Provincie Friesland

Persberichten

f 43.908,- voor Project 'Zorgprogramma jong-dementerenden'

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben vandaag een bijdrage van
43.908,- toegekend aan de werkgroep jong-dementerenden. De werkgroep wil met onderzoek meer zicht krijgen in het aantal jong-dementerenden in Fryslân, hun verblijfplaats, de doorverwijzing, de zorgvraag van de betrokkenen en de wensen van de betrokkenen ten aanzien van het hulpaanbod. Na het onderzoek zal de werkgroep met de geïnventariseerde gegevens verder beleid ontwikkelen dat uiteindelijk moet leiden tot een zorgprogramma voor jong-dementerenden.
Een dergelijk onderzoek is uniek in Nederland omdat er nog niet eerder voor deze doelgroep een soortgelijk integraal programma is ontwikkeld, waarin sprake is van realisering van een dergelijk breed aanbod van activiteiten en waaraan door diverse organisaties wordt samengewerkt.

Aanleiding onderzoek
Aanleiding tot het ontwikkelen van dit programma waren diverse signalen vanuit de provincie, onder meer van mensen die direct betrokken zijn bij de problematiek, zoals partners en kinderen van jong-dementerenden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de bestaande zorgvoorzieningen in de provincie Fryslân geen passende begeleiding en opvang kunnen bieden. Dit komt met name doordat het ziektebeeld van de groep sterk afwijkt van dat van oudere dementerenden.

Deelnemers aan het onderzoek
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de verpleeghuissector, instellingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en de GGD. Het onderzoek richt zich op huisartsen, specialisten van algemene ziekenhuizen, GGZ, Arbo-diensten, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Programma werkgroep
Naast het onderzoek en het vervolgens ontwikkelen van een zorgprogramma staan op het programma van de werkgroep jong dementerenden de volgende activiteiten:


- continuering van het aanbod aan gespreksgroepen voor partners en kinderen

- ontwikkelen voorlichtingsmateriaal voor de doelgroep en de aanverwante instellingen

- het bekend maken van het bestaande en te ontwikkelen zorgaanbod aan een zo breed mogelijk publiek door middel van themabijeenkomsten
- het instellen van een telefonisch informatiepunt bij de Alzheimer Vereniging

Achtergrondinformatie
In Fryslân ontwikkelen per jaar ongeveer 600 mensen voor hun 65ste een vorm van dementie. Het ziektebeeld van jong-dementerenden verschilt van dat van oudere mensen (ouder dan 65) voor wat betreft een aantal kenmerken en het beloop van het dementieproces. Veel voorkomende problemen bij jong-dementerenden in contrast met ouderen zijn:


- de vaak lange onzekerheid over de diagnose, onder andere als gevolg van de onbekendeheid met dementie bij jonge(re) mensen en bij hulpverleners (vaak wordt er eerder gedacht aan overspannenheid of psychiatrische problemen dan aan dementie)

- de moeilijkheden bij het vinden van de juiste hulpverlenging, vooral voordat er een juiste diagnose gesteld wordt, en
- als de diagnose is gesteld, is men vaak aangewezen op voorzieningen in de ouderenzorg, die niet bedoeld zijn voor deze jonge doelgroep en hun specifieke problemen

- de versterking van het isolement van zon gezin door het ongeloof en onbegrip van de omgeving

Nummer: 233
Datum: 14 december 1999

Deel: ' Bijdrage GS Friesland aan Zorgprogramma jong-dementerenden '
Lees ook