Gemeente Amstelveen

Persbericht

Datum: 21 augustus 2001

Status behandeling bezwaarschriften Waardebeschikkingen WOZ

De gemeente Amstelveen heeft een kleine drieduizend bezwaarschriften ontvangen over de waardebeschikking onroerende zaken 2001. Naar verwachting zullen de bezwaarschriften binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van een jaar na de indiening worden afgehandeld. Eventuele hertaxaties worden door een andere taxateur verricht. Contractueel heeft de gemeente vooraf duidelijke prijsafspraken gemaakt over taxaties en hertaxaties. Per bezoek of opdracht betaalt de gemeente een vaste prijs. Door deze vooraf gemaakte afspraken zijn er geen financiële belangen voor het taxatiebureau en de gemeente over de resultaten van de uitgebrachte taxaties of adviezen. Door deze regeling meent de gemeente een goede en rechtvaardige afhandeling van bezwaarschriften en hertaxaties te waarborgen.

Behandeling bezwaarschriften

De binnengekomen bezwaarschriften worden eerst intern geregistreerd en beoordeeld of de afdoening door de gemeente kan geschieden. Het betreft dan bijvoorbeeld min of meer kleine verschillen met het referentiepand, zoals het ontbreken van een dakkapel ten opzichte van het referentiepand of onduidelijkheid over de perceelsoppervlakte. Resterende bezwaarschriften worden voorgelegd aan de externe taxateurs. Hun adviezen, rapportages of hertaxaties worden zoals gebruikelijk nog eens kritisch beoordeeld door de gemeente, waarna een uitspraak op de bezwaarschriften volgt.

Geen financieel belang
De bezwaren in verband met de taxatie worden voorgelegd aan het taxatiebureau die de taxaties heeft verricht en waarmee een overeenkomst is gemaakt. Deze herbehandeling wordt echter door een andere taxateur uitgevoerd. Bovendien heeft de gemeente vooraf prijsafspraken gemaakt en betaalt een vast bedrag per bezoek en te taxeren onroerende zaak.
De taxateurs zijn daarnaast gehouden aan de regels die vastgelegd zijn in de Waarderingsinstructie 1999 en hebben bovendien verklaard dat alle procedures voldoen aan de eisen die de Waarderingskamer heeft gesteld. De Waarderingskamer ziet toe op de juiste uitvoering van de wet WOZ.
Dit betekent dat bezwaarmakers en de gemeente er in beginsel van uit mogen gaan dat de beoordeling van de taxateurs eerlijk en rechtvaardig verlopen.

Redenen bezwaren en afhandeling
De ingediende bezwaarschriften hebben nagenoeg allemaal betrekking op de waarde van het getaxeerde onroerende goed en zijn gericht op bijvoorbeeld veronderstelde foutieve inhoudsmaten, of de staat van onderhoud en/of de ligging van het pand is in het geding, dan wel dat een onjuist referentiepand zou zijn gekozen.
De gemeente streeft er naar de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn van een jaar af te ronden. Indien een correctie van de vastgestelde waarde van het object aan de orde is, dan zal eveneens een correctie op de opgelegde aanslag ozb 2001 volgen. De onroerende zaken in Amstelveen zijn allemaal getaxeerd op de waardepeildatum van 1 januari 1999 en zijn vier jaar geldig. De vastgestelde waarde wordt o.m. gebruikt bij de vaststelling van de gemeentelijke onroerend zaakbelasting, het woningforfait (voorheen huurwaardeforfait) bij het bepalen van de Inkomstenbelasting en Waterschapslasten.

Voor nadere informatie:
Leo Detering
sr. communicatie adviseur
020 540 4744

Deel: ' Bezwaarschriften Waardebeschikkingen WOZ gemeente Amstelveen '
Lees ook