Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2001/2254
datum
20-07-2001

onderwerp
Bijdragen provincies aan natuurbehoud
TRC 2001/5960 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek (59-01-LNV) van 13 juni jl. om informatie over bijdragen van de provincies aan natuurbehoud bericht ik u het volgende.

1. De provinciale bijdrage van 25% aan de realisatie van het natuurbeleid heeft betrekking op de subsidiëring in de aankoop en inrichting van gronden die door de particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur worden verworven. Van de verworven gronden wordt de helft overgedragen aan Staatsbosbeheer en de helft aan Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. De aankopen voor Staatsbos-beheer komen geheel ten laste van het Rijk en die van de particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties komen voor 50% ten laste van het Rijk en voor 50% ten laste van de provincies. Dit veronderstelt een bijdrage van 25% door provincies aan het totaal van de grondaan-kopen.
De werkelijke bijdrage van provincies is als volgt. De financieringsafspraken tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincies zijn vastgelegd in het convenant LNV-IPO 1991, en zijn in 1997 her-beves-tigd. De provincies dragen uit eigen middelen ca. 23 mln. gulden per jaar bij.
Voorts is in het kader van dit convenant door het Rijk een bedrag van 25 mln. gulden beschikbaar gesteld, dat structureel aan het Provinciefonds wordt toegevoegd. Deze zogenaamde convenantsmiddelen konden sedert 1996 ook aangewend worden voor het aangaan van leningen. Thans is op basis van deze 25 mln. voor ca. 380 mln. gulden aan leningen aangegaan. Dit betekent dat genoemde 25 mln. langjarig vastligt voor het nakomen van rente- en aflossingsverplichtingen.
2. Neen.
3. Aangezien uitsplitsing niet mogelijk is, kan dit ook niet per provincie worden aangegeven.
4. De provincies komen de in het antwoord op vraag 1 bedoelde convenantsafspraken na.
5. Het LNV-budget voor grondverwerving is de laatste jaren toegenomen. Voor wat betreft de bij antwoord 1 genoemde convenantsafspraken is het provinciale aandeel stabiel gebleven. De bijdrage uit autonome provinciale middelen is in absolute zin nagenoeg constant gebleven. Doordat het totale verwervingsbudget is toegenomen, is de autonome provinciale bijdrage dus relatief geslonken.
Naar verwachting zal vanaf 2004 de provinciale bijdrage circa 5% bedragen van de totale financiering van verwerving ten behoeve van rijksdoelstellingen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. FaberDeel: ' Bijdragen provincies aan natuurbehoud '
Lees ook