Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: E-Alarm is de cyber-versie van de SP-Alarmlijn, de hotline naar de politiek, die al vele schandalen aan het licht heeft gebracht.

VAO Rechtsbijstand - eerste termijn Jan Marijnissen


30-06-99

De heer Marijnissen (SP): Voorzitter! Ook
ik kan kort zijn. Ik stel vast dat er een
Kamerbrede steun bestaat voor de uurvergoeding
van f.150, maar ik merk ook op dat eigenlijk
iedereen hierbij aantekent dat dit bedrag
te laag is en f.180 zou moeten zijn. Dat
is een wat rare figuur, maar klaarblijkelijk
is de hele Kamer er nu in ieder geval van
overtuigd dat het voorgestelde bedrag van
f.131 te laag is.
Over de motieven hoef ik dus niet verder
uit te weiden. Gisteren heb ik een motie
aangehouden met als strekking een verhoging
naar f.150. Die notie was ingediend bij de
behandeling van de Voorjaarsnota, omdat dit
onderwerp daarvoor in een algemeen overleg
was besproken en de staatssecretaris had
gezegd dat hij het een sympathiek idee vond,
maar geen geld had. Ik dacht: Voorjaarsnota,
dus laat ik Zalm meteen maar aan zijn vestje
trekken. Vandaar mijn motie. Ik kende de
motie-Kalsbeek niet; gisteren heb ik wel
een andere motie gezien, waaronder de namen
van de leden Kuijper, Vos en Dittrich staan.
Ik ben erg benieuwd naar de motie van mevrouw
Kalsbeek, maar wil u toch vragen om mijn
motie bij dit debat te betrekken. Het gaat
hierbij om de motie nr. 7 (26500).
Een ander punt betreft de berichten over
enkele bestaande bureaus voor rechtshulp,
die vanwege financiële tekorten met sluiting
worden bedreigd. Dit is al in Winschoten
gebeurd en de dreiging geldt nu ook voor
Delft. Op dit moment loopt het "wittevlekkenonderzoek". Mijn fractie wil er bij de staatssecretaris
op aandringen om geen onomkeerbare beslissingen over sluitingen te nemen voordat dit onderzoek
is afgerond. Voor deze vorm van juridische
hulpverlening aan mensen met lage inkomens
is het immers van cruciaal belang dat die
niet alleen laagdrempelig is, maar ook dat
die verspreid over het land wordt aangeboden.
Daarop hoor ik graag een reactie van de staatssecretaris. Ik dien hierover ook een motie in; niet omdat
ik daarmee wil anticiperen op de eventuele
weigerachtigheid van de staatssecretaris,
maar omdat ik maar één termijn heb.
De voorzitter: Voor de goede orde meld ik
de Kamer dat de motie-Marijnissen over verhoging van de vergoeding in het kader van de gefinancierde rechtsbijstand (26500, nr. 7), ingediend
bij de Voorjaarsnota, in dit debat ook aan
de orde is.

====================================
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat verschillende vestigingen
van de bureaus voor rechtshulp als gevolg
van financiële tekorten worden bedreigd met
sluiting;
overwegende, dat een sluiting zal leiden
tot het wegvallen van een belangrijke laagdrempelige eerstelijns rechtshulpvoorziening voor minder
draagkrachtigen, hetgeen ongewenst is;
overwegende, dat een onderzoek naar de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de bureaus voor
rechtshulp nog niet is afgerond;
verzoekt de regering in samenspraak met de
raden voor rechtsbijstand en in afwachting
van de uitkomsten van het wittevlekkenonderzoek er zorg voor te dragen dat geen vestigingen
zullen worden gesloten,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld
door het lid Marijnissen. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 58 (26200-VI).

Deel: ' Bijdrage SP debat VAO Rechtsbijstand '
Lees ook