Gemeente Oostzaan

De gemeenterubriek, zoals deze op de maandagen in Regioblad Kompas wordt geplubliceerd.

- 27 augustus 200127 augustus 2001

Roemersloot niet zonder zolders In het Dagblad van de Zaanstreek verscheen onlangs een verontrustend artikel over een uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplannen "Roemersloot" en "Roemersloot partiële herziening". In dit artikel werd gesuggereerd dat enkele bewoners van Roemersloot hun zolder zouden moeten (laten) afbreken. Machinefabriek Meijn was namelijk een procedure tegen de bestemmingsplannen gestart uit vrees voor klachten vanuit Roemersloot over geluidsoverlast van het bedrijf. De Raad van State heeft Meijn op basis van formele overwegingen gedeeltelijk gelijk gegeven. Aan het grootste deel van het bestemmingsplan "Roemersloot" is echter onherroepelijk goedkeuring verleend. De gedeeltelijke afwijzing slaat op de woningen die direct naast Meijn zijn gelegen en op de geplaatste geluidswal. Deze woningen zijn echter, net als de overige woningen in Roemersloot, gerealiseerd op basis van een inmiddels onherroepelijke bouwvergunning. Deze vergunning is bekrachtigd door diezelfde Raad van State. Van het afbreken van zolderverdiepingen kan dan ook geen sprake zijn. In het artikel werd ook gesproken over een verhoging van de geluidswal. Wat de gemeente Oostzaan betreft is dit absoluut niet aan de orde, want ook deze geluidswering is geplaatst op basis van een onherroepelijke bouwvergunning. De vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan "Roemersloot partiële herziening" heeft verder voor de bewoners geen gevolgen. De gemeente beraadt zich in overleg met stedenbouwkundige adviseurs en externe juristen over een reparatie van het bestemmingsplan, voor wat betreft dat deel waaraan geen goedkeuring is gegeven. We hopen dat hiermee de mogelijke onrust en zekere verwarring is weggenomen.

Nieuwe schooljaar begonnen Op 20 augustus ging het nieuwe schooljaar voor de basisscholen van Oostzaan weer van start. De wethouder van onderwijs A. Dobma-de Vos maakte zoals ieder jaar een rondgang langs alle schoolgebouwen. Aandachtspunt daarbij was de huisvesting in de oude Kerkbuurtschool waar tijdelijk twee klassen van De Kweekvijver zijn ondergebracht. De wegzijde van de Kerkbuurt is met extra hekken beveiligd, hierdoor kunnen de kinderen niet direct de straat op rennen. Naar verwachting zullen de lokalen bij De Kweekvijver op zijn vroegst na de herfstvakantie geplaatst worden, zodat het ruimtegebrek aldaar opgelost zal zijn. In de Noorderschool werd de gecombineerde groep 7/8 door de wethouder verteld wat de Leerplichtbrochure nu precies inhoudt. De ouders van alle Oostzaanse kinderen tussen de 5 en 17 hebben de afgelopen weken deze brochure per post ontvangen. Het blijkt nu dat niet voor iedereen duidelijk is dat het niet van belang is in welke gemeente de kinderen naar school gaan. Tenslotte geldt die leerplicht tot en met het schooljaar waarin ze 17 jaar zijn geworden. De gemeente Oostzaan is namelijk verantwoordelijke voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht waar ze naar school gaan. Wethouder A. Dobma-de Vos is zeer verheugd dat het de gemeente Oostzaan als bestuurder van het openbaar onderwijs is gelukt om met een volledige personele bezetting het schooljaar te beginnen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de directies van de scholen en door gebruik te maken van zij-instromers, leerkrachten die niet direct uit het onderwijs afkomstig zijn. Er is zelfs een invalkracht aangesteld, die bij ziektes van onderwijzend personeel op de openbare scholen voor de eerste opvang zorgt. Verheugend is ook dat een aantal langdurig zieke leerkrachten weer (gedeeltelijk) hersteld is.
Het leerlingenvervoer wordt met ingang van dit schooljaar verzorgd door Connexxion. Voorheen werd dit gedaan door Taxibedrijf Vet & Zn. Door bedrijfsbeëindiging van deze firma is de verzorging van het leerlingenvervoer door Connexxion overgenomen. (foto's: © gemeente Oostzaan)

