Provincie Zuid-Holland

Persbericht

18-06-2002
Bijna 3 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling

Op 11 juni 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) het provinciale plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2002) vastgesteld. In dit POP programma zijn de door de provincie Zuid-Holland voorgedragen projecten opgenomen die in aanmerking komen voor een Europese bijdrage. Tot en met het jaar 2006 wordt elk jaar een provinciaal POP programma opgesteld. In het POP-programma 2002 zijn de doelen en maatregelen in algemene zin en per project aangegeven. Het programma bevat enerzijds 15 zogenaamde doorloopprojecten (projecten die een gedeelte van het subsidiebedrag hebben benut en nog niet volledig gerealiseerd zijn) en 12 nieuwe projecten. Het zijn diverse projecten in landelijk Zuid-Holland op het gebied van dorpsvernieuwing en cultuurhistorie, waterbeheer en verbetering infrastructuur in de landbouw, toeristische en recreatieve ontwikkelingen en natuur.

De nieuwe projecten zijn tot stand gekomen op basis van een groslijst van 36 potentiële projecten. Daarbij is vooral gekeken naar de startdatum van een project. Randvoorwaarde is dat de projecten voor september 2002 voor een groot deel uitgevoerd dienen te zijn. Er zijn projecten aangedragen vanuit o.a. de natuur- en recreatieschappen, gemeenten, waterschappen, Dienst Landelijk Gebied en de provincie Zuid-Holland*. Onder de 36 potentiële projecten zat een groot aantal projecten waarvan de uitvoering niet tijdig zou kunnen starten om nog opgenomen te kunnen worden in het programma 2000 of waarvan de projectbegroting onder de minimale grens van 50.000 lag. De projecten die door het tijdspad niet in aanmerking komen voor subsidie in 2002 kunnen voor het programma 2003 opnieuw in behandeling worden genomen. Met het POP-programma 2002 wordt het maximaal beschikbare bedrag van 2.840.000 benut voor in totaal 27 projecten.

Naast POP is ook de EU-kaderrichtlijn LEADER+ in delen van Zuid-Holland van toepassing. Deze richtlijn is gericht op handhaving en verbetering van de leefbaarheid van het platteland. Op 14 juni j.l. zijn de vier Zuid-Hollandse Ontwikkelingsplannen door het Comité van Toezicht Leader+ regio Randstad goedgekeurd. Dit betekent dat de Plaatselijke Groepen daadwerkelijk van start kunnen gaan. De provincie is bezig met het instellen van deze Plaatselijke Groepen voor de betreffende gebieden. Het betreft "De weidse Veenweiden'', ''Land van Wijk en Wouden", "De Waarden'' en "Zuid-Hollandse Eilanden''.

Deel: ' Bijna 3 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling Zuid Holland '
Lees ook