den haag, 17 juni 1999

hoofdpunten uit de bijdrage van laurette spoelman (pvda) aan het algemeen overleg evaluatie regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig gehandicapte kinderen (tog-regeling) en het kabinetsstandpunt inzake onverzekerbare risico's


* criteria
er wordt veel minder beroep gedaan op de tog regeling dan verwacht. de belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat de criteria zo scherp en ingewikkeld zijn geformuleerd dat slechts een beperkt aantal kinderen aan deze criteria voldoet. dit is nooit de bedoeling geweest van de regeling. ik wil dan ook het kabinet steunen in haar voorstel om de met de criteria aan te sluiten bij de criteria die nu al gelden voor de wajong. bij deze criteria wordt uitgegaan van de mate van zorgafhankelijkheid en deze sluiten dus goed aan bij de bedoeling van de tog-regeling.


* indicatiestelling
met de indicatiestelling heb ik meer moeite. er is een heel apart systeem opgezet voor de indicatiestelling door zvn advies. het betreft hier in hoofdzaak een papieren indicatiestelling en sporadisch wordt er een huisbezoek afgelegd. deze methode leidt vaak tot vertraging omdat zvn advies afhankelijk is van de medewerking van artsen en behandelaars die formeel niet op deze wijze informatie mogen verstrekken. het is waarschijnlijk wel logisch dat toentertijd is gekozen voor zvn advies. maar nu lijkt dat minder logisch, omdat er inmiddels regionale indicatieorganen (rio's) zijn, waar de indicatie plaats vindt van awbz-voorzieningen en in de nabije toekomst ook van de wvg. de overgrote meerderheid van de ouders maakt gebruik van een pgb en/of de wvg. het lijkt dus logisch om de indicatiestelling voor de tog-regeling ook onder te brengen bij de rio's. ik wil de staatssecretaris vragen of hij er ook zo over denkt.


* wettelijke regeling
de reden die de staatssecretaris aangeeft om nu nog niet te komen tot een wettelijke regeling klinkt plausibel. mensen met een handicap of ouders met een gehandicapt kind hebben nu al te maken met een veelheid aan regelingen: rugzakje, pgb, wvg, tog, ketenkaart, rea, bijzondere bijstand, wao, wajong enz. mensen moeten bijna accountant zijn om de boel financieel onder controle te kunnen houden. deze verschillende regelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende ministeries. ik wil de staatssecretaris vragen om bij de definitieve vormgeving van de tog ook rekening te houden met de reeds bestaande regelingen en te bezien of er wellicht een mogelijkheid is te komen tot een betere afstemming tussen de verschillende regelingen.

Deel: ' Bijdrage Spoelman (PvdA) algemeen overleg TOG-regeling '
Lees ook