Provincie Overijssel

Zwolle, 23 september 1999
Brochure "De Overijsselse landbouw in cijfers 1998" is uit

BIOLOGISCHE LANDBOUW IN OPMARS IN OVERIJSSEL

Sinds 1996 is het aantal biologische bedrijven in Overijssel met ongeveer 22 bedrijven per jaar toegenomen. Het totaal oppervlakte grond is daarbij met ruim 50% toegenomen. De toename is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de biologische melkveehouderij. Ondanks deze gunstige ontwikkeling is het aandeel van de biologische landbouw in Nederland en Overijssel nog beperkt.

Het aantal agrarische bedrijven in Overijssel is verder afgenomen tot 12.335 stuks. De afname betreft alle productierichtingen, met uitzondering van de tuinbouw in de open grond. Vooral kleine en middelgrote bedrijven stopten in 1998. De rundveestapel is met 4.1% afgenomen, in tegenstelling tot het aantal melk- en kalfkoeien die juist een stijging van 0.9% laten zien. De toename van het aantal melk- en kalfkoeien is opvallend, omdat het landelijke melkquotum niet is toegenomen, terwijl de melkproductie per koe wel toenam. Het aantal varkens in Overijssel is met 4.3% toegenomen, in tegenstelling tot het landelijke aantal dat met 11.5% is gedaald. De landelijke daling en de toename in Overijssel hebben te maken met de varkenspest en het hiermee gepaard gaande exportverbod. Ook het pluimvee in Overijssel laat een duidelijke stijging zien van 3.3%. De oppervlakte graan is met ongeveer 1.300 ha toegenomen, terwijl de oppervlakte snijmaïs met dezelfde hoeveelheid is afgenomen. De grondprijs in Overijssel is tussen 1995 en 1998 met ongeveer 7.9% per jaar gestegen. In Noordwest-Overijssel zijn de prijzen het sterkst gestegen.
Dit zijn enkele uitkomsten uit de brochure "De Overijsselse landbouw in cijfers 1998" die de provincie Overijssel deze week heeft uitgebracht. De brochure is bedoeld voor diegenen die beleidsmatig met de landbouw en het platteland te maken hebben. In 1990 is de provincie Overijssel begonnen met deze uitgave, waarin belangrijke actuele informatie over de Overijsselse landbouw vermeld staat. Naast de onderwerpen die jaarlijks worden opgenomen, zoals grondgebruik, de veestapel, de akker- en tuinbouw, de economie en de agrarische bedrijven, bevat deze brochure ook een aantal nieuwe onderwerpen. De nieuwe onderwerpen gaan over de veebezetting op bedrijven met melk- en kalfkoeien (nitraatproblematiek), de verbrede landbouw en de grondprijzen. Daarnaast is er uitgebreide informatie over de biologische landbouw opgenomen.

Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen bij mevrouw I. Raué, telefoon (038) 425 24 07. De brochure wordt in principe gratis verspreid. Bij bestelling van grote aantallen worden kosten in rekening gebracht. De brochure is ook digitaal op te vragen, via de provinciale site: www.prv-overijssel.nl achter de nieuwspagina.

Nadere informatie:
team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18.

99/163

Deel: ' Biologische landbouw in opmars in Overijssel '
Lees ook