Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: Van SP-caps, T-shirts en oorbellen tot CD's en interessante boeken, je kunt ze bekijken en bestellen in onze Tomaatshop.

Debat dioxineaffaire - eerste termijn Remi Poppe


09-06-99

De heer Poppe (SP): Voorzitter! De bewindslieden hebben de SP-fractie niet kunnen overtuigen
en onze conclusie is dat er sprake is van
verwijtbaar en laks handelen in deze onverkwikkelijke dioxineaffaire. Het feit dat zowel de staatssecretaris als de minister vandaag heeft toegezegd dat
het voortaan veel beter zal gaan, geeft al
aan dat het verkeerd is gegaan.
Het gaat om voedselveiligheid en de bewaking
daarvan is een kerntaak van de overheid.
Die kerntaak is zeer nonchalant uitgevoerd.
Zelfs vandaag nog moesten er producten van
de schappen worden gehaald. Dat is te laat.
Zeker vier weken te laat zijn de Tweede Kamer
en het publiek genformeerd. Overigens deugt
de informatie aan het publiek nog steeds
niet. Na een melding door Rikilt aan LNV
over zeer hoge concentraties dioxine in kippen
en eieren uit België duurde het nog een volle
week voordat LNV nadere informatie ging inwinnen. Het ministerie van VWS werd op 10 mei terloops
genformeerd, zelfs zo terloops dat het niet
eens is opgemerkt. Op 11 mei meldde België
dat er mogelijk door vier Nederlandse bedrijven verontreinigde dierlijke vetten zijn geleverd.
Pas op 20 en 28 mei heeft LNV hierop gereageerd en is bij slechts twee bedrijven onderzoek
gedaan. Te lang is alleen overleg geweest
met de mengvoederindustrie, zonder publiek
en Kamer in te lichten over wat we ook in
Nederland gerust de dioxinecrisis kunnen
noemen. Pas in een zeer laat stadium is besloten producten uit de winkelschappen te halen.
Er zijn grove inschattingsfouten gemaakt
die na de BSE-affaire niet meer voor mogelijk
gehouden hadden moeten worden. Het feit dat
beide ministeries het inrichten van een speciaal bureau voor risico-inschatting hebben aangekondigd, geeft aan dat de bewindslieden en zeker de
staatssecretaris van LNV niet in staat zijn
geweest adequaat op de melding van Rikilt
en later de Belgische overheid te reageren
en dat is verwijtbaar. Het gaat om producten
die vrijwel door onze hele voedselketen heen
toegepast en verwerkt worden. De verklaring
van de minister van Volksgezondheid dat ze
wel een kippetje zou durven eten en dat er
eigenlijk alleen risico bestaat voor zwangere
vrouwen als ze dagelijks kip eten, gaat voorbij aan het feit dat in zeer veel producten kip
en eieren zijn verwerkt.
Toegezegde maatregelen voor de toekomst
zijn bitter noodzakelijk, maar doen niet
af aan het feit dat de bevolking en de Kamer
te laat zijn genformeerd. De SP-fractie
vindt dat de bewindslieden onvoldoende zelfkritiek hebben geleverd en te veel afschuiven op
België en het niet goed functioneren van
het ambtelijk apparaat. Wij hebben daarom
de moties van de leden Atsma en Van der Vlies
medeondertekend omdat het gaat om de geloofwaardigheid van de overheid.
De bron van deze affaire ligt bij de inzamelaars en verwerkers van eetbare oliën en vetten.
Het is niet de eerste keer. Ik verwijs nog
maar eens naar de twee series schriftelijke
vragen die ik hierover in 1997 met de oud-collega's Huis van de PvdA en Van der Linden van het
CDA heb gesteld. Mijn fractie heeft bovendien
in juni 1997 gedetailleerde informatie over
vermoedelijke strafbare feiten bij de aanvoer
van verontreinigd slachtafval vanuit Oostbloklanden naar Nederlandse vetsmelterijen rechtstreeks
doorgegeven aan de toenmalige minister van
LNV.
De voorzitter: Wilt u afronden?

De heer Poppe (SP): Ja, voorzitter. Die melding heeft tot niets geleid, omdat de AID onvoldoende tijd had om de bron van verdachte partijen
te traceren en de verdere productieketen
te volgen. Het gaat niet om zomaar een paar
bedrijven, maar om een sector met meer dan
honderd bedrijven die risicomateriaal verwerken. Daarom stel ik de volgende motie voor.

====================================
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat door de dioxinekippenaffaire
gebleken is dat de vetsmelterijen een uiterst
kwetsbare schakel vormen in de voedselproductieketen; van mening, dat een goed gecoördineerde,
landelijke handhaving nodig is om vetsmelterijen effectief te controleren, teneinde de kwaliteitsborging van de voedselveiligheid te garanderen;
verzoekt de regering op korte termijn aan
de Kamer een voorstel terzake voor te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld
door het lid Poppe. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (26577).

Deel: ' Bijdrage SP aan debat dioxineaffaire '
Lees ook