Partij van de Arbeid


Den Haag, 2 februari 2000

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE EVALUATIE VAN DE WBSO-RAPPORTEN, EEN AANTAL ANDERE WBSO-ONDERWERPEN EN PHILIPS

De WBSO is een regeling waar gelukkig steeds meer bedrijven gebruik van maken. Een dergelijke regeling moet niet ten onder gaan aan haar eigen succes. We zijn dan ook blij dat de voorgenomen bezuiniging is teruggedraaid. Steeds meer bedrijven weten de weg naar de WBSO te vinden. Ook middelgrote en kleinere bedrijven. Daarom verzetten wij ons tegen een verhoging van het plafond naar 20 miljoen gulden. Immers, de koek kan maar een keer opgesneden en dat zou dan ten koste gaan van kleinere bedrijven, terwijl die juist achterlopen als het om innovatie gaat. Verder wil ik weten of de onrust die dit jaar is gezaaid door een bezuiniging op de WBSO voor te stellen, in de toekomst weer te verwachten is. Graag rust op het front van een succesvolle regeling. De PvdA heeft bij de bespreking van de Industriebrief gevraagd om een innovatie investeringsaftrek te bekijken binnen de Europese regelgeving (succes belonen). Er is toen toegezegd dat hierop bij de WBSO zou worden terug gekomen. Echter, op papier hebben we niets ontvangen. Ik wil er bij de minister zeer op aandringen om dit plan serieus te onderzoeken en een termijn afspreken waarbinnen zij daarover aan de Kamer rapporteert. Immers, met de slechte internationale positie van Nederland als het gaat om R en D is een dergelijke inspanning zeer gewenst. De toegankelijkheid van de regeling is beter dan een paar jaar geleden maar kan nog altijd beter, zeker voor het midden- en kleinbedrijf. Ik wil de minister dan ook vragen om meer decentrale inspanning om de regeling bij bedrijven onder de aandacht te brengen. Vorig jaar heb ik als enige in de commissie de Philips-regeling nog eens kritisch onder de loep genomen. Dit jaar zou ik willen opmerken dat de bijzondere positie van Philips kennelijk bijzondere regelingen rechtvaardigt, maar dat daarvoor dan van de kant van Philips in Nederland ook een bijzondere verantwoordelijkheid mag worden verwacht. En wel een inspanningsverplichting ten aanzien van een kwetsbare groep werknemers die door Philips wordt ontslagen alsmede kwetsbare economische regio's als Zeeland.

Deel: ' Bijdrage PvdA aan algemeen overleg evaluatie WBSO-rapporten '
Lees ook