Partij van de Arbeid


Den Haag, 25 november 1999

Schriftelijke bijdrage van de PvdA fractie, bestemd om te worden opgenomen in het verslag over het wetsvoorstel 26 813 (wijziging Politiewet 1993) i.v.m. de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau m.b.t. de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag:

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel.

Voor een belangrijk deel is de argumentatie voor dit wetsvoorstel gelijk aan die bij de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daar waar de behandeling van de overdracht van het KLPD antwoord heeft gegeven op onze (en andere) vragen, zullen de leden van de PvdA nu, om herhalingen te voorkomen, op die vragen niet nader ingaan.

De leden van de PvdA kunnen zich vinden in de argumenten om in het beleidsplan landelijke voornemens op te nemen die rechtstreeks doorwerken in het centraal beheer van de politie.

De leden van de PvdA vragen in dat verband om de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van het financieel beheer daarbij te betrekken.

Om ook bij de politie te kunnen beoordelen of het beleid de gewenste effecten heeft gehad zullen meetbare en regio overschrijdend vergelijkbare doelstellingen moeten worden geformuleerd. De leden van de PvdA vragen zich af of dergelijke maatregelen hieronder zijn te verstaan.

Met name wijzen de leden van de PvdA op de behoefte om landelijke inzicht te krijgen in het resultaat van het politieoptreden. Zo vragen zij de regering of het mogelijk is om als landelijk beleid, streefcijfers te formuleren met betrekking tot het ophelderingspercentage.

De leden van de PvdA fractie wijzen eveneens op de noodzaak tot verbetering van de uitwisseling van recherche-informatie tussen het CRI en de politieregio's, zoals beschreven in het rapport van de Algemene Rekenkamer van september 1998. Deze leden vragen te bewerkstelligen dat, nu de mogelijkheid aanwezig is om landelijke voornemens op te nemen in het beleidsplan, dit daarbij wordt betrokken.

Deel: ' Bijdrage PvdA wetsvoorstel wijziging politiewet '
Lees ook