expostbus51


BKN

BKN En NVRD Presenteren Het Ros Model

BKN En NVRD Presenteren Het Ros+ Model Op De Ecotech Van 13/3-16/3

Per 1 januari 1999 is de AMvB wit- en bruingoed van kracht. In een overeenkomst tussen de NVRD, vereniging voor afval- en reinigingsmanagement, en producenten/importeurs is vastgelegd dat, samen met een 'oud voor nieuw' regeling via de detailhandel, Regionale Overslag Stations (ROS) een belangrijke plaats innemen. Op ca. 65 locaties in het land wordt het afgedankte wit- en bruingoed verzameld, gesorteerd en afgevoerd naar de Nederlandse Vereniging van Metalectroproducten (NVMP), die namens producenten/importeurs voor de eindverwerking zorgdraagt. Het huidige ROS model voorziet niet in producthergebruik, de werkgelegenheid wordt in beperkte mate (met naar schatting ca. 200 arbeidsplaatsen) uitgebreid.

De Ecotech, van 13 t/m 16 april gehouden in de Jaarbeurs, is de plaats waar de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) in samenwerking met de NVRD en de Stichting Trajecten naar Arbeid (STA), het ROS+ model presenteert. Het ROS+ model voorziet in een uitbreiding van de ROS structuur met de nadruk op producthergebruik en werkgelegenheid.

Het ROS+ model gaat een stap verder dan het huidige ROS. Het model voorziet in een gescheiden inzameling op afroep, waardoor een betere service naar burgers geboden kan worden. Daarnaast wordt het afgedankte wit- en bruingoed geselecteerd op reparatie- en verkoopmogelijkheden. Apparaten die wel afgedankt, maar niet versleten zijn, krijgen op die manier een tweede kans.

Het gaat om een substantiële hoeveelheid apparaten, ca. 650.000 grote en kleinere apparaten en werk. Proefprojecten hebben geleerd dat met een ROS+ model ca. 20-30% van de afgedankte apparaten via eenvoudige reparaties weer te koop aangeboden kunnen worden. Hierdoor ontstaat een besparing op grondstoffen en energie, benodigd voor de productie van nieuwe apparaten. Het ROS+ biedt gemeenten en regio's aanknopingspunten om beleid ten aanzien van afvalpreventie, levensduurverlenging en producthergebruik in praktijk te brengen.

Daarbij worden, op landelijk niveau, ca. 1.700 arbeidsplaatsen gecreëerd, die ingezet worden bij de organisatie, inzameling, selectie, reparatie en verkoop. De werkgelegenheid kan op regionaal niveau, gekoppeld aan de ROS structuur, ingezet worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om doelgroepen via begeleidingstrajecten dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Aan het ROS+ model is een opleidingstraject gekoppeld dat voorziet in het invullen van eenvoudige arbeidsplaatsen.

De kosten voor het uitvoeren van een ROS+ model liggen hoger dan die van een standaard ROS. Omgerekend naar een bedrag per inwoner kunnen de kosten van beide modellen als volgt worden weergegeven: het standaard ROS kost ca. fl. 0,60 per inwoner, het ROS+ model kan begroot worden op ca. fl. 2,- per inwoner. Gezien de meerwaarde van het + model in milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen een aantrekkelijke model.

Het ROS+ rapport en/of nadere informatie kunt u verkrijgen bij:

BKN branchekantoor 026-3514014, fax 026-3892796 of bkn@wxs.nl, t.a.v. Hans de Graaf.

NVRD bureau: 026-3771336, fax 4450155 of goorhuis@nvrd.nl, t.a.v. Maarten Goorhuis


08 apr 99 16:17

Deel: ' BKN en NVRD presenteren Ros model op Ecotech '
Lees ook