Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen

Afdeling Communicatie

Persbericht Postbus 100 2700 AC Zoetermeer Bredewater 12 Ons kenmerk 2002/3912 2715 CA Zoetermeer Datum <...> Telefoon (079) 329 17 63 Fax (079) 329 16 06 www.iwiweb.nl

Embargo tot moment van aanbieden aan Eerste en Tweede Kamer

Onderzoek bij honderd gemeenten
Merendeel verleent gedetineerden bijzondere bijstand in strijd met de wet

In 2001 hebben gemeenten op zijn minst aan 1350 gedetineerden bijzondere bijstand verstrekt op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) ondanks een wettelijk verbod hierop. Deze schatting maakt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in haar vandaag gepubliceerde rapport 'Bijzondere bijstand in geval van detentie; onderzoek naar be- leid en uitvoering van gemeenten in 2001'. Het beleid van 75 procent van de onderzoch- te gemeenten is ruimer dan de wet toelaat. In de praktijk vergoedt meer dan 85 procent van de gemeenten ook daadwerkelijk de huur- en energiekosten opdat diegenen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, hun woonruimte tijdens de detentieperiode kunnen aanhouden.

De Algemene bijstandswet sluit in artikel 9 lid 1 onder a het geven van bijstand aan gedeti- neerden uit. Dit geldt zowel voor veroordeelde als voor (nog) niet veroordeelde gedetineer- den. Media aandacht en publieke verontwaardiging begin 2002 voor het voornemen van de gemeente Slochteren om bijstand te verstrekken aan een gedetineerde die van een aantal moorden werd verdacht, vormde de aanleiding van het onderzoek van de inspectie. Het on- derzoek geeft een beeld van de uitvoering en het beleid van honderd Nederlandse gemeenten op het terrein van bijstandsverlening aan gedetineerden. Gemeenten die beleid hebben ge- formuleerd ten aanzien van doorbetaling van woonkosten aan gedetineerden zijn zich er van bewust dat dit in strijd is met de wet, maar geven in het onderzoek een aantal redenen om toch bijstand te verlenen. Zo redeneren gemeenten dat het voor een ex-gedetineerde van be- lang is om na afloop van de detentieperiode zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen, zonder eerst huisvestingsproblemen te hoeven oplossen. Een veel gehoorde afweging is ook dat het niet verlenen van bijstand zou kunnen leiden tot problemen als zwerven en terugval in het criminele milieu.

De Inspectie Werk en Inkomen houdt toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid en is een organisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Ons kenmerk 2002/3912
Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Erik Stolk (tel. 079 ­ 329 16 39 of 06 - 510 245 59). Het rapport 'Bijzondere bijstand in geval van detentie; onderzoek naar beleid en uitvoering van gemeenten in 2001' kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie, tel. 079 - 329 17 63 of e-mail communicatie@iwiweb.nl.

2/2Deel: ' Bijzondere bijstand aan gedetineerden vaak in strijd met wet '
Lees ook