Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Openbare versie:
Bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als:

Koninklijke KPN N.V. Postbus 90420

De heer A.J. Scheepbouwer 2509 LK Den Haag Postbus 30000 Telefoon (070) 315 92 00 2500 GA 'S-GRAVENHAGE Telefax (070) 315 35 01

2500GA30000
Bezoekadres: Babylon-complex toren B, 3e etage Koningin Julianaplein 30 2595 AA Den Haag a Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer b OPTA/EGM/2003/201111 2003-U-00005-RvB Datum Onderwerp Bijlage(n) 20 maart 2003 E02209024 Actietarief

Geachte heer Scheepbouwer,

In vervolg op de op 20 februari 2003 door het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) aan KPN verzonden brief, met kenmerk c OPTA/EGM/2003/200684, ontvangt u hierbij het besluit ten aanzien van het tariefvoorstel van 14 januari 2003 (ontvangen door het college op 16 januari 2003), met bovenstaand kenmerk, voor het "actietarief op voor het bellen van ". Het college verzoekt u om bij eventuele correspondentie aangaande dit tariefvoorstel, naast het kenmerk, ook het zaaknummer E02209024 d te vermelden.

Juridisch Kader
Op basis van artikel 35, eerste lid van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht), dienen tarieven van KPN, als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de markt voor het gebruik van het vaste openbare telefoonnetwerk en van de vaste openbare telefoondienst te voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie. Uit artikel 36, eerste lid, Boht, volgt dat op tariefwijzigingen van een vast openbaar telefoonnetwerk en van een vaste openbare telefoondienst artikel 35 van het Boht van toepassing is.

Tariefvoorstel KPN
In het tariefvoorstel wordt een actietarief voorgesteld voor de duur van één dag voor het bellen naar . KPN wenst op zaterdag het standaard tarief gedurende 1 dag met ca te verlagen. Inclusief Voordeelnummers Buitenland betreft het een verlaging van OPTA

E-mail: mail@OPTA.nl
1





. In de brief van KPN van 13 februari 2003, kenmerk 03/008 pricing, is voorts een berekening van de integrale kosten voor het bellen naar gegeven.

Beoordeling op kostenoriëntatie
Op grond van artikelen 35 en 36 van het Boht, dient een voorgenomen tariefwijziging te voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie. KPN wenst een tijdelijk tarief voor de looptijd van maximaal één dag in te voeren. Het college is van oordeel dat een tijdelijk tarief ook moet voldoen aan het vereiste van kostenoriëntatie. Ten behoeve van deze beoordeling zal het college nagaan in hoeverre het voorgestelde tarief boven de integrale kosten wordt aangeboden.
---
Het standaardtarief voor bellen naar bedraagt ct. KPN heeft aangegeven dat de integrale kosten voor dit verkeer uitkomen op ct. Hoewel het actietarief op b zichzelf boven de integrale kosten wordt aangeboden, namelijk ct, is het college van mening dat bij de beoordeling van het actietarief ook de VoordeelNummerregeling Buitenland dient te worden betrokken. KPN is voornemens om het actietarief te introduceren op een zaterdag. Verondersteld mag worden dat gebruikers, die dan van het actietarief gebruik zullen maken, particuliere gebruikers zijn. Verder mag verondersteld worden dat de particuliere gebruikers, die naar zullen gaan bellen, reeds gebruik maken van de VoordeelNummerregeling Buitenland van KPN. De VoordeelNummerregeling Buitenland geeft gebruikers een korting van 25% op drie buitenlandse nummers.

Indien rekening wordt gehouden met VoordeelNummerkorting Buitenland en met het moment waarop het actietarief van kracht is, constateert het college dat het voorgestelde tarief voor het c bellen naar per minuut inclusief maximale VoordeelNummerkorting uitkomt op ct en derhalve onder de integrale kostprijs per minuut wordt aangeboden. Het voorgestelde tarief voldoet daarmee niet aan de eis van kostenoriëntatie.
---
Overig
Onverlet de voorgaande overwegingen ten aanzien de beoordeling op kostenoriëntatie van het voorgestelde actietarief, signaleert het college een recente toename in het aantal voorstellen van KPN voor promotionele actietarieven. Het college is van mening dat, wanneer KPN voornemens is actietarieven te integreren in haar tariefbeleid, het incidentele tijdelijke karakter van dergelijke actietarieven verdwijnt. In dat geval is het college genoodzaakt om structureel beleid te ontwikkelen ten aanzien van actietarieven.

Gegeven het feit dat het college op 20 maart jl. voorstellen van KPN voor actietarieven op aanstaande heeft ontvangen, heeft het college besloten de beoordeling van actietarieven te betrekken bij de herziening van de ondergrensregulering, of zoveel eerder als nodig blijkt.

OPTA

E-mail: mail@OPTA.nl
2





Besluit
Het college constateert op basis van voorgaande overwegingen dat het door KPN voorgestelde actietarief voor het bellen naar per saldo lager is dan de integrale kostprijs. Het actietarief voldoet daarmee niet aan het vereiste van kostenoriëntatie. Het college besluit op grond van artikel 36 van het Boht geen toestemming te geven voor de invoering van het betreffende actietarief.

Hoogachtend,

---

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, b namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. Noorlag


---


---

Rechtsmiddel
Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK den Haag

onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.

OPTA

E-mail: mail@OPTA.nl
3



Deel: ' Bezwaarschrift OPTA over het Actietarief '




Lees ook