Gemeente Breda


ACTIEPROGRAMMA RUIMTE VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

Om in de toekomst aan de vraag naar bedrijven- en kantorenlocaties te kunnen voldoen en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren is het Actieprogramma Ruimte voor Economische Activiteiten opgesteld. Het actieprogramma kent als basis een analyse naar de te verwachten vraag en het aanbod tot 2015. Deze analyse geeft inzicht in de benodigde ruimte. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het actieprogramma vrijgegeven voor consultatie. Het onderwerp komt aan de orde in de raadscommissie waartoe Economische zaken gaat behoren, naar verwachting in mei.

Het Actieprogramma Ruimte voor Economische Activiteiten geeft voor zowel bedrijven- als kantorenlocaties aan wat de behoefte is, waar de benodigde ruimte gevonden kan worden en welke voorbereidingen wanneer nodig zijn om in de toekomst op het juiste moment aan de vraag naar ruimte te kunnen voldoen. Daarnaast is in het actieprogramma ook aandacht voor de kwaliteit van de bedrijven- en kantorenlocaties. Het gaat onder meer om het optimaal benutten van de ruimte, stedenbouwkundige en architectonische eisen, duurzaamheid, segmentatie en differentiatie, bereikbaarheid en beheer. Voor het tijdig beschikbaar hebben van bedrijven- en kantorenlocaties bevat het actieprogramma een nieuwe planningssystematiek. Sleutelwoorden daarbij zijn strategische planning, voorraadbeheer en monitoring.

De behoefte aan bedrijvenlocaties is voor de periode tot 2015 geraamd op 335 tot 439 hectare. De gemiddelde ontwikkelingsperiode voor bedrijvenlocaties is zeven jaar. Om voldoende voorraad te hebben is een tijdige start van ontwikkeling belangrijk. De voorgestelde planningssystematiek biedt inzicht in de voorraad, de behoefte op de korte en lange termijn en de benodigde acties om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het Actieprogramma Ruimte voor Economische Activiteiten is een verdere uitwerking van de economische toekomstvisie Breda Dienstencentrum welke in februari 1999 is vastgesteld door de gemeenteraad. De ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties maakt onderdeel uit van het sociaal-economisch beleid van Breda. Dit is gericht op het creëren van werkgelegenheid en de uitbouw en versterking van de economische structuur van de stad.

De consultatie vindt plaats in april; een consultatiebijeenkomst staat gepland voor 20 april.

Breda, 24 maart 1999

Deel: ' Bijeenkomst actieprogramma economische activiteiten Breda '
Lees ook