EU - Latvia : Association Council / 3rd meeting Press Release: Brussels (15-02-2000) - Press: 42 - Nr: 856/00

Brussel,
15 februari 2000

UE-LV 856/00 (Presse 42)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

DERDE BIJEENKOMST VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - LETLAND

(Brussel, 15 februari 2000)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Letland is op dinsdag 15 februari 2000 voor de derde maal bijeengekomen, onder het voorzitterschap van de heer Jaime GAMA, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Letlandse delegatie werd geleid door de heer Indulis BERZINS, minister van Buitenlandse Zaken van Letland. De heer Günter VERHEUGEN, Commissielid verantwoordelijk voor Uitbreiding, vertegenwoordigde de Europese Commissie.
Deze zitting van de Associatieraad vond plaats op een cruciaal moment, kort na de Europese Raad van Helsinki, die het belang van het uitbreidingsproces voor de stabiliteit en de welvaart van het gehele Europese continent heeft bevestigd en een aantal belangrijke besluiten terzake heeft genomen. Als gevolg hiervan zijn de onderhandelingen over de toetreding van Letland tot de Europese Unie vandaag formeel geopend.
2. De Associatieraad heeft Letlands voorbereiding op de toetreding geëvalueerd in het licht van het door de Europese Commissie in oktober 1999 voorgelegde tweede periodiek verslag, het in december 1999 bijgewerkte partnerschap voor de toetreding en het nationaal programma van Letland voor de overname van het acquis. De Associatieraad erkende en waardeerde Letlands inzet om zijn doel van Europese integratie te bereiken. De meeste prioriteiten van het toetredingspartnerschap hebben reeds tot belangrijke maatregelen geleid.
De Associatieraad constateerde dat Letland voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen, beschouwd kan worden als een functionerende markteconomie en in staat moet zijn om op middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie, mits het de macro-economische stabiliteit in stand houdt en de structurele hervorming voltooit. De Associatieraad verheugde zich over de aanzienlijke vorderingen die zijn gemaakt bij de integratie van niet-staatsburgers in de Letlandse samenleving, en stelde met genoegen vast dat de definitieve tekst van de Taalwet thans in essentie strookt met de internationale verplichtingen en verbintenissen van Letland. De Associatieraad nam er met voldoening nota van dat de macro-economische en financiële stabiliteit is gehandhaafd als gevolg van de passende beleidsmaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van moeilijke externe omstandigheden. Die stabiliteit moet gehandhaafd worden, met name door de overheidsfinanciën effectief te controleren en te trachten het huidige tekort op de betalingsbalans verder te verminderen.
De Associatieraad constateerde dat Letland vooruitgang blijft boeken met de aanpassing van zijn wetgeving aan het EU-acquis. Verdere inspanningen zijn evenwel noodzakelijk, in het bijzonder op gebieden als gegevensbescherming en vennootschapswetgeving, telecommunicatie, landbouw en visserij.
De Associatieraad nam nota van de positieve ontwikkelingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en spoorde Letland aan hieraan voort te werken, met name wat betreft de versterking van de politiecapaciteit en de coördinatie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, waaronder drugshandel. De Associatieraad stelde enige vordering vast bij het opzetten en verbeteren van de nodige administratieve structuren en spoorde Letland aan de noodzakelijke instanties op te richten op het gebied van o.a. telecommunicatie, gegevensbescherming en overheidsopdrachten.
De Associatieraad roept Letland op om het tempo van de aanpassing op alle gebieden op te voeren, zodat het de EU-voorschriften en -normen vanaf de datum van zijn toetreding tot de Unie daadwerkelijk zal kunnen toepassen. Er werd opgemerkt dat Letland zijn planningsvermogen ten aanzien van financiële bijstand van de EU zou moeten verbeteren teneinde de pretoetredingssteun optimaal te kunnen gebruiken.
De Associatieraad verwelkomde de maatregelen die de Unie heeft genomen ter voorbereiding van de uitbreiding, in het bijzonder de opening van de nieuwe intergouvernementele conferentie om de instellingen van de EU klaar te maken voor de uitbreiding.

3. De Associatieraad boog zich voorts over de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst. Hij nam er nota van dat de hangende kwesties uitvoerig besproken zijn door het Associatiecomité en in de geregelde samenwerking tussen ministeriële bijeenkomsten, zodat de Associatieraad de situatie vanuit politiek oogpunt kan inschatten. Er werden standpuntnota's uitgewisseld over de ontwikkelingen tot nu toe en de toekomstige prioriteiten.
De Associatieraad constateerde dat de bilaterale handelsstromen tussen de Europese Unie en Letland zich verder ontwikkelen. De Associatieraad nam er nota van dat Letland zich er krachtig voor heeft ingezet om zijn wetgeving voor het einde van de overgangsperiode (eind 1999) aan te passen aan de verplichtingen uit hoofde van de Europa-overeenkomst.
De Associatieraad constateerde dat beide partijen op dit ogenblik onderhandelen over wederzijdse concessies op het gebied van landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten, met het oog op de verdere liberalisering van de bilaterale handel en de verbetering van de markttoegang in de pretoetredingsperiode. Wat betreft de door Letland sinds 18 december 1999 toegepaste vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van varkensvlees - die de Unie als een schending van de Europa-overeenkomst beschouwt - nam de Associatieraad nota van de recente ontwikkelingen en in het bijzonder van de toezegging van de Letlandse regering om de maatregelen te toetsen, met het doel deze in de nabije toekomst af te schaffen.
De Associatieraad constateerde dat Letland aan verscheidene Gemeenschapsprogramma's deelneemt: Jeugd voor Europa, Socrates, Leonardo da Vinci, Raphaël alsmede het vijfde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming aan die programma's, waarbij de Letlandse overheidsdiensten kunnen kennis maken met het praktische werk in de Europese instellingen, een belangrijk onderdeel vormt van de pretoetredingsstrategie. De Associatieraad verheugde zich over de bijdrage van het PHARE-programma en de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Letlandse economie, met name aan de versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. Hij constateerde dat de pretoetredingssteun voor Letland en de andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 sterk toeneemt en dat er twee aanvullende instrumenten bijkomen, ter ondersteuning van respectievelijk landbouw en plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA).

4. De Associatieraad besprak een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij beklemtoonde het belang van regionale samenwerking als middel ter bevordering van stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen, en verheugde zich over de bijdrage van Letland aan initiatieven voor regionale samenwerking, met name in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van de Oostzeestaten.

5. Tot slot sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en beklemtoonde hij de cruciale rol die die overeenkomst nog zal moeten spelen bij het oplossen van bilaterale problemen en bij de voorbereiding van Letland op de toetreding tot de Unie.

Deel: ' Bijeenkomst Associatieraad Europese Unie en Letland '
Lees ook