Den Haag, 31 oktober 1999

HOOFDPUNTEN UIT DE BIJDRAGE VAN MARLEEN BARTH (PVDA) T.B.V. HET PLENAIRE DEBAT OVER HET INITIATIEF DITTRICH/SWILDENS/VOS OVER STRAFBAARSTELLING VAN BELAGING (25 768)

De PvdA-fractie stemt in met dit wetsvoorstel. Het strafbaar stellen van belaging voldoet aan een behoefte en zal een bijdrage leveren aan de aanpak van een serieus maatschappelijk probleem. Vooral vrouwen hebben te lijden onder belaging; schattingen laten zien dat 75 tot 90 procent van de slachtoffers van belagers vrouwen zijn. Het gaat dan met name om vrouwen die een relatie verbroken hebben en door hun ex-partner worden geïntimideerd. Een probleem dat zich moeilijk laat onderschatten. Jaarlijks worden in Nederland 60 tot 70 vrouwen door hun ex vermoord, en vaak is daar een periode van belaging en bedreiging aan vooraf gegaan.

De PvdA-fractie heeft zich door de indieners laten overtuigen dat toevoeging van belaging aan het Wetboek van Strafrecht nodig en nuttig is. Andere instrumenten om belagers aan te pakken (andere onderdelen van het strafrecht, civielrechtelijke maatregelen of psychische behandeling van de dader) voldoen niet altijd.

Wel zet de PvdA-fractie vraagtekens bij het feit dat belaging in het wetsvoorstel een zogenaamd klachtdelict is geworden. De indieners hebben daar voor gekozen om het slachtoffer greep te geven op het proces van vervolging van de dader; dat kan bij de dader nieuwe of heviger agressie oproepen, en daarom moet het slachtoffer zelf de beslissing kunnen nemen of het die aankan. Daar staat tegenover dat het slachtoffer zo bang kan zijn, dat het niet tot het indienen van een klacht durft over te gaan. In dat geval staan politie en justitie volgens het wetsvoorstel machteloos. Amerikaans onderzoek wijst uit dat angst een van de drie hoofdredenen is waarom slachtoffers van belaging geen aangifte doen. Het kabinet voelde er indertijd niets voor om belaging in het strafrecht op te nemen, onder meer omdat de aangiftebereidheid laag zou zijn. Als dat zo is, zou vervolging van daders toch niet van het indienen van een klacht afhankelijk moeten zijn. Door belaging onder het strafrecht te brengen, stralen de indieners uit dat zij belaging niet beschouwen als een probleem tussen twee privé-personen, maar als een zaak die het gevoel van rechtsorde in de samenleving schaadt. Juist daarom zou de overheid bij het vervolgen van belaging haar eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. De betrokkenheid van het slachtoffer daarbij zou gewaarborgd kunnen worden door een hoorplicht van het OM. Iets dergelijks is voorgesteld door het Verweij-Jonker Instituut ter vervanging van het klachtdelict voor seksueel misbruik van 12 tot 16-jarigen. Uit evaluatie blijkt dat het klachtdelict daar met regelmaat veroorzaakt dat politie en justitie niets kunnen doen. Zo'n situatieacht de PvdA-fractie ook bij de aanpak van belaging ongewenst. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is digitale belaging of cyberstalking. Valt dit volgens de indieners ook onder het nieuwe artikel 285b? In de VS zijn Internetproviders bereid om digitale belagers aan te pakken, in Nederland zijn de geluiden minder positief. Is de minister bereid met de providers te gaan overleggen?

De uitvoering zal voor het bestrijden van belaging van hoge kwaliteit moeten zijn. Als die niet goed is, kan het zaken alleen maar erger maken. Goede samenwerking van verschillende instanties is een must. Maar ook valt nog te vaak te beluisteren dat de politie vormen van belaging of huiselijk geweld aanvankelijk niet erg serieus nam. Het kabinet heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de motie Van Heemst cs. die voor de zomer werd aangenomen. Komt er ook een aangepaste richtlijn voor het openbaar ministerie? De minister kondigde in maart een onderzoek aan naar achtervolging door ex-partners, hoe is de stand van zaken? En zal het Rotterdamse project AWARE, waarmee belaagde en mishandelde vrouwen worden uitgerust met een stil alarm, landelijk navolging krijgen?

Deel: ' Bijdrage Barth (PvdA) aan debat strafbaarstelling belaging '
Lees ook