Partij van de Arbeid


Bijdrage van Marja wagenaar (PvdA) aan het algemeen overleg op 22/2 voortgangsrapportage actieprogramma elektronische overheid en instelling PKI-taskforce
 
 Den Haag, 22 februari 2000

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIEPROGRAMMA ELEKTRONISCHE OVERHEID EN INSTELLING PKI-TASKFORCE

Digitale tweedeling tegengaan
Het is positief dat achter veel zaken vaart wordt gezet. Zeker daar waar initiatieven worden ontplooid om een digitale tweedeling tegen te gaan (trapveldjes, bibliotheken).

Net als de nota is de voortgangsrapportage nog teveel geschreven vanuit een 'top down-perspectief'. Juist Internet maakt gelijkwaardige communicatie tussen overheid en burgers meer dan ooit mogelijk. Ingangen voor de vragen van burgers zullen dan ook meer centraal moeten komen te staan.

Www.overheid.nl nog erg amateuristisch en niet actueel Ik ben eens gaan surfen op www.overheid.nl. Het leukste was de kindersite van het Koninklijk Huis (hele leuke spelletjes) maar verder kan er nog flink wat worden verbeterd. Een paar voorbeelden. Van de onder het kopje 'Discussie' opgevoerde sites bleken sommige discussies allang al weer gesloten. De premier meldt op de website van AZ wel een postadres maar geen mailadres. Dat sluit trouwens ook aan bij het recente onderzoek van de monitor overheidswebsites. Slecht bij 9% van de sites bestaat de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp te discussiëren. Zo een site al een mogelijkheid biedt tot beantwoording van vragen per e-mail, gebeurt dit vaak te laat of niet. De actualiteit wordt slecht bijgehouden. Vandaag staan nog steeds de lunchbonnen van Peper bovenaan bij actuele zaken. Wetgeving staat er goed op maar waarom OCW een aparte kop moet hebben met regelgeving onderwijs en andere departementen niet ontgaat mij.

Postbus 51 en www.overheid.nl nog steeds niet in elkaar geschoven Een toezegging van de minister uit het vorige overleg betrof het zo snel mogelijk in elkaar schuiven van het telefonische overheidsloket (Postbus 51 telefoon) en het digitale loket www.overheid.nl. Voor burgers zijn twee loketten verwarrend. Nu staat Postbus 51 op www.overheid.nl vermeld onder het kopje 'Extra'. En op de site van Postbus 51 staan het nummer en de serviceverlening van de Postbus 51 telefoon weer niet vermeld. Nieuwe media horen door overheden te worden ingezet om het burgers gemakkelijker te maken, niet om door de bomen het bos niet meer te kunnen zien. Graag nu snel actie op dit punt.

Prijs voor de beste interactieve website
Daarop aansluitend: websites, mits voortdurend geactualiseerd, zijn een goed middel. Maar zo langzamerhand moet de aandacht wel verlegd worden naar digitale dienstverlening, naar interactiviteit. Kan daar analoog aan de webwijzer award ook een prijs voor komen? Er zullen sowieso meer middelen moeten worden ingezet om dit te stimuleren. Wanneer zijn de door BZK met 6,3 miljoen gulden gesubsidieerde burgerinformatiesystemen echt actief ?

Ik wil hierbij graag speciale aandacht vragen voor ouderen. Ik kreeg een e-mail van mensen die actief zijn in het seniorenweb. Zij maken zich zorgen omdat ze wel met elkaar kunnen mailen maar niet met de gemeente, terwijl dat juist voor mensen die slecht ter been zijn zo handig is.

