Provincie Limburg

GS stellen financiëe bijdrage beschikbaar voor publiek-private samenwerking Omroep Limburg en TV8 Limburg


11/99

Maastricht, 28 januari 1999

GEDEPUTEERDE STATEN STELLEN FINANCIËLE BIJDRAGE BESCHIKBAAR VOOR PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING OMROEP LIMBURG EN TV8 LIMBURG

Omroep Limburg en TV8 Limburg hebben op initiatief van de provincie in het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar samenwerkings- mogelijkheden. Partijen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over publiekprivate samenwerking. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld om voor de voorgenomen publiekprivate samenwerking tussen Omroep Limburg en TV8 Limburg
a) de opslag voor regionale televisie met ingang van 1 mei 1999 te verhogen met f 2,-- tot f 8,75 per jaar en b) een eenmalige bijdrage van in totaal maximaal f 1 miljoen ter beschikking te stellen voor de incidentele kosten, uit te keren in
1999 en 2000 te dekken via eenmalige bijdrage van de MEGA.

MEGA-Limburg heeft zich bereid verklaard een bijdrage aan de provincie Limburg te leveren van f 1 miljoen ter dekking van de incidentele kosten, conform de voorwaarden die het Rijk stelt om eenzelfde bedrag te matchen. MEGA-Limburg hecht aan het belang van een sterke regionale omroep voor de ontwikkeling van de kabeldiensten. GS hechten aan de voorgenomen publiekprivate samenwerking omdat hierbij de belangen van het publiek en de regio gediend zijn. Een sterke regionale televisiezender biedt mogelijkheden voor kwalitatief betere programma's, het vergroot het publieke draagvlak en het verhoogt de kijkdichtheid van regionale televisie.

Naar verwachting kunnen met de publiekprivate samenwerking meer middelen uit de markt worden gegenereerd, waardoor enerzijds een gezonde financiële basis ontstaat, anderzijds de burger zo weinig mogelijk wordt belast. Weliswaar stellen GS een verhoging van de opslag voor, maar door optimaal gebruik te maken van mogelijkheden van matching bij het Rijk kan Limburg de komende drie jaar rekenen op bijna f 4 miljoen gulden extra van het Rijk voor regionale televisie. Met de voorgestelde opslag blijft Limburg nog ruim onder de f 10,-- die door de meeste van de hierbij vergelijkbare provincies wordt geheven. Overigens moet het Ministerie zich nog accoord verklaren met de tussentijdse extra opslag. Normaal gesproken worden de provinciale opslag voor vijf jaar vastgesteld.

Het model van publiek-private samenwerking voldoet volgens beide partijen aan de vereisten van de mediawet en de uitleg die daaraan door het Commissariaat voor de Media wordt gegeven. Dit betekent dat er een publiek gestuurde omroep, verantwoordelijk voor de programmatische inhoud blijft bestaan, waarbij commerciële middelen worden ingezet voor de produktietechnische kant.

Deel: ' Bijdrage GS voor samenwerking Omroep Limburg en TV8 Limburg '
Lees ook