Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

5 maart 2003

Behandeld

drs. E.M. Driessen


Kenmerk

DPV/JP-051/03

Telefoon


+31 (0)70 3486860


Blad

1/2

Fax


+31 (0)70 3484006


Bijlage(n)

Verslag HLWG d.d. 17 januari.

E-Mail

edo.driessen@minbuza.nl


Betreft

HLWG Asiel en Migratie

Zoals aan uw Kamer is toegezegd tijdens het Algemeen Overleg inzake de Werkgroep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie (HLWG) d.d. 18 mei 2000, gaat u hierbij, mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Staatssecretaris voor Europese Zaken, het verslag toe van de HLWG bijeenkomst van 17 januari 2003.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE WERKGROEP OP HOOG NIVEAU VOOR ASIEL EN MIGRATIE (HLWG) OP 17 JANUARI 2003 TE BRUSSEL

Samenvatting
De Europese Commissie heeft tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van december 2002 haar mededeling gepresenteerd inzake de integratie van migratievraagstukken in de betrekkingen van de Europese Unie met ontwikkelingslanden. De HLWG heeft aangegeven Raadsconclusies terzake te willen voorbereiden, welke in mei aan de RAZEB dienen te worden voorgelegd. Daarnaast is de HLWG ingegaan op de nauwere samenwerking inzake migratiebeheer met een aantal geselecteerde derde landen. De HLWG heeft besloten allereerst verder te gaan met vier van de negen landen die door de RAZEB in zijn conclusies van 18 en 19 november zijn geselecteerd.

Verslag

1. Migratie en Ontwikkeling

De Commissie heeft een korte toelichting gegeven bij de mededeling over migratie en ontwikkeling, naar aanleiding waarvan het Voorzitterschap een kort discussiestuk heeft opgesteld. De mededeling bestaat uit twee delen; de band tussen migratie en ontwikkeling en de beschikbare financiële middelen voor de terugkeer van immigranten en afgewezen asielzoekers, voor het beheer van de buitengrenzen en voor asiel- en migratieprojecten in derde landen. De Commissie zal dit voorjaar nog met een volgende mededeling komen over de wisselwerking tussen immigratie, werkgelegenheid en sociaal beleid in de Europese Unie. De reacties van alle delegaties waren in beginsel positief. Vooral het voornemen migratie te integreren in de nationale en regionale strategiedocumenten werd breed gesteund. In deze documenten zou migratie meer aandacht kunnen krijgen.

Nederland complimenteerde de Commissie met haar mededeling, maar achtte de mededeling nog niet helemaal compleet. Nederland herinnerde de groep er in het kader van de referenties naar arbeidsmigratie aan, dat hieromtrent nog geen communautair beleid bestaat Het discussiestuk van het Voorzitterschap dat onder meer repte van laaggeschoolde arbeidsmigratie leek in dat opzicht wat voorbarig. De HLWG zal zich nu buigen over concept-Raadsconclusies met het oog op aanvaarding door de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van mei 2003. Het tweede deel van de mededeling dat verslag doet van de beschikbare financiële middelen voor buitengrensbeheer, terugkeer en relaties met derde landen zal in de JBZ-Raad van februari reeds aan de orde komen. Nederland heeft hierover aangegeven dat het beter zou zijn eerst beleidsinhoudelijke besluiten te nemen alvorens het financiële kader vast te stellen.

2. Versterkte samenwerking met derde landen op het gebied van migratiebeheer

De rapporten van de missiehoofden zijn gereed, alsook het overzicht van de Commissie aangaande de communautaire betrekkingen met deze landen op dit gebied. De delegaties zijn gevraagd dit document aan te vullen op het punt van hun bilaterale betrekkingen op het gebied van migratie. Vooralsnog zal met vier van de geselecteerde derde landen een aanvang worden gemaakt. Deze landen zijn Tunesië, Marokko, Libië en Turkije. De belangrijkste internationale en non-gouvermentele organisaties zullen bij het proces betrokken worden. De Commissie zal een expertbijeenkomst organiseren voor technische experts, met participatie van ook deze spelers. Op basis van deze informatie zal het document van de Commissie worden bijgewerkt en zal worden overgegaan tot het stellen van prioriteiten met betrekking tot de geïntensiveerde samenwerking met de betreffende landen. In mei 2003 zal de Europese Commissie terzake een voortgangsrapportage voorleggen aan de RAZEB.

===

Deel: ' Bijeenkomst werkgroep op hoog niveau voor asiel en migratie in Brussel '
Lees ook