Partij van de Arbeid


Den Haag, 12 oktober 1999

BIJDRAGE VAN WILLIE SWILDENS-ROZENDAAL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING LNV 2000 (ONDERDEEL NATUUR)

Mijn inbreng zal zich richten op het onderdeel natuur. Met vreugde constateren wij dat de waarde van natuur, de noodzaak deze te beschermen, versterken, herstellen en ontwikkelen, breed wordt erkend. Niet alleen in de samenleving (gezien al de enorme groei van het aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties én het toenemend aantal vrijwilligers t.b.v. natuurbeheer) maar ook door deze bewindslieden en - verheugender nog - ook binnen de boezem van het Kabinet. Wat het motief daarbij ook zij: het respecteren van de eigen waarde van de natuur of het belang van natuur voor de mens (als belevingswaarde, als signaleringsfunctie voor milieuaantasting, levende genenbank) of een combinatie daarvan, één ding is duidelijk: het weerspiegelt de notie dat natuur van wezenlijk belang is voor de mensen.

Natuur is weer een sportje hoger op de politieke agenda komen te staan. Het accent wordt daarbij vandaag de dag wat meer gelegd bij natuurbeleving en de economische waarde die natuur heeft, voor het vestigingsklimaat, voor de gezondheid en het welzijn van mensen (AEX, Boomhut). Daar is niets mis mee. Breed ook is het besef dat in ons kleine land de druk op de ruimte groot is, dat het veiligstellen van natuur niet vanzelf gaat, maar de nodige inspanning vergt van overheid en burgers. Het realiseren van de EHS is van eminent belang, maar ook daarbuiten is het veilig stellen van (potentiële) natuurwaarden en de landschappelijke waarden een must. Het beleid dient daarop dan ook gericht te zijn; het Kabinet wil zich daarop ook richten. Het heeft bij het RA dan ook extra middelen beschikbaar gesteld. En
- wederom met vreugde - stel ik vast dat eigenlijk voor het eerst bij de APB door de Kamer is gevraagd daaraan extra middelen toe te voegen. Een goede aanzet, maar het zal nog een hele klus worden, ook financieel, om de EHS binnen de afgesproken termijn (2018) te realiseren. Soortenverscheidenheid (biodiversiteit) is het uitgangspunt van het natuurbeleid. Daartoe heeft Nederland zich ook internationaal verplicht.

Soortenverscheidenheid impliceert dat ook díe zeer kwetsbare soorten en moeilijk te realiseren en te beheren natuur volop een kans dienen te krijgen. Grote, aaneengesloten gebieden met een, kort gezegd, natuurlijk beheer zijn voor het voortbestaan van juist die soorten noodzakelijk, zijn voorwaarde. De Natuurbalans 1999 - evenals die van 1998 - laat zien dat het met het realiseren daarvan nog droevig gesteld is. De noodzakelijke aankoop van gronden stagneert; andere functies en natuur strijden om de schaarse grond met alle gevolgen voor de grondprijsontwikkeling van dien (Melkert heeft voor het thema grondpolitiek bij de APB reeds aandacht gevraagd). Zo'n 30% van de reeds aangebrachte grond ligt op de verkeerde plaats en zal via landinrichting moeten worden geruild. Dat kost tijd (zelfs of misschien wel juist als via operatie Drieslag efficiënter met de middelen moet worden omgegaan. Ik ga ervan uit dat de middelen voor aankoop EHS ook via de reguliere LI kunnen worden aangewend. Maar bij een verbrede LI (groen om de stad) zou er een frictie kunnen ontstaan (100 miljoen voor GIOS - 50 miljoen VROM/50 miljoen agrarisch natuurbeheer) maar in de begroting is sprake van 200 miljoen. Wordt die tweede 100 miljoen uit het LI-budget gelicht? Het principe: meer natuur in en om de stad, het dichter naar de mensen toe brengen daarvan, kan mijn fractie van harte onderschrijven. Ook het accent op recreatief medegebruik van natuur (ook in het agrarisch gebied) spreekt ons aan. Het is dan ook toe te juichen dat, m.n. ook buiten de EHS, zoveel aandacht wordt gemobiliseerd voor agrarisch natuurbeheer. Intensivering en verbreding is dus het motto van deze bewindslieden.