Bibliotheken vragen zeer uiteenlopende tarieven
Internet in de bibliotheken is een goed initiatief. Maar per bibliotheek verschilt het nogal wat er vervolgens voor het gebruik moet worden betaald. Voorop gesteld dat het hoogste KPN-tarief f. 3,36 per uur is, kom je nogal wat verschillen tegen. In de Amsterdamse bibliotheek is het gratis (maximaal een half uur). In Rotterdam kost het f. 5,-- per uur, in Tilburg f. 6,-- en in Leeuwarden weer f. 2,50. Overheidsinformatie is vaak alleen maar helemaal gratis toegankelijk als deze op CD-rom te raadplegen is.

Hoge kosten kunnen alsnog drempelverhogend werken. Graag een richtlijn voor een gebruikersprijs. En kan er niet een speciaal contract voor bibliotheken met een provider worden gesloten tegen een gunstig tarief? Of aparte afspraken worden gemaakt over toegankelijkheid van overheidsinformatie?

In dit kader wil ik ook precies weten hoe het zit met de kosten voor het gebruik van de digitale trapveldjes. Daar moet al helemaal geen drempel zijn.

Proef met elektronisch stemmen
Een andere toezegging uit het overleg van de vorige keer betrof een proef met elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in een gemeente of deelgemeente. Hoe staat het daarmee?

Inmiddels hebben we ook nog een onderzoeksrapport ontvangen over elektronisch stemmen. Dat rapport stelt teleur. De PvdA is een groot voorstander van snelle invoering van deze wijze van stemmen. En wij hadden verwacht en gehoopt dat dit onderzoek meer uitsluitsel zou geven over de aanpassingen van het GBA om dit mogelijk te maken. In de begeleidende brief wordt nu aangekondigd dat er een omvattend onderzoek komt en ook dat er is gestart met het in kaart brengen van vereiste aanpassingen van het kiesrecht. De PvdA zou er bij de minister op aan willen dringen dat beide onderzoeken nog ruim voor het zomerreces worden afgerond, zodat we ze nog tijdig hier kunnen bespreken.

Tot slot
Overheidsinformatie op Internet. Bij de nieuwe aanbesteding moet ervoor worden gezorgd dat ook de wet- en regelgeving van voor 1997 zo snel mogelijk op Internet beschikbaar komt. De minister is nogal vaag over auteursrechtelijke problemen die spelen als mensen/instanties overheidsinformatie zelf weer verder gaan gebruiken. Daar moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen. Ook in het licht van de Auteursrechtrichtlijn en het voorbehoud dat Nederland daarbij heeft gemaakt in Brussel. Bij de databankrichtlijn is overheidsinformatie juist uitgezonderd. Kortom, het is nu erg onduidelijk. Lezen mag wel, uitprinten ook maar doorgeven niet? En wat mag je dan niet doorgeven? Wat betekent het doorberekenen van 'maximaal de kosten van verstrekking'? Bij de WOB, die in dit kader wordt aangehaald, gaat het om de kosten van kopieën van een kopieermachine. Dat is hier echter niet aan de orde en dus niet vergelijkbaar.

De notitie besteedt wel aandacht aan digitale duurzaamheid. Er moet een bewaarregime komen. Digitale opslag van bestaande overheidsarchieven vergt echter veel meer speciale aandacht. Ook de toegang daartoe trouwens.

De PKI-taskforce. Vertrouwelijke communicatie is er belangrijk naarmate er steeds meer handelingen elektronisch kunnen worden afgedaan. De digitale handtekening moet er snel komen. Tegelijkertijd moet je je ook daar wel goed afvragen of er voor elke handeling een handtekening nodig is. Er moet ook goed geregeld wie er binnen de overheid toegang tot welke bestanden heeft.

De vorige keer heeft de minister ook toegezegd met een notitie te komen (samen met AZ) over nieuwe uitgangspunten van beleid ten aanzien van overheidscommunicatie in het digitale tijdperk. De voortgangsrapportage rept daar met geen woord over. Zo langzamerhand is haast ook wel geboden, want iedereen doet nu maar wat.

??

3

Deel: ' Bijdrage PvdA overleg actieprogramma elektronische overheid '
Lees ook