Lijst Pim Fortuyn


Debat Margarita woensdag 12 maart 2003

Mijnheer de Voorzitter,

Eén ding is zeker: de Oscar voor de beste regie gaat dit jaar niet naar onze demissionaire minister-president.

Mede door zijn afwachting houding dreigt de affaire-Margarita nu te ontaarden in een soort Watergate der Lage Landen.

Nadat de premier op 5 maart opmerkt dat er een antecedentenonderzoek heeft plaatsgevonden naar de heer De Roy van Zuydewijn, moeten zijn ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de volgende dag hun nederige excuses aanbieden aan het paar. Hun paarse voorgangers hadden immers beweerd dat van een dergelijk onderzoek nooit sprake was geweest. Op 10 maart verschijnt dan de langverwachte brief van de minister-president. Ook daarin blijkt dat hij volstrekt geen grip heeft op de gang van zaken. Zo komt hij met de stellige bewering dat er niet is afgeluisterd, om in de direct daaropvolgende zin te verklaren: Mochten ons desalniettemin concrete aanwijzingen bereiken, dan zullen wij uiteraard diepgaand onderzoek instellen en zonodig passende maatregelen nemen. In gewoon Nederlands staat hier dus: Het is niet gebeurd, maar als het toch is gebeurd, zullen ervoor zorgen dat het voortaan niet weer gebeurt!

Mijnheer de Voorzitter,

Wie kunnen wij nog vertrouwen in dit land als zelfs de minister-president niet zeker is van zijn zaak?

Hoe kunnen wij nog vertrouwen hebben in de bewering van oud-minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries dat Pim Fortuyn beslist niet is afgeluisterd door de BVD, omdat hij dat dan zeker zou hebben geweten? Diezelfde minister schreef aan prinses Margarita en haar man dat er absoluut geen onderzoek naar laatstgenoemde had plaatsgevonden. In de brief van preimier Balkenende lezen we de onthutsende zinsnede dat de minister niet beter wist, omdat de informatie van de BVD, en nu citeer ik zo goed was afgeschermd dat deze niet betrokken is bij de beantwoording. Gold dit ook in de zaak Fortuyn?

Hoe lang nog moeten wij genoegen nemen met uitvluchten van ministers die niet of niet tijdig zijn geïnformeerd omdat hun verantwoordelijke ambtenaren toevallig langdurig ziek waren of toevallig net op vakantie waren of wat dies meer?

Is het, in dit licht bezien, niet volstrekt begrijpelijk dat politici worden beschouwd als de minst betrouwbare beroepsgroep?

Om te voorkomen dat het Koningshuis nog verder wordt beschadigd, roept de LPF de minister-president op om datgene te doen wat hij zijn kiezers telkens heeft voorgehouden, namelijk het tonen van daadkracht. Dus geen ik-beloof-beterschap brieven meer, maar laten merken aan Kabinet der Koningin, BVD en andere schimmige overheidsorganen dat u de baas bent en dat u en uw ministers dus willen weten wat er gebeurt. Gezag en gehoorzaamheid krijg je niet cadeau, die moet je afdwingen; elke dag weer. Dat geldt voor een leraar, voor een politieagent, maar ook voor de minister-president en zijn kabinet.

Minister-president, toon daadkracht door de Koninklijke Familie en ons land een vernederende rechtszaak te besparen. Kom, voor het definitief te laat is met een voor beide partijen aanvaardbare bemiddelaar. Zorg dat er wordt onderhandeld in plaats van geprocedeerd. Zorg dat er wordt rechtgedaan in plaats van rechtgesproken.

Want het trieste is dat het helemaal niet zover had hoeven komen! Reeds op 3 oktober 2001 doet prinses Margarita een dringend verzoek tot bemiddeling aan de toenmalige premier Kok. Op 4 maart 2002 herhalen zij en haar man hun smeekbede aan Kok. Zij zeggen dat het water staat hen aan de lippen staat en vragen om ingrijpen. Zij willen niet dat deze uiterst delicate en belangrijke aangelegenheid wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Maar premier Kok heeft het dossier niet eens overgedragen aan zijn opvolger. Op 9 april 2002 stuurt het paar dan nog een brief naar de MP en naar de minister van Binnenlandse Zaken. Pas op 17 mei volgt een ontkennende reactie van de minister: de BVD is niet ingeschakeld.

Mijnheer de Voorzitter,

er zijn dingen die je als bewindsman gewoon moet weten en niet kunt ontkennen. Zoals de wetenschap dat het Kab. van de Koningin de bevoegdheid had de BVD in te schakelen, al was het maar om te voorkomen dat een ober zich ontpopt als taartgooier. De MP moet het KvdK behoeden voor misstappen!

Mijnheer de Voorzitter,

De verwijtbare nalatigheid van Kok en zijn verantwoordelijke ministers, ik kan het niet anders omschrijven, heeft de Koninklijke Familie en ook het aanzien van het Openbaar Bestuur - volkomen onnodig
- ernstige schade toegebracht. De LPF roept premier Balkenende en de ministers Remkes en Donner dan ook op om afstand te nemen van het beleid van hun voorgangers. De LPF verzoekt de minister-president zo snel mogelijk een bemiddelaar te benoemen ten einde te voorkomen dat de huidige crisis straks ontaardt in een constitutionele crisis.

Want als ministers blijven volharden in het goedpraten van de daden van hun voorgangers, dan verandert er nooit iets in dit land.

Mijnheer de Voorzitter,

Los van bovenstaand pleidooi, roept de brief van de premier de nodige vragen op bij de LPF; vragen die recht hebben op een heldere en ondubbelzinnige beantwoording van de minister-president.

Vragen

* Kunt u garanderen dat bij eventuele onderzoeken naar de heer Fortuyn en de LPF door de BVD of welk ander overheidsorgaan dan ook, met inbegrip van daarmee samenwerkende organisaties of personen, nimmer gebruik is gemaakt van enige bijzondere bevoegdheid, zoals volgen, observeren of afluisteren?
* Zijn de familieleden van de heer De Roy van Zuydewijn op enigerlei wijze, met inbegrip van het gebruik van enige bijzondere bevoegdheid, onderzocht door de BVD dan wel andere overheidsorganen of daarmee samenwerkende organisaties of personen?

* Naar welke personen zijn tot nu toe onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Kabinet der Koningin? Is ook onderzoek gedaan naar politici? In welke gevallen is melding gemaakt aan de verantwoordelijke minister(s)?

* Welke concrete maatregelen gaat het kabinet nemen om te voorkomen dat verantwoordelijke ministers ook in de toekomst niet op de hoogte blijken te zijn van door de BVD dan wel andere overheidsorganen of daarmee samenwerkende organisaties of personen gedane onderzoeken?

* De LPF verlangt een uitputtende inventarisatie van alle instanties die, net als het Kabinet der Koningin, gemachtigd zijn om de BVD in te schakelen. Om u op weg te helpen, wij denken aan burgemeesters, Commissarissen van de Koningin, departementen die hun personeel moeten laten screenen, enz. In hoeverre kan de betrokken minister zijn rol als toezichthouder van de BVD ook in de praktijk waarmaken?

Mat Herben
Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Deel: ' Bijdrage LPF debat Margarita woensdag 12 maart 2003 '
Lees ook