Partij van de Arbeid


Den Haag, 2 februari 2000

SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGE VAN WOUTER BOS (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET RAPPRT 'WERVEN VOOR WELVAART' (ACQUISITIEBELEID BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN)

De Partij van de Arbeid constateert dat de werving van buitenlandse bedrijven voor vestiging of uitbreiding in Nederland faalt als het gaat om het werven van vooral technologisch hoogwaardige en kennisintensieve ondernemingen. Zij pleit ervoor het beleid meer dan thans het geval is te richten op het werven van bedrijven die een versterking van de economische structuur van Nederland betekenen. Dat is ook nodig gezien de uitgangspunten die het kabinet zich zelf in haar industriebeleid stelt ("meer ruimte voor industriële vernieuwing"), waarbij ook gepleit wordt voor een betere aansluiting van het acquisitiebeleid bij het clusterbeleid en waarvan vooralsnog dus niets te zien is.

Het is op dit moment onduidelijk hoe de cumulatie van steun op verschillende overheidsniveau's bij individuele vestigingsbeslissingen uit werkt. In sommige gevallen lopen onderzoeken vanuit Brussel waar EZ zijn handen vanaf trekt en de betreffende regio vervolgens verantwoordelijk stelt. De PvdA is van mening dat bij dit soort zaken EZ een regierol moet nemen en de samenwerking met regio's moet zoeken, niet alleen in goede maar ook in slechte tijden.

Ook zijn er aanwijzingen dat gemeenten en regio's met elkaar in een inproductieve wedloop verzeild raken waarbij de kosten de beoogde baten al snel overschrijden. Zo heeft het CPB geconstateerd dat met name het subsidiëren van de grondprijs vaak als wervingsinstrument wordt ingezet met op zich zeer ongewenste gevolgen. Het zicht op dit soort processen ontbreekt ten enenmale.

Een andere reden waarom de PvdA graag meer zicht wil krijgen op de met het wervingsbeleid samenhangende cumulatieve kosten, is gelegen in het feit dat sociale partners indicaties geven dat de behandeling van binnenlandse bedrijven soms schril af steekt bij de behandeling van buitenlandse bedrijven.

Deel: ' Bijdrage PvdA aan overleg over rapport Werven voor Welvaart '
Lees ook