Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 juni 2002

BIJDRAGE VAN JACQUES TICHELAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG DESTRUCTIETARIEVEN

Aan de orde zijn de destructietarieven voor het tweede kwartaal 2002. Opnieuw spreekt de Tweede Kamer, maar dan nu in een andere samenstelling, over de tarieven.

Het wordt tijd dat de financiering van de destructie zodanig wordt geregeld dat de Kamer niet ieder kwartaal opnieuw hierover hoeft te discussiëren.

De PvdA heeft altijd het standpunt ingenomen dat de kosten van destructie door de sector moet worden betaald. Het is immers de sector die zorgt voor dit dierlijke afval. Natuurlijk zitten er ook belangrijke aspecten van volksgezondheid aan de destructie. Zonder goede destructie loopt immers de volksgezondheid gevaar. Maar dit betekent naar onze mening niet dat dan ook de overheid, ten behoeve van het algemeen belang, moet meebetalen. De tarieven moeten zodanig zijn dat illegale dumping van kadavers wordt vermeden. Helaas moet ik constateren uit de brief van de minister dat het aantal meldingen van gedumpte kadavers is toegenomen. Een oorzaak ligt zeker in de hoogte van de tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers. Immers, hoe hoger de tarieven, hoe groter de kans op dumping. De PvdA deelt de conclusie dan ook niet dat de financieringssystematiek ongewijzigd kan blijven, zoals door de minister aangereikt in zijn brief (27 495 nr. 9).

Daarom stelt de PvdA toch voor te komen tot een ander tariefsysteem, dat zowel de interene financiering door de sector overeind houdt als het risico op dumping verkleint. Het systeem bestaat voor een deel uit collectieve financiering per aanwezig dier op het bedrijf en voor een deel uit individuele betaling bij aflevering aan de destructiemaatschappij. Het eindtarief bij aflevering wordt zo lager, wat het risico van illegale dumping verkleint. Het totaal blijft echter gelijk.

Het collectieve deel zou door de sector, bijvoorbeeld het Produktschap, kunnen worden beheerd. Als ingangsdatum voorziet de PvdA 1 januari 2003. Daarenboven verzoekt de PvdA parallel daaraan inzicht te verschaffen in bedrijfsvoering en gegevens van Rendac, teneinde de indicatoren voor de tariefstelling beter te kunnen beoordelen. En het is in dit licht dat de PvdA-fractie voorstelt de tarieven te bevriezen op het niveau van het eerste kwartaal.

Gaarne een reactie van de minister.

Deel: ' Bijdrage pvda aan het algemeen overleg destructietarieven '
Lees ook