GPV

26 528 - Wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland

Bijdrage van GPV en RPF-fractie
1 juli 1999

Inbreng voor het verslag

De leden van de GPV- en RPF-fracties hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel. Zij zijn van mening dat dit wetsvoorstel tegemoet komt aan de ruimtenood aan bedrijfsterreinen waarmee de gemeente Deventer kampt. Deze leden constateren dat de door de regering voorgestelde grenswijziging in het verlengde ligt van de opstelling die de toenmalige verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (herindelingsbeleid), mevrouw A.G.M. van de Vondervoort, bij de behandeling van het wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen innam over Epse-Noord. Bij die gelegenheid deelde de staatssecretaris ook mee dat het bedrijventerrein Apeldoorn-Oost (de Kar) niet kan voorzien in de bovenlokale functie van Deventer met betrekking tot de vestiging van bedrijven. Voor de leden van de fracties van GPV en RPF is dit ook een argument voor hun instemming met de voorgestelde grenswijziging, naast de argumenten die in de memorie van toelichting worden genoemd.

Bufferzone

De regering heeft er voor gekozen de zogenaamde bufferzone van minimaal 200 meter tussen het toekomstige bedrijventerrein en de bebouwing van het dorp Epse door middel van deze grenswijziging op het grondgebied van Deventer te situeren. De leden van de fractie van GPV en RPF zouden graag van de regering willen vernemen waarom zij deze keus gemaakt heeft. Gedeputeerde Staten van Gelderland schrijven namelijk in hun oordeel over het voorontwerp van de provincie Overijssel, dat naar hun mening de inrichting en het beheer van het bedoelde buffergebied een verantwoordelijkheid van de gemeente Gorssel dient te zijn.

Oxerveld

Tijdens de boven gememoreerde behandeling van het wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen is uitdrukkelijk stil gestaan bij de mogelijkheid van Oxerveld als bedrijventerrein. Door middel van het amendement-Kamp c.s. (25653, nr. 11), dat er op gericht was om de gemeente Bathmen buiten deze samenvoeging te houden, kwam wel het gebied Oxerveld in zijn geheel onder Deventer te vallen. De argumentatie hiervoor was dat Deventer op deze wijze voor de zeer lange termijn over voldoende keuzemogelijkheden zou beschikken als het beschikbare areaal aan bedrijventerreinen zou zijn uitgeput. De staatssecretaris onderschreef deze redenering. Weliswaar had deze bewindspersoon in de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot dat wetsvoorstel een aantal bezwaren tegen Oxerveld als locatie voor een bedrijventerrein genoemd, tijdens de plenaire behandeling sloot zij deze mogelijkheid echter niet uit.

In de memorie van toelichting bij het onderhavig wetsvoorstel herhaalt de minister de bezwaren die tegen Oxerveld bestaan. De minister is evenwel van mening dat niettemin de ontwikkeling van dit gebied theoretisch mogelijk lijkt. De leden van de GPV en RPF-fracties willen graag volledige duidelijkheid van de minister op dit punt. Zij vinden Oxerveld namelijk weinig geschikt als bedrijvenlocatie. Enerzijds komt deze stellingname voort uit de bezwaren die de minister zelf noemt, anderzijds hangt zij samen met het feit dat ontwikkeling van Oxerveld tot bedrijventerrein leidt tot de vorming van een corridor langs de A1. Met een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling hebben de leden van GPV en RPF moeite. Deze leden zouden van de minister willen weten of er alternatieven voor Oxerveld bestaan en zo ja, of deze alternatieven, vanwege de genoemde bezwaren, niet de voorkeur boven Oxerveld verdienen. Hierbij merken de leden van de GPV en RPF-fracties op dat zij vanwege hun bezwaren tegen het ruimtelijk concept van een corridor ook moeite hebben met de gebieden Posterenk en Bathmen-Zuid als mogelijke locatie voor een bedrijfsterrein in de toekomst. Deze twee gebieden werden naast Epse-Noord als mogelijke locatie genoemd in het onderzoek naar een regionaal bedrijventerrein bij Deventer.

G.J. Schutte

Deel: ' Bijdrage GPV/RPF debat gemeentegrens Deventer en Gorssel '
Lees ook