Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-127
DATUM: 28 september 1999

Bijdrage voor Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium

Het college van Gedeputeerde Staten wil fl. 500.000,- beschikbaar stellen voor vier projecten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Met de realisering van deze projecten ontstaat nieuwe werkgelegenheid en wordt het uitwisselen van kennis over technologie bevorderd. De bijdrage komt uit het Europees programma. Het NLR is een belangrijke kennisinstelling in Flevoland. De kennis en faciliteiten die het NLR heeft ontwikkeld voor ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartsector zijn interessant voor het Flevolandse bedrijfsleven. Het NLR wil daarom een Helpdesk realiseren. Deze helpdesk zal de kennisuitwisseling en de relatie met het MKB coördineren. Daarnaast gaat men bedrijven begeleiden bij subsidieaanvragen. De werkgelegenheid neemt toe met één arbeidsplaats. Door een gericht investeringsbeleid wil het NLR, vestiging Noordoostpolder, het bestaande potentieel aan onderzoeksfaciliteiten verder versterken. Hierdoor kan ook beter worden ingespeeld op dienstverlening aan het bedrijfsleven. Zo wil het NLR een CNC freesmachine aanschaffen voor het zeer nauwkeurig frezen van drie dimensionale producten. Deze machine is grotendeels uniek voor Flevoland en kan ter beschikking worden gesteld aan het bedrijfsleven in de regio. Met de aanschaf groeit de werkgelegenheid met twee hooggekwalificeerde werknemers. Naast de freesmachine wordt ook geïnvesteerd in een Scanning elektronenmicroscoop. Deze geavanceerde apparatuur is noodzakelijk om verzekerd te blijven van opdrachten van industrie, defensie en luchtwaardigheidsautoriteiten. Tot slot wil het NLR faciliteiten die het mogelijk maken om satellietbeelden te ontvangen en te verwerken (afkomstig van internationale aardobservatie satellieten) uitbreiden. Hierdoor ontstaat een voor Nederland uniek grondstation. Dit grondstation zal o.a. toegankelijk zijn voor de in het Geomatica Bedrijvenpark gevestigde bedrijven en draagt bij aan de profilering van het Geomatica Bedrijvenpark als operationeel centrum voor aardobservatie in Nederland. Met de uitbreiding zal het aantal werknemers met twee toenemen.

Deel: ' Bijdrage Flevoland voor Lucht en Ruimtevaartlaboratorium '
Lees ook