Vereniging Nederlandse Gemeenten

Bezuinigingen ondermijnen gezamenlijke ambities overheden (12/6/02)

Bezuinigingen ondermijnen gezamenlijke ambities overheden

Ik maak mij bijzonder grote zorgen over de gemeentefinanciën, zo sprak W.J. Deetman, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tijdens zijn jaarrede op het VNG Congres in Rotterdam. De geluiden over bezuinigingen in de komende kabinetsperiode verhouden zich slecht met gezamenlijke ambities van de overheden om veiligheid, zorg en onderwijs te verbeteren. De bezuinigingen mogen dan ook absoluut niet onevenredig worden afgewenteld op de gemeenten. Als dat gebeurt, toont het Rijk zich een onbetrouwbare partner. In zijn jaarrede voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemde Deetman verder de signalen over afschaffing van gesubsidieerde arbeid zorgwekkend.

De voorzitter van de VNG benadrukte, dat het vertrouwen van de burger in de overheid de afgelopen periode onder druk heeft gestaan. Samenwerken, verantwoorden en handhaven zijn de centrale themas waar de overheden de komende jaren naar moeten handelen. In het manifest der Gemeenten en de recent verzonden brief aan de kabinetsformateur gaat de VNG in op de ambities van gemeenten om het vertrouwen van de burger te versterken.

Veiligheid blijft een belangrijk speerpunt voor alle gemeenten, met name de rampenbestrijding. De VNG stelt voor de regionale brandweren en geneeskundige hulpverleningsregios te bundelen in nieuwe veiligheidsregios. Er is 200 miljoen euro van het Rijk nodig om de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Ook sprak Deetman zich uit over de bestuurlijke verhoudingen. Provincies moeten in het algemeen hun voordeel niet halen uit nieuwe sturingsinstrumenten en nieuwe taken, maar beter gebruik maken van bestaande wettelijke instrumentarium. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen in de bestuurlijke taakverdeling dringt Deetman er namens de VNG bij de Kamer op aan om haast te maken met de behandeling van de Wet Bestuur in stedelijke regios.

Ten aanzien van het asielbeleid stelt de VNG-voorzitter dat de rijksoverheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deetman stelt het Rijk voor de keus: Of je handhaaft de wet en voert een actief uitzettingsbeleid als uitgeprocedeerden weigeren te vertrekken. Of je past de wet aan. In ieder geval moet voorkomen worden dat uitgeprocedeerden letterlijk op straat terechtkomen.

Het tweedaagse VNG-congres werd dit jaar gehouden in Rotterdam, met als centraal thema: Gemeenten geven water een plaats. Op de eerste congresdag werd het thema onderstreept met een toespraak van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. Op het gebied van waterberging, afvalwater, beheer van grondwater en de waterbodems is gemeentelijke actie nodig. In de aanloop naar een te sluiten Nationaal Bestuursakkoord Water heeft de VNG haar visie op waterbeleid neergelegd in de notitie Gemeenten geven water een plaats. De VNG intensiveert de ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van gemeentelijke taken, zoals het opstellen van een model afvalwaterplan.

Deetman maakte bekend dat volgend jaar het VNG congres plaatsvindt in de Drentse gemeente Tynaarlo. Het congres krijgt als centraal thema Groene contouren van de ruimtelijke ordening.

Den Haag, 12 juni 2002

Deel: ' Bezuinigingen ondermijnen gezamenlijke ambities overheden '
Lees ook