Gemeente Capelle a/d IJssel

BIJZONDERE BIJSTANDSREGELING VOOR MINIMA MET KINDEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die voortgezet- of beroepsonderwijs volgen kosten veel geld. Uit onderzoek bleek dat vooral ouders die zijn aangewezen op een minimuminkomen veel moeite hebben om alle kosten van hun studerende kind te betalen. De tegemoetkoming van de rijksoverheid voor de directe studiekosten (boeken en leermiddelen) en de kinderbijslag, blijken in de praktijk vaak niet toereikend voor de vele (school)kosten.

De gemeente vindt het belangrijk dat ook kinderen van ouders met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan allerlei aan de school verbonden activiteiten. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes, excursies, werkweken en vakantiekampen. Daarom geeft de gemeente deze ouders extra ondersteuning. Zij hoopt zo te voorkomen dat deze kinderen vanwege de financiële omstandigheden van hun ouders in een sociaal isolement komen. Daarnaast is ook de hoogte van de bijkomende studiekosten voor de gemeente aanleiding geweest om komend schooljaar weer een inkomensondersteunende voorziening te treffen voor ouders met een minimuminkomen.

De bijzondere bijstandsregeling voorziet in een bijdrage in de indirecte studiekosten en bedraagt maximaal 182,- per kind per schooljaar. Hieronder gaan wij puntsgewijs op deze regeling in.

Bij indirecte studiekosten kunt u denken aan:
- een bijdrage aan het schoolfonds;

- aan school verbonden activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies, werkweken en vakantiekampen;

- door de school voorgeschreven kleding, zoals een overall, schort of sportkleding;

- de aanschaf (of reparatie) van een fiets, regenpak, schooltas, agenda, schriften, schrijfgerei of tekendoos;
- het reizen van en naar school per openbaar vervoer (indien de school buiten de gemeente is gevestigd).

Wie komen voor de regeling in aanmerking?
In de regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen categoriale en individuele bijzondere bijstandsverlening.

Categoriale bijzondere bijstandsverlening houdt in dat u zonder meer recht heeft op de maximale bijdrage van 182,-, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hieronder zetten wij deze voorwaarden kort op een rij.


- uw thuiswonend kind volgt in het schooljaar 2002-2003 voortgezet- of beroepsonderwijs;

- uw kind is op 1 augustus 2002 jonger dan 18 jaar;
- uw inkomen over de maand juli 2002 (of een deel daarvan) is niet hoger dan het wettelijk minimumloon van 1.231,80 bruto per maand exclusief vakantiegeld.

Het bedrag dat u aan extra ondersteuning kunt krijgen bedraagt dus 182,- per kind per schooljaar. U hoeft geen bonnetjes of andere betalingsbewijzen aan de gemeente te tonen. Als u recht heeft op de genoemde 182,-, dan krijgt u het bedrag in één keer uitbetaald.

Hoe aan te vragen?
Om de bijdrage van 182,- te krijgen, moet u een aanvraag indienen.De gemeente heeft al haar cliënten met een periodieke Abw/Ioaw/Ioaz-uitkering een aanvraagformulier toegestuurd. Als u geen bericht heeft gekregen maar wel voor de extra bijdrage in aanmerking denkt te komen, dan kunt u bellen met Sociale Zaken (zie hieronder).

Als uw inkomen over de maand juli 2002 (of een deel daarvan) niet bestond uit een periodieke uitkering van Sociale Zaken, maar uit een andersoortig minimuminkomen (al of niet uit arbeid), kunt u eveneens in aanmerking komen voor de bijdrage van 182,-. Dit uiteraard op voorwaarde dat uw maandinkomen over de maand juli 2002 de boven vermelde inkomensgrens niet overschrijdt. Ook mag uw vermogen de maximale vermogensgrens niet overschrijden. Als dit het geval is dan geldt de normale aanvraagprocedure. Dit betekent dat u zich persoonlijk moet melden bij de balie van Sociale Zaken. Deze is gevestigd in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 en is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Uw aanvraag moet vóór 1 november 2002 binnen zijn bij Sociale Zaken.

Individuele bijstandsverlening
Als u niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kunt u eventueel nog in aanmerking komen voor individuele bijstand. Wel blijft vereist dat uw kind voortgezet- of beroepsonderwijs volgt én op 1 augustus 2002 jonger is dan 18 jaar. De hoogte van een individuele bijdrage is afhankelijk van de aard van de kosten en de financiële omstandigheden van het gezin. Hieronder geven we kort een toelichting.

Individuele bijzondere bijstandsverlening in indirecte studiekosten werkt als volgt:

- de bijstandsverlening wordt beperkt tot de kosten van schoolreisjes, werkweken, excursies, vakantiekampen e.d. en door de school voorgeschreven extra c.q. speciale kleding;
- de te verlenen bijstand heeft alleen betrekking op de daadwerkelijke kosten en kan niet meer bedragen dan in totaal 182,-;

- U zult nota's/betaalbewijzen moeten overleggen;
- bijstandsverlening is niet meer mogelijk indien de periode tussen betaling van de kosten en de aanvraag meer bedraagt dan 13 weken;
- de reguliere draagkrachtsystematiek is van toepassing: dit betekent dat voor een deel rekening wordt gehouden met het inkomen boven de bijstandsnorm en dat getoetst wordt aan de vermogensgrenzen van de Algemene bijstandswet.

Voor het aanvragen van individuele bijstand moet u zich persoonlijk melden bij de balie van Sociale Zaken.

Meer informatie
Als u vragen heeft over deze publicatie of meer wilt weten over deze regeling, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken, telefoon 010-2848457.

Deel: ' Bijzondere bijstand voor voortgezet onderwijs in Capelle a/d IJssel '
Lees ook