0,2 + 1,7  1.171 1.163 + 0,7 + 7,9 4.319 3.971 + 8,8 + 10,5 Overige activiteiten 12 11     38 47 Voortgezette activiteiten 1.183 1.174 + 0,8 + 7,9 4.357 4.018 + 8,4                   + 10,2 Niet-voortgezette activiteiten 1 295     360 940 Netto-concernomzet 1.184 1.469     4.717 4.958 

* Het boekjaar 2001/02 bestond uit 53 weken. Voor vergelijkingsdoeleinden dienen de omzetcijfers over het boekjaar te worden beoordeeld op basis van 52 weken. Voor het vierde kwartaal wordt uitgegaan van commercieel vergelijkbare perioden:
- 4e kwartaal 2002/03 (13 weken): 4 november tot en met 2 februari
- 4e kwartaal 2001/02 (13 weken, vergelijkbaar): 5 november tot en met 3 februari
- 4e kwartaal 2001/02 (14 weken, rapportage): 29 oktober tot en met 3 februari
De voor vergelijkingsdoeleinden relevante procentuele veranderingen zijn weergeven in de omkaderde kolommen.

SPECIFIEKE TOELICHTING

In verband met de verkoop van zes concernondernemingen aan CVC Capital Partners per 31 juli 2002, de sluiting van Dixtone in mei en de verkoop van America Today in december 2002 zijn de vergelijkende cijfers voor Consumentenelektronica en Fashion aangepast. De systematiek van aanpassing is dezelfde als eerder gehanteerd voor Kreymborg, Kien, Amici en FAO Schwarz. Samenvattend:

1. Doe-het-Zelf: Praxis, Formido en Brico (vanaf 1 april 2002). De Franse, Spaanse en Portugese activiteiten van Brico zijn niet meegeconsolideerd, vooruitlopend op de formele overdracht aan Leroy Merlin.

2. Consumentenelektronica (voorheen Hard Goods): Dixons, Dynabyte, It's, Modern Electronics en Prijstopper.

3. Fashion: M&S Mode, Hunkemöller en Claudia Sträter.

4. Overige activiteiten: o.a. Schaap & Citroen, AudioSonic en Vendex KBB IT Services.

5. Niet voortgezette activiteiten: FAO Schwarz (verkocht januari 2002), Dixtone (beëindigd mei 2002), Kijkshop België (beëindigd voorjaar 2002), aan CVC verkochte bedrijven (per 31 juli 2002): Prénatal en Scapino (voorheen Fashion), Hans Anders Optiekgroep, Siebel Juweliersgroep, Kijkshop en Perry Sport (voorheen Hard Goods) en America Today (verkocht aan het management in december 2002; voorheen Fashion).

De omzetcijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

 NETTO-OMZET PER KWARTAAL (x miljoen euro) 2001/02 2001/02 2001/02 2001/02 2002/03 2002/03 2002/03                  2002/03  I II III IV I II III IV     14 wk    13 wk HEMA 211 207 228 278 221 217 241 254 V&D 209 202 221 258 201 195 223 237 de Bijenkorf 81 80 111 134 90 83 118 129 Doe-Het-Zelf 179 195 169 194 228 312 269 257 Fashion 91 119 104 110 103 122 115 115 Consumentenelektronica 134 129 138 189 127 138 145 179  905 932 971 1.163 970 1.067 1.111 1.171 Overige activiteiten 11 12 13 11 7 7 12 12 Totaal 916 944 984 1.174 977 1.074 1.123 1.183 AANTAL VESTIGINGEN (per einde kwartaal)  1.485 1.498 1.509 1.521 1.628 1.627 1.644 1.652 
FINANCIËLE AGENDA

Publicatie jaarcijfers 2002/03 8 april 2003
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2003 Publicatie omzetcijfers 1e kwartaal 2003/04 14 mei 2003 Publicatie omzetcijfers 2e kwartaal 2003/04 13 augustus 2003 Publicatie halfjaarcijfers 2003/04 9 september 2003 Publicatie omzetcijfers 3e kwartaal 2003/04 12 november 2003


---- --

Deel: ' Bevredigende omzetgroei Vendex KBB ondanks conjuncturele tegenwind '
Lees ook