Partij van de Arbeid


Den Haag, 2 februari 2000

SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGE VAN WOUTER BOS (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

De PvdA-fractie dringt al sinds de begrotingsbehandeling EZ 98/99 bij de Regering aan op een actievere houding bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vandaag staan de vorderingen ter discussie die zijn gemaakt bij het bevorderen van inspanningen van het bedrijfsleven om zich te verantwoorden over "fatsoenlijk gedrag" met name in het buitenland. De PvdA-fractie heeft altijd op de volgende invalshoeken, mogelijke manieren voor de overheid om actie te ondernemen, de nadruk gelegd:
* De overheid als aandeelhouder kan zich roeren bij bijvoorbeeld KPN en op een gedragscode aandringen. Ondanks welwillende reacties van de staatssecretaris tot op dit moment geen resultaat gemeld.
* De overheid als aanbesteder zou bij het aanbesteden van grote projecten aanvullende eisen kunnen stellen aan de deelnemende bedrijven zodat alleen bedrijven die aan die eisen voldoen (bijvoorbeeld bepaalde vormen van verslaglegging over hoe zij met een aantal zaken omgaan), mee mogen dingen. Ook hier wordt kennelijk wel wat over nagedacht maar is geen vooruitgang te melden.
* De overheid als subsidiegever, kredietverlener en garantsteller helpt Nederlandse bedrijven in het buitenland, ook in ontwikkelingslanden, een bedrijf op te zetten. Er is veel voor te zeggen dat wij alleen geld steken in het helpen van bedrijven die zich vervolgens aan bepaalde basisnormen houden als ze in het betreffende land opereren of tenminste bereid zijn over hun gedrag verantwoording af te leggen. Ook dit idee wordt niet geheel afgewezen maar ook hier is de vooruitgang vooralsnog nihil.
* De overheid zou bepaalde bedrijven ertoe kunnen verplichten verslag te doen van hun doen en laten inzake kwesties met sociale of ecologische aspecten. Hier voelt de staatssecretaris niets voor. De PvdA vordert samen met Groen Links gestaag met het voorbereiden van een eigen initiatief op dit gebied. Daarbij zijn drie mogelijke aanhakingspunten geïdentificeerd:
* Verslagleggingsplicht in het jaarverslag

* Aanhaken bij de corporate governance discussie en versterken van het recht van de aandeelhouder om bepaalde zaken aan de orde te kunnen stellen
* Aanhaken bij de rol van pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen en de openbaarheid van de criteria die zij gebruiken bij het selecteren van beleggingen

Ook de PvdA heeft in het recente verleden contact gezocht met VNO-NCW om de mogelijkheden voor samenwerking af te tasten. Daar werd door de vorige voorzitter, dhr. Blankert, positief op gereageerd. Sindsdien is vrijwel niets meer van VNO-NCW vernomen. In januari is een brief gestuurd waarop nog geen antwoord is vernomen.

Voor verdere informatie: Wouter Bos 070-318 2745

Deel: ' Bijdrage PvdA overleg maatschappelijk verantwoord ondernemen '
Lees ook