Centrale Raad van Beroep Utrecht

Bezwaarschrift tegen niet tijdig nemen besluit onrdelijk laat ingediend; niet-ontvankelijkverklaring.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 16-05-2002

Bij het bestreden besluit heeft de Minister toepassing gegeven aan artikel 6:12, derde lid, Awb. In dit artikel is bepaald dat een bezwaar dat is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, niet-ontvankelijk wordt verklaard indien het bezwaarschrift onredelijk laat is ingediend. Naar het oordeel van de Raad heeft de Minister deze bepaling terecht van toepassing geacht. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat betrokkene eerst circa 4½ jaar na haar verzoek in rechte is opgekomen tegen het uitblijven van een voor beroep vatbaar besluit. Gegeven de onwrikbare stellingname van partijen lag het op betrokkenes weg bij de Minister eerder aan te dringen te voldoen aan haar verzoek om afgifte van een appellabel besluit, teneinde deze stellingname aan de rechter te kunnen voorleggen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2543
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bezwaarschrift tegen niet tijdig nemen besluit onredelijk laat inged.. '
Lees ook