Cito

Persbericht


25 januari 1999

Afnamedata: 2, 3 en 4 februari

Bijna 140.000 deelnemers Eindtoets basisonderwijs

Het aantal leerlingen dat deelneemt aan de Eindtoets basisonderwijs van het Cito blijft groeien. Dit jaar maken op 2, 3 en 4 februari bijna 140.000 kinderen uit groep 8 de toets: een stijging van 7 procent ten opzichte van 1998. Het aantal scholen dat zich heeft ingeschreven voor deelname bedraagt 5.532; dat komt neer op 78 procent van het totale aantal basisscholen in Nederland. De toename is vooral toe te schrijven aan het feit dat steeds meer grote steden met alle scholen aan de Eindtoets deelnemen. Naast Amsterdam, Utrecht en ‘s-Gravenhage neemt dit jaar ook Rotterdam de toets af.

De Eindtoets basisonderwijs bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen, Informatie-verwerking en Wereldoriëntatie. De toetsuitslagen zijn op
25 of 26 februari op de scholen.

De vier onderdelen van de Eindtoets basisonderwijs bestaan elk uit zestig toetsopgaven in de meerkeuzevorm. Deze vorm maakt een snelle verwerking van de grote hoeveelheid antwoordbladen mogelijk.

Rapporten

De Eindtoets basisonderwijs is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze die leerlingen aan het einde van groep 8 moeten maken voor een bepaald type van voortgezet onderwijs. De deelnemende scholen ontvangen dan ook voor elke leerling die de toets heeft gemaakt een leerlingrapport. Daarnaast krijgt de school twee zogeheten schoolrapporten, die een indicatie geven van de prestaties op schoolniveau. Schoolrapport A vergelijkt de gemiddelde leerlingprestaties van een school met die van alle andere scholen die aan de Eindtoets deelnemen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met achtergrondgegevens van de school, zoals het sociaal milieu van de leerlingen. Schoolrapport B doet dat wèl. In dit rapport wordt de gemiddelde leerlingscore op een bepaalde school vergeleken met die op overeenkomstige scholen. Op deze manier kan een school een beeld krijgen van de effectiviteit van zijn totale onderwijsprogramma.

Vmbo

Op het leerlingrapport, dat op grond van de toetsresultaten van elk kind wordt opgesteld, is te zien hoe groot de kans op succes is in de verschillende typen van voortgezet onderwijs. De kinderen die dit jaar de Eindtoets afleggen, kunnen straks te maken krijgen met een nieuw type: het vmbo. Op 1 augustus 1999 gaan vbo en mavo namelijk op in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent vier richtingen:
* de basisberoepsgerichte leerweg;

* de kaderberoepsgerichte leerweg;

* de theoretische leerweg;

* de gemengde leerweg.

In het leerlingrapport dat de kandidaten van dit jaar ontvangen, is dan ook niet meer aangegeven hoe een kind het waarschijnlijk zal doen op vbo of op mavo, maar wel hoe de perspectieven lijken in de hierboven genoemde leerwegen.

Internet

Vanaf maandag 1 februari vindt u op deze site verdere gegevens plus een aantal voorbeeldopgaven. Ze zijn afkomstig uit de toets van 1998.

Geschiedenis

De Eindtoets basisonderwijs is voor het eerst afgenomen in 1970. In dat jaar hadden zich 1.291 scholen met in totaal ruim 41.000 leerlingen ingeschreven. De toets bestond toen uit de onderdelen Rekenen, Taal en Algemene kennis. In dat laatste onderdeel zaten opgaven die betrekking hadden op fysica en natuurwetenschappelijke kennis en op sociaal, economisch, cultureel en historisch gebied. Later werd Algemene kennis vervangen door het onderdeel Informatieverwerking. Sinds 1995 bevat de Eindtoets ook opgaven voor het onderdeel Wereldoriëntatie. Dit onderdeel is facultatief; 85 procent van de scholen die meedoen aan de Eindtoets, neemt Wereldoriëntatie af. Voor scholen die dit onderdeel niet afnemen, vervalt 3 februari als toetsdag.

E-mail: info@cito.nl

Deel: ' Bijna 140.000 deelnemers Eindtoets basisonderwijs '
Lees ook