Ik heb nu slechts luttele minuten. Lijkt mij goed zeer binnenkort debat (met meer tijd) te voeren over Natuurbalans, rapport VROM-Raad, evaluatie NBP, rapporten van de Raad voor het landelijk gebied en de CBS-cijfers over grondprijsstijging. Wil niet nalaten reeds een aantal punten die mijn fractie ernstig bezighouden, neer te leggen.


* Aankoop t.b.v. natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden is een probleem i.v.m. grondprijzen. De vraag is of naast financiële middelen het instrumentarium niet moet worden verruimd: bijvoorbeeld uitbreiden voorkeursrecht, optieregelingen, aanpassen schadevergoedingsregelingen, uitbreiding baatbelasting (rood voor groen) en - in uiterste nood - onteigening.


* Het is een gemiste kans om niet snel aan en uit te kopen om echte knelpunten weg te nemen, daar langer wachten de grond alleen maar duurder maakt. Denk aan Peelvenen (waar nú draagvlak bestaat) vooruitlopend op de Reconstructiewet. Kapitaalvernietiging waar rond een enclave al is aangekocht; inrichting en één beheer is niet mogelijk.


* Is het mogelijk criteria te ontwikkelen voor het oplossen van dergelijke knelpunten? Staatssecretaris bereid daarover serieus te denken.


* Omgekeerd, d.w.z. waar een Reconstructiewet expireert (Midden- Delfland), is de vraag hoe voorkomen kan worden dat het gebied door ongewenste ontwikkelingen wordt getroffen (kapitaalvernietiging) Hoe denkt staatssecretaris dat te voorkomen?


* Het op de goede plaats krijgen van reeds aangekochte ruilgronden. Nader uiteenzetten hoe dit zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd, in relatie tot de bezuinigingen op het LI-budget, de sanering verplichtingenstand (daarbij rekening houdend met ambitie GIOS).


* Biodiversiteit uitgangspunt, ook bij realiseren EHS: vanmorgen ontvingen we brief (3 stuks) over voorgang begrenzing (nog 20%) en kwantitatieve én kwalitatieve invulling door provincies. Nog niet is duidelijk wanneer landsdekkende kaart komt én - nog belangrijker - hoe eventuele onvolkomenheden worden opgeheven (niet sluitende EHS). Die kaart is essentieel voor afspraken met IPO over planning en uitvoering. Hoe te garanderen dat voldoende kwalitatief hoogwaardige natuur in voldoende mate kan worden gerealiseerd, bezien vanuit duurzaam water- en natuurbeheer (in relatie tot behoeften aan grote, aaneengesloten gebieden. Welke rol (regiefunctie) voor Rijk? De extra middelen uit dit APB koppelen aan de tussendoelen: nu eerst de moeilijke gebieden aankopen; plannen op grond van gewenste natuurkwaliteit.


* Ook een brief ontvangen over ICES Natte natuur. Daarin wel programmering; niet duidelijk daarin welke prioriteiten en tijdspad. Mijn fractie heeft moeite met het afschaffen van de GeBeVe-regeling.


* Het inzetten van hét natuurbeschermingsinstrument, de NB-wet is op een laag pitje gezet en wordt als we de staatssecretaris goed verstaan niet onmiddellijk actief opgepakt. Verwijs naar argumenten voormalige Natuurbeschermingsraad om van dit instrument juist krachtig gebruik te maken.


* Benadrukken dat in ROP's ook relevante natuur tot zijn recht komt.


* Ook het wettelijk verankeren van het compensatiebeginsel (zou al direct na het NBP weer vooruitgeschoven worden. Waarom?

1

4

Deel: ' Bijdrage Swildens-Rozendaal (PvdA) debat begroting LNV 2000 '
Lees ook