Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 juni 2002

Bijdrage van jacques tichelaar (pvda) aan het algemeen overleg financiËle verantwoording 2001 van het ministerie van lnv en het diergezondheidsfonds

De PvdA is altijd sterk voorstander geweest van de VBTB-operatie. Niet langer stuurt de Kamer de regering meer op basis van begrotingen, maar op een afweging van kosten én baten. De kosten zijn tot nu toe vrij gemakkelijk te lezen, de resultaten echter veel minder. Gelukkig zijn de resultaten ook steeds beter te lezen in de jaarverslagen VBTB.

Ten aanzien van het departement van LNV en de VBTB over het jaar 2001 wil de PvdA de volgende opmerkingen maken.

De PvdA complimenteert de minister voor de verbeteringen, die de jaarverslagen in de afgelopen jaren laten zien. De Algemene Rekenkamer (ARK) constateert een positieve ontwikkeling. Het rapport van de Rekenkamer laat geen ernstige onvolkomenheden bij LNV zien en minder "gewone" onvolkomenheden. Wel blijft er nog altijd een aantal van deze gewone onvolkomenheden aanwezig, voornamelijk op de gebieden van accountantscontrole en administratieve organisatie. De PvdA vraagt de minister om aandacht te schenken aan de opmerkingen die de ARK hierover maakt en niet te luchthartig te doen over de aanmerkingen van de ARK (zie de reactie van de minister op de opmerkingen van de ARK op p. 10 en 11).

Dan de beleidsprioriteiten.

1. Biologische landbouw

Stimulering van de biologische landbouw is een van de prioriteiten van LNV. De PvdA heeft altijd bezwaar gehad tegen de puur marktgerichte benadering van LNV. Het vervallen van de stimuleringssubsidie biologische landbouw (RSBP) over een jaar had dan ook niet de goedkeuring van de PvdA.

De minister presenteert op het oog mooie groeicijfers. Maar de PvdA vindt dat daarop nog wel wat is af te dingen. Het areaal biologische landbouw moet in 2010 10% zijn. Tot voor kort zaten we op iets meer dan 1%. Wat is het nu en hoe verhoudt zich dat tot de 10% in 2010? Dit cijfer ontbreekt terwijl het juist het meest essentiële kerngetal behoort te zijn. En wat is de reactie van de regering op de opmerking van de commissie voor de Rijksuitgaven dat de groei in 2001 weliswaar 14% was, maar dat dit 20-25% moet zijn om op schema te blijven? De commissie constateert ook dat de groei van de productiewaarde niet is gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Mijn vraag is nu dan ook wat het overheidseffect is in de groei van de biologische landbouw? Of zou deze groei ook autonoom tot stand zijn gekomen?

2. Grondverwerving voor natuur

Tot nu toe is de grondprijsstijging steeds gecompenseerd. Uit de beantwoording van de vragen maak ik op dat de grondprijsstijging voor 2001 niet zal worden gecompenseerd.

De PvdA vindt dit niet juist. Het budget neemt hierdoor in relatieve zin af.

In 2001 is geld vrijgemaakt voor een versnelling van het natuurbeleid (EUR79 miljoen). Hiervan zijn extra hectares verworven. Tegelijkertijd is er EUR 94 miljoen gestort in het Groenfonds. Waar kwam dit geld vandaan?

3. Plattelandsontwikkelingsplannen (POP)

Onduidelijk blijft welke resultaten zijn geboekt met de POP-gelden. Graag wil de PvdA hierover meer informatie ontvangen.

Tot slot nog twee opmerkingen.

De eerste gaat over het innovatiebeleid van LNV. Dit beleid kan - en dan druk ik mij voorzichtig uit - als moeizaam worden omschreven. De lijst met innovatieplannen, die niet zijn doorgegaan of nog altijd niet van start zijn gegaan, wordt steeds langer. Naast het Innovatiefonds (geschrapt) en de onzekerheid rond de Europese goedkeuring van de DOA-regeling en de daaraan gekoppelde certificeringsschema's blijkt nu ook het Borgstellingsfonds+ nog niet van de grond te zijn gekomen. Dit BF+ was juist bedoeld als stimulans voor innovatieve, duurzame ondernemers die voor bijzondere investeringen speciale borgstelling kunnen krijgen. Wat zijn hier de problemen?

De tweede opmerking heeft betrekking op het Bureau Heffingen. Het Bureau Heffingen is de afgelopen tijd volop in de aandacht van de Kamer geweest. Dit naar aanleiding van talloze klachten van boeren over de hoge administratiedruk en de vaak rommelige manier van communiceren. Het Bureau Heffingen blijkt nu nog niet eens een actueel onderhoudsprogramma te hebben (zie vraag 63). Dit staat pas voor volgend jaar gepland. Juist voor een organisatie, die permanent met boeren communiceert over de mestwetgeving, moet altijd een actueel onderhoudsprogramma bestaan. De PvdA roept de minister op hieraan meer aandacht te besteden.

Deel: ' Bijdrage pvda algemeen overleg vbtb-operatie ministerie van lnv '
Lees ook