Partij van de Arbeid


Bijdrage van Jaap Jelle Feenstra aan het algemeen overleg over de uitspraak spoedappèl varkenshouderij

30 juni 1999 PvdA

Het Hof heeft het vonnis van de Haagse rechtbankpresident van 23 februari bekrachtigd. Daarmee duurt de bestaande situatie van na 23 februari voort.
De uitspraak van het Hof is van een zwaarder juridisch kaliber dan de eerdere uitspraken in het tussen- en eindvonnis in december en februari. De PvdA tilt zwaar aan deze herhaalde kritiek op de Wet herstructurering varkenshouderij (WHV). Voor ons dat reden om Kabinet en Kamer op te roepen aandacht te besteden aan de kwaliteit van wetgeving; Kabinet en Kamer moeten zich daar de komende tijd op bezinnen!
Het Kabinet heeft nu besloten in cassatie te gaan en het oordeel van de Hoge Raad te vragen. Dit besluit is ingegeven door een breder belang, namelijk over de reikwijdte van de bevoegdheden van de kortgedingrechter bij de buiten toepassing verklaring van een wet die niet onmiskenbaar onverbindend is. De PvdA steunt dit besluit, zoals we eerder het hoger beroep en het spoedappÞl ook hebben gesteund.
Immers het is legitiem dat de Staat in de verhouding tussen algemeen belang en individuele belangen wil weten wat ze vermag. De minister verwijst daarbij zowel naar het varkensdossier als naar bredere beleidstoepassingen. Kan de minister dit punt nader uiteenzetten (mondeling/notitie)?

De juridische procedures kunnen veel tijd vergen, uiteindelijk kan een procedure bij het Europees Hof nodig zijn om te kunnen vaststellen wie het juridisch gelijk aan zijn/haar kant heeft. Daarmee kunnen wel 3 á 4 jaar, sommigen zeggen 7 á 10 jaar verstrijken. Over de juridische kant nog enkele vragen en opmerkingen.


- Kan de minister aangeven welke procedures er nu allemaal lopen? We kennen het hoger beroep/LTO, hoger beroep/NVV, cassatie/Staat. Wanneer volgt nu welke uitspraak over welke onderwerpen?


- Is de Staat voor het snel verkrijgen van duidelijkheid ook bereid zelf de benodigde stappen te zetten om de bodemprocedure te versnellen?


- Eerder is aangegeven dat de onderbouwing van het varkensmestoverschot van 14 miljoen kg. gemakkelijk te leveren is. Dat is relevant, ook voor het draagvlak en de acceptatie van maatregelen want spreken we nu over 10-14-18. Is deze pleitnota er nu dan wel komt die er versneld?


- En tegen diegenen die nu hoop putten uit de juridische tussenstand: het mag dan nu 4-0 voor de sector zijn, na de uitspraak van de Hoge Raad wordt het niet 5-0 of 4-1 maar de volgende winnaar staat weer met 1-0 voor!

De PvdA-fractie heeft ook enkele opmerkingen bij de brief.


- Doorprocederen is legitem voor de Staat maar ook voor betrokkenen, ook voor NVV. In onze rechtstaat zijjn procedures gecreÙerd waarmee partijen voor hun belang, hun vermeende belang mogen en moeten opkomen. En dat mag men onwelkom vinden en hinderlijk maar het is allemaal legitiem.


- Opkopen en afromen is bedoeld om de tweede korting van 10% te vervangen en niet zoals in de brief staat tot 5%.


- De minister geeft teleurstellende resultaten aan. Via opkoop en afromen is 1% van de varkensrechten verminderd en bij toekenning van alle vragen 6%;. De vorige minister gaf een positiever beeld. Dat vergt een nadere verklaring, anders dan de nu opgevoerde 3 punten, want dat wisten we bij de wetsbehandeling al.

De nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op 14 en 28 juni twee brieven naar de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in het spoedappÞl van 10 juni. Wij sluiten ons bij de hartenkreet van de minister: de sector is nog ver af van ons streven naar een gezonde, duurzame sector die opereert binnen maatschappelijke randvoorwaarden. De inhoud van de brieven is niet zonder betekenis maar wij willen ook niet verhullen dat we meer hadden verwacht. De daadkracht en de ambitie van deze minister inschattend hadden wij nu de presentatie van zijn aanpak verwacht zodat bij voldoende parlementaire steun het reces had kunnen worden gebruikt voor de uitwerking. Nu wordt de uitwerking doorgeschoven naar september en het aanvullend beleid treedt pas in werking in 2001. Van de PvdA mag het een tandje meer zijn. Dat hadden we ook verwacht;

De minister-president maakt in zijn brief naar aanleiding van het ontslag van de vorige minister van LNV daar ook melding van. Na de uitspraak zal de ministerraad het onderwerp opnieuw bespreken en tot nadere besluitvorming te komen. De minister-president heeft daar naar aanleiding van de ministerraad op 11 juni ook over gesproken. Graag een toelichting over deze nadere besluitvorming.

