Gemeente Leek

Persinfo gemeente Leek, 3 juni 2002

afdeling Bestuurszaken en Voorlichting
tel. (0594) 55 15 69
fax. (0594) 51 75 12
E-mail info@leek.nl
Internet https://www.leek.nl

BIJEENKOMST VOORJAARSNOTA

Op woensdag 19 juni 2002 presenteert het college van burgemeester en wethouders de Voorjaarsnota 2002 aan de bevolking. De bijeenkomst vindt plaats in de achterzaal van zalencentrum De Postwagen in Tolbert en begint om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen de leden van het college kort hun begrotingsvoorstellen toelichten.

Meepraten
Daarnaast maakt het college bekend hoe het van plan is de inwoners van Leek voortaan op een nieuwe wijze bij het begrotingsproces te betrekken. Het college is namelijk van mening dat vanaf volgend jaar de inwoners in een vroegtijdig stadium moeten kunnen meepraten over de voorstellen voor nieuwe activiteiten in de gemeente Leek.

Wat is de Voorjaarsnota?
De Voorjaarsnota geeft aan de ene kant een eerste blik op de stand van zaken van de lopende begroting 2002. Aan de andere kant is het een voorbereiding op de begroting van het komende jaar, 2003. Onderdeel daarvan zijn allerlei voorstellen voor nieuwe activiteiten in 2003. Dit alles zal na vaststelling verder worden uitgewerkt in de begroting voor 2003, die komend najaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Vaststellen in gemeenteraad
Op 24 juni 2002 wordt de Voorjaarsnota 2002 door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Aan het begin van deze vergadering kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd de bijeenkomst op 19 juni a.s. bij te wonen.


---

---

Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Koning, afdeling Voorlichting, tel. (0594)551569.
---

De laatste wijziging van deze pagina vond plaats op 4 junii 2002.

Deel: ' Bijeenkomst voorjaarsnota gemeente Leek '
Lees ook