Partij van de Arbeid


Samenvatting van de bijdrage van Wouter Bos AO inz. het Europese witboek 'een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik'
9 juni 1999 PvdA-voorlichting

Het Witboek bepleit een uniforme heffingensystematiek voor gebruikers van infrastructuur in de Europese Unie op basis van het principe "De gebruiker/vervuiler betaalt".
De regering steunt dit streven en stelt een aantal nadere kanttekeningen en vragen bij de open plekken in het Witboek, met name bij de precieze uitwerking van invulling en consequenties van de voorgestane systematiek.

De Partij van de Arbeid steunt het regeringsstandpunt, inclusief de aanbeveling dat ook het individuele personenvervoer onder een vergelijkbare systematiek gebracht dient te worden (het Witboek gaat met name over commercieel vervoer).

Toepassing van het principe "De gebruiker/vervuiler betaalt" biedt vele voordelen, waaronder met name:

* Betere afweging bij het aanleggen van infrastructuur op het moment dat gebruikers de kosten moeten dragen (in plaats van de belastingbetaler);

* Betere afweging bij het gebruik van infrastructuur op het moment dat gebruikers met alle kosten van hun vervoerskeuze (inclusief milieu - en veiligheidskosten) worden geconfronteerd;
* Aanpassingen in onze economische structuur omdat de concurrentie tussen economische activiteiten die minder het milieu belasten en economische activiteiten die dat wel doen, eerlijker wordt

Voor de Partij van de Arbeid dient het principe van "De gebruiker/vervuiler betaalt" niet ter discussie te staan, zelfs als dit tot moeizame aanpassingen in de economie zou leiden, bijvoorbeeld ten gevolge van een lastenverzwaring voor de commerciÙle vervoerssector. Die problemen zijn hoogstens aanleiding om binnen Europa aan te dringen op een gefaseerde invoering waarbij alle vervoersmodaliteiten in alle landen op vergelijkbare wijze onder de nieuwe systematiek worden gebracht.

Voor verdere inlichtingen: Wouter Bos 070-318 2745

Deel: ' Bijdrage Wouter Bos inzake vergoeding infrastructuurgebruik '
Lees ook