Momenteel stagneert de noodzakelijke uitvoering. De doelen moeten centraal staan. Daarmee zijn de te kiezen middelen niet onbelangrijk maar er zijn meerdere middelen denkbaar om de uitvoering van de Wet alsnog voortvarend te kunnen veiligstellen. De minister geeft ook aan aanvullende en wellicht vervangende maatregelen te moeten voorbereiden. Kan parallel aan de nu lopende de juridische procedures ook gelijktijdig de uitvoering via een niet-omstreden aanpak voortvarend worden vormgegeven en, zo ja, hoe wil deze minister dat doen?
Voor een voortvarende uitvoering zijn inmiddels meerdere varianten genoemd.


- Ten eerste, de PvdA-fractie heeft eerder al bepleit binnen het bestaande budget, een voor de PvdA-fractie harde voorwaarde, maximaal in te zetten op een beleid van opkoop en afroming. Een meerjarig volgehouden beleid volgens deze lijnen brengt de gestelde doelen ook dichterbij.


- Ten tweede, de minister roept nu op tot een grondige bezinning op het mest- en herstructureringsbeleid, ook in het licht van de kwetsbare situatie waarin Nederland zich in het licht van de Nitraatrichtlijn bevindt. In het algemeen overleg over nitraat van 16 juni heb ik gevraagd of dit een uitnodiging was om hierover na te denken en de discussie te openen. Het positieve antwoord van de minister daarop zou kunnen betekenen dat nu een sectorbreed mestbeleid op basis van nitraat kan worden opgezet.


- Ten derde, in de brief noemt de minster een grondgebonden afzet scenarioachtige aanpak.


- Ten vierde, ook de sector zit niet stil: LTO met betrekking tot verplichtende maatregelen voor de mestafzet, NVV met een eigen mineralenvisie. Wij waarderen deze inzet.

Kan de minister ons voor de besluitvorming in september toezeggen dat deze - en mogelijk andere - varianten onderling vergelijkbaar zullen worden uitgewerkt als kosten batenanalyse voor samenleving en sector zodat we kunnen nagaan wat kost het en wat levert het op in termen van doelstellingen?

Deksel op de pan
Momenteel verkeren beleid, sector en samenleving wederom in onzekerheid en komt de noodzakelijke uitvoering van het beleid niet voortvarend op gang. Zodoende worden de doelstellingen van de WHV niet dichterbij gebracht; doelstellingen waar de PvdA-fractie zich sterk aan gebonden acht, namelijk herstel van de mineralenbalans, veterinaire zekerstelling en reconstructie van de sector. Wel kan het Varkensbesluit voor de verbetering van het dierenwelzijn worden doorgevoerd en de varkensheffing voor de fondsvorming van de pestbestrijding. De minister geeft ook aan dat de Reconstructiewet kan doorlopen. Op dat punt graag een toelichting. Over de milieudoelen, het beperken van de varkensmestproductie en het herstellen van de mineralenbalans spreekt de minister ook zijn zorg uit. Er is momenteel zelfs weer een landelijk groei van de varkensstapel mogelijk binnen de beperkingen van bedrijfseconomie, ruimtelijke ordening en de milieuvergunning. Deze situatie hebben we in februari ook gehad (zie motie Feenstra met betrekking tot deksel op de pan. De door minister Apotheker voorgestelde Noodwet is echter gestuit op de Raad van State. Was dat uitsluitend om inhoudelijke of ook om juridische redenen? De minister kondigt nu een interimwet aan - een goede zaak. Letten op heilloze herhaling van zetten maar feitelijk is motie Feenstra dus nog steeds niet ingevuld en dat moet wel gebeuren. Hoe gaat minister dat nu wel klaren, gelet op voorgeschiedenis?
De PvdA-fractie ziet hier wel een sociaal probleem. Wat er nu bij een gewiekste enkeling bijkomt, moet er straks weer sectorbreed af. Dat vinden wij bepaald geen verantwoorde ontwikkeling.

Dialoog met de sector
De minister heeft inmiddels ook de sector weer uitgenodigd voor overleg, ik neem aan zowel LTO als NVV. Uitnodigen voor dialoog is een goede zaak maar het sluit inderdaad niet uit dat aan het eind van de dialoog een besluit moet worden genomen waarover tussen (een deel van het) bedrijfsleven en de overheid geen overeenstemming bestaat. Maar het is wel de moeite waard dat te proberen en wij spreken ook de sector daarop aan. De kille situatie van 15+10% generiek korten ligt inmiddels ver achter ons. Ook voor de sector moet gelden dat met 5% via het veevoer en 10% via opkoop en afromen de aanpak inmiddels toch betekenisvol is gewijzigd. Welke stap kunnen nu overheid en een verantwoordelijke sector nemen om de stagnatie te doorbreken, de uitvoering weer voortvarend op gang te brengen en de breed gedragen doelstelling daadwerkelijk te realiseren? Natuurlijk, wij zien ook wel wat de sector aan plannen voorbereidt. Ik noemde al het LTO-afzetplan en de NVV-mineralenvisie. Maar ook tegen de sector zeggen wij als PvdA-fractie: registreer wat inmiddels is gewijzigd, de huidige onzekerheid mag ook voor de eigen achterban niet langer worden voortgezet. Ook de sector is speler in het jarenlang slepende mestdossier. Op basis van welke agenda is de sector bereid, niet alleen in vragende en eisende zin maar ook als aanbiedende partij, zelf een onderdeel van de oplossing te worden?

Deel: ' Bijdrage PvdA overleg uitspraak spoedappèl varkenshouderij '
Lees ook