Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 28 september 1999

ALGEMEEN OVERLEG OVER GEWELD OP SCHOLEN
Een veilige school betekent een goed schoolklimaat

Op verzoek van de Partij van de Arbeid wordt vandaag een algemeen overleg over geweld op scholen gehouden. De aanleiding hiervoor waren de uitkomsten van twee onderzoeken over geweld op scholen in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West.

In 1995 is de campagne De Veilige School gestart. De PvdA-fractie pleit voor het monitoren van de resultaten van de Veilige School. Aan deze resultaten zou een kwaliteitskaart moeten hangen, meent woordvoerder Lucy Kortram. Op die manier kan de mate van veiligheid van een school goed zichtbaar gemaakt worden.

Preventie speelt een grote rol als het om veiligheid op school gaat. De PvdA meent dat preventie al vroeg kan beginnen. Zo zou op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen reeds aandacht besteed kunnen worden aan het fenomeen pesten op school. Pesten doet immers veel af aan een goed klimaat op een school. En een slecht schoolklimaat verhindert de binding van jonge mensen aan de school en kan leiden tot schooluitval. Ook op de Pabo en de lerarenopleiding dient meer aandacht te komen voor het herkennen van en omgaan met pestgedrag.

De brede buurtschool speelt een belangrijke rol bij preventie van geweld op school. Hier wordt door allerlei instanties, zoals het buurtwerk en de politie samengewerkt. Om die reden zou de brede school verder uitgebreid moeten worden naar het voortgezet onderwijs. Scholen die geen brede buurtschool zijn dienen gestimuleerd te worden tot een goede samenwerking met de politie.

Lucy Kortram pleit tevens voor een geweld-expertisecentrum dat nauw samenwerkt met de vertrouwenspersonen op de scholen. Een dergelijk centrum kan een school gericht ondersteunen wanneer zich daar problemen voordoen.

Voor nadere informatie: Lucy Kortram 070-318 2761

Deel: ' Bijdrage PvdA algemeen overleg over geweld op scholen '
Lees ook