Partij van de Arbeid


Den Haag 10 februari 2000

Hoofdpunten uit de bijdrage van Judith Belinfante aan het schriftelijke overleg over de adviesaanvraag van staatssecretaris Van der Ploeg aan de Raad voor Cultuur voor de Cultuurnota 2001-2004

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur heeft de adviesaanvraag aan de Raad van Cultuur ten behoeve van de Cultuurnota 2001-2001 aan de Tweede Kamer gestuurd. Daar is besloten tot het voeren van een schriftelijk overleg. De PvdA-fractie heeft in de bijdrage aan dat overleg onder meer aandacht gevraagd voor de arbeidsvoorwaarden in de cultuursector, de huisvesting van cultuurproducerende instellingen en de amateurkunst. In algemene zin werd opgemerkt dat de adviesaanvraag een inhoudelijke samenvatting bevat van de onderwerpen die in de afgelopen maanden in het kader van de voorbereidingen voor de Cultuurnota met de Tweede Kamer besproken werden. Daarbij gaat het onder meer om culturele diversiteit en het overleg over de HGIS-middelen.

Arbeidsvoorwaarden
Er wordt al geruime tijd gesproken over de effecten van de veranderingen in de sociale wetgeving en Arbowetgeving voor met name de podiumkunsten. De uitkomsten van een onderzoek naar die effecten zijn pas na de adviesaanvraag bekend geworden en laten zien dat die effecten inderdaad niet moeten worden onderschat. Een en ander betekent wel dat het voor de Raad van Cultuur niet eenvoudig is om te weten binnen welke marges gewerkt kan worden. De staatssecretaris is naar zijn mening gevraagd over dit dilemma. Voorts vroeg de PvdA-fractie zich af of de gestegen kosten als gevolg van genoemde wetgeving niet per definitie zullen leiden tot verschraling van het aanbod en dat het om die redenen voor de hand zou liggen om hiervoor compensatie te verlenen? Daarnaast is gevraagd waarom het onderzoek alleen uitgevoerd is voor de podiumkunsten en hoe claims gefinancierd moeten worden indien bij een niet verhogen van het bedrag voor de Cultuurnota, wel meer aan arbeidsvoorwaarden uitgegeven zou moeten worden? De PvdA-fractie wil indien mogelijk graag een overzicht ontvangen van de salarisontwikkeling gedurende de afgelopen zes jaar van de kunstensector in z'n geheel.

Huisvesting
De staatssecretaris heeft de Raad voor Cultuur opdracht gegeven terughoudend te zijn bij het toekennen van nieuwe investeringen voor nieuwbouw en verbouwingsplannen van cultuurproducerende instellingen, omdat deze kosten sinds de stelselwijziging rijkshuisvesting direct ten laste komen van het budget van die instellingen. De PvdA-fractie vraagt zich af of er inmiddels overeenstemming tussen de instellingen en de staatssecretaris over de wijze waarop deze stelselwijziging gefinancierd moet worden? Indien vernieuwingen en verbouwingen alleen nog binnen de cultuurnota gefinancierd kunnen worden, voorzien de leden van de PvdA-fractie dat dit bij de huidige systematiek van de stelselwijziging onmogelijk zal blijken te zijn. Gelet op de uitgangspunten van de staatssecretaris lijkt het ongewenst dat een zodanige verstarring van de instellingen op zou treden. De staatssecretaris is gevraagd hoe hij dit denkt op te lossen?

Amateurkunst
Met betrekking tot de amateurkunst vraagt de PvdA-fractie of gezien de beoogde reorganisatie van de landelijke structuur cultuureducatie de positie van de amateurkunst voldoende versterkt zal worden. In hoeverre blijft het mogelijk om voor de amateurkunst, lopende de cultuurnota, middelen vrij te maken om verdere versterking mogelijk te maken?

Voor meer informatie Thijs Reuten: 070 - 3183771

Deel: ' Bijdrage PvdA aan overleg over adviesaanvraag Cultuurnota '
Lees ook