Hoorzitting Centrumplan
Op 28 augustus wordt in Dorpshuis De Greep om 19.30 uur een hoorzitting gehouden over het voorontwerp van bestemmingsplan Centrum Oostzaan. Het plan ligt tot 2 september ter inzage in het gemeentehuis (gedurende openingstijden) en de bibliotheek. Daarnaast is het plan online in te zien via de pagina "actualiteiten". Schriftelijke zienswijzen kunnen tot 2 september gestuurd worden aan burgemeester & wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Tijdens de hoorzitting kunnen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht worden. Tevens is het mogelijk om deze na telefonische afspraak (075 - 684 7777) kenbaar te maken aan de cluster Ruimtelijke Ordening. Ook hiervoor geldt dat dit kan tot het einde van de inzage termijn, deze loopt op 2 september af.

Commissie Ouderen, WVG-gerechtigden en Gehandicapten De commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten vergadert op 3 september a.s. om 13.30 uur in De Lishof. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan:
· Initiatiefgroep Fifty-Fit. De initiatiefnemers zullen vertellen wat zij in het kader van het breedtesportproject willen gaan doen voor ouderen 50+.

· Stand van zaken collectief vervoer en Belbus
· Stand van zaken nieuwe Lishof
· Voorbereiding behandeling beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan in de commissie B van 4 september · Plan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen
· Invoering Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001, consequenties voor legesbedrag en parkeerborden
· Voorbereiding verkiezingen commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in 2002
Voor meer informatie of als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u bellen met mevrouw A. Vrieze, tel. 6847777.

De Haal afgesloten voor auto's Op donderdagavond 6 september zal van 18.00 tot 24.00 uur een gedeelte van De Haal afgesloten zijn voor autoverkeer. Ter hoogte van de brug bij de huisnummers 66 en 99 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's er niet door kunnen. Fiets- en voetgangersverkeer is wel mogelijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 - 684 7735) en dhr. Kempenaar (075 -684 7732) van de sector grondgebiedzaken.

Raadscommissies
Op 27 en 29 augustus vergaderen de commissies A en C. De commissie B komt op dinsdag 4 september samen. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang Oop (mondeling)
2. Procedure Gouden Greep
3. Brandveiligheid Gebruiksvergunning
4. Gemeentelijke Kredietbank Agenda B

1. Invalidenparkeerplaats - S.J.D. Döll-Killburg
2. Invalidenparkeerplaats - K. van Ingen
3. Raadsvoorstel tot bekrachtiging van beroepschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol
4. Nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001
5. Beleidsnota ouderen- en gehandicaptenbeleid Oostzaan
6. Deelplan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen Agenda C

1. Uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver
2. Uitbreiding eerste inrichting obs Noorderschool
3. Info vluchtelingenwerk Zaanstreek
Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
· op 15 augustus 2001 voor het oprichten van een wasplaats voor caravans aan De Haal 117,
· op 17 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Claes Compaeneiland 6,

· op 21 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan het Zuideinde 221,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
overleden:
de Boer, Douwe (94 jr.)
wv: A.H. Blaauboer
ondertrouw:
A.G.P. Belfor en S.F.H. Julen

Oostzaan heeft op de warmste dag van het jaar, afgelopen woensdag 15 augustus, de alweer 9000ste inwoner in het zonnetje gezet. De 28-jarige Michel Munts mocht uit handen van loco-burgemeester A.

Deel: ' Bewoners Roemersloot (Oostzaan) moeten zolder afbreken '
Lees ook