Ingezonden persbericht


Pax Christi Persbericht 11 maart

Bisschop kritiseert in open brief Balkenende

"Regering maakt geen principiële keuze voor internationaal recht"

Bisschop Ad van Luyn, de voorzitter van Pax Christi Nederland, heeft in een brief die mede ondertekend is door de directeur van Pax Christi Jan Gruiters, het Nederlandse regeringsbeleid inzake Irak scherp gehekeld. Verwijzend naar standpunten van prominente Nederlandse en Britse internationale juristen, verwijten Van Luyn en Gruiters de Nederlandse regering bij voortduring de juridische noodzaak van een tweede resolutie in de Veiligheidsraad op politieke gronden te bagatelliseren. "Het is een Nederlandse traditie om het belang van de internationale rechtsorde niet te relativeren."

In een gesprek met minister De Hoop Scheffer hadden Van Luyn en Gruiters de "retorische" vraag gesteld of in de eigen afweging die de Nederlandse regering na de stemming in de Veiligheidsraad zal maken het recht voor de politiek gaat wijken. Het antwoord hierop van de minister was ontkennend. Terwijl de oorlog dichterbij komt, blijft Balkenende zeggen dat een tweede resolutie wenselijk maar niet noodzakelijk is. "Nog altijd heeft de regering geen principiële keuze gemaakt voor het internationaal recht door nadrukkelijk vóór VN machtiging te pleiten als absolute en noodzakelijke voorwaarde voor gebruik van geweld."

De Pax Christi-voormannen vinden dat Balkenende en De Hoop Scheffer meelopen in het haast-scenario van Amerika en stellen daarmee dat ook Nederland Blix niet de gelegenheid wil geven zijn karwei af te maken. "De Nederlands regering wil Irak tot eind maart de tijd geven, maar u weet dat zelfs met volledige medewerking van Irak UNMOVIC enkele maanden tijd nodig heeft, zoals Blix in zijn rapportage op 7 maart j.l. zei, om "plaatsen en voorwerpen te controleren, documenten te analyseren, belangrijke personen te interviewen en conclusies te trekken. De haast om een einde te maken aan de wapeninspecties tast de geloofwaardigheid aan van de uitspraken dat oorlog een allerlaatste middel is."

De briefschrijvers hekelen het gemak waarmee Balkenende de rapportage van de Amerikaanse minister Powel bevestigde. "Een aantal van deze bewijzen bleek bij nader onderzoek niet overtuigend te zijn. Wij willen de mogelijke gevaren niet bagatelliseren, maar evenmin de plicht tot waarheidsvinding."

Van Luyn en Gruiters vragen zich af of de premier wel bereid is in zijn morele afweging alle consequenties en risico s van een oorlog in Irak in beeld te brengen. "Wij zijn er enerzijds de afgelopen maanden sterker van overtuigd geraakt dat de diplomatieke weg, ondersteund door effectieve politieke en militaire druk, kan werken. Anderzijds zijn de humanitaire consequenties van luchtaanvallen en stadsoorlog dramatisch, de politieke risico s in de toch al kwetsbare Midden Oosten regio onvoorspelbaar, de perspectieven op een vreedzame en democratische toekomst voor Irak en de regio ongewis. Uw minister van Buitenlandse Zaken heeft op verzoek van Pax Christi nadrukkelijk toegezegd initiatieven te zullen nemen om VN-mensenrechtenwaarnemers in Irak te krijgen, zoals is neergelegd in resolutie 688." Bisschop Van Luyn en Jan Gruiters zijn nog steeds in afwachting van een reactie.

Niet voor publikatie:

Commentaar via: Gied ten Berge; 030 2428496

Deel: ' Bisschop kritiseert in open brief Balkenende '
Lees ook