Provincie Overijssel

Bijna f. 15 miljoen voor nieuw beleid

Zwolle, 27 september 1999

Begroting 2000 provincie Overijssel

BIJNA F. 15 MILJOEN VOOR NIEUW BELEID

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen in 2000 bijna f. 14 miljoen uitgeven aan nieuw beleid. Meest in het oog springende zaken waaraan GS de extra middelen willen besteden zijn: het grotestedenbeleid (ruim f. 7 miljoen), het provinciaal verkeer en vervoersplan (f. 2 miljoen), vrijwilligerswerk (f. 0,25 miljoen), digitaal netwerk Overijsselse bibliotheken (f. 0,5 miljoen), stedelijke vernieuwing ( f. 1 miljoen) en Informatie- en Communicatietechnologie (f. 0,75 miljoen). Het geld voor nieuw beleid komt deels uit autonome middelen, deels uit de zogeheten IJsselmij gelden. De provincie Overijssel draait in 2000 met een omzet van f. 716 miljoen. Thema van de begroting is dit jaar "Overijssel, verrassend veelzijdig". De begrotingsstukken voor 2000 zijn verlevendigd met interviews van Overijsselse jongeren. De provincie gaat deze jongeren de komende vier jaar volgen in hun ontwikkeling.
In de begroting voor 2000 wordt ook een meerjarenperspectief geschetst tot 2004. In deze periode willen GS f. 30 miljoen investeren in het grotestedenbeleid. Daarnaast stelt Overijssel tot 2004 f. 45 miljoen beschikbaar als co-financiering om zoveel mogelijk Europees geld naar de provincie te halen. De totale budgettaire ruimte tot 2004 bedraagt ruim f. 120 miljoen. Uit de IJsselmijgelden komt f. 67 miljoen, het resterende bedrag ad. f. 53 miljoen komt uit autonome middelen.

Bestuursakkoord 1993 - 2003

In het bestuursakkoord 1999-2003 wordt het beleid geconcentreerd rond vier speerpunten van beleid. Dit zijn: meedoen aan de samenleving, sterke steden en vitaal platteland, werk voor iedereen en bereikbaar Overijssel. Deze speerpunten vormen de basis voor de begroting 2000. Het speerpunt meedoen aan de samenleving richt zich specifiek op maatschappelijke risicogroepen in de samenleving. Terwijl het met de Nederlandse bevolking steeds beter gaat, profiteren bepaalde groepen hier onvoldoende van mee. De provincie streeft er naar zoveel mogelijk mensen toegang te verschaffen tot economische, sociale en culturele hulpbronnen. Concreet stellen GS voor om binnen dit speerpunt geld beschikbaar te stellen voor onder meer een digitaal netwerk voor bibliotheken, het stimuleren van de deelname aan kunst- en cultuuruitingen, het instellen van een provinciale jongerenraad en het faciliteren van de regiovisie zorg.

Binnen het speerpunt sterke steden en vitaal platteland, wil de provincie de samenhang tussen stad en platteland vergroten. De leefbaarheid en vitaliteit van het platteland moeten gewaarborgd blijven door het instandhouden van voorzieningen en het op maat toestaan van woningbouw en bedrijvigheid. De steden zijn de economische en culturele motoren van Overijssel. Tegelijkertijd doen zich in de steden grote problemen voor. De provincie probeert door middel van een ambitieus grotestedenbeleid een bijdrage te leveren aan het oplossen van grootstedelijke knelpunten. Specifieke provinciale aandachtspunten zijn daarbij de verkeersveiligheid in en rond de steden, stedelijke vernieuwing, zorgprojecten en bodemsanering.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid van minder kansrijke groepen krijgt bijzondere aandacht binnen het speerpunt werk voor iedereen. De ultieme doelstelling van de provincie is werk voor iedereen en daarvoor is groei van de regionale werkgelegenheid nodig. Deze groei van de werkgelegenheid wordt bevorderd door het versterken van de economische functie in Overijssel en door de uitvoering van het beleidskader banenplan Overijssel. De economische functie in Overijssel wordt op diverse manieren bevorderd. GS doen dit door voorwaarden te scheppen waardoor het bedrijfsleven zich in Overijssel wil vestigen. Concrete voorbeelden: planning van bedrijventerreinen, uitvoering van de Innovatiestrategie Overijssel, het bevorderen van een ICT cluster en het inzetten van Europese middelen voor deze doeleinden. Een bereikbaar Overijssel is essentieel voor deelname aan het maatschappelijke verkeer en de bloei van de economie. Overijssel wil zich blijven inzetten voor het oplossen van infrastructurele knelpunten. Daarbij staat de bereikbaarheid van de Overijsselse steden voorop. De betere ontsluiting mag overigens niet ten koste gaan van de veiligheid op de wegen. GS blijven voorstander van milieuvriendelijker vormen van goederenvervoer.
GS willen tenslotte de herkenbaarheid van het provinciaal optreden bij burgers, bedrijven, instellingen en mede-overheden vergroten. Vanaf 2000 worden er daarom extra middelen en extra energie gestoken in de profilering van de provincie.

De "Begroting 2000 in één oogopslag" is digitaal op te vragen, via de provinciale site:
www.prv-overijssel.nl onder de rubriek "Feiten en Cijfers".

Nadere informatie:

team Communicatie, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12, mobiel: 06 53 37 58 92.

Deel: ' Bijna f. 15 miljoen voor nieuw beleid Overijssel '
Lees ook