Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Blikvangers plenaire sessie Straatsburg
1 - 4 juli 2002



* INVASIEWET VS
Raad en Commissie zullen woensdagochtend een verklaring afleggen over de gevolgen voor de Amerikaans-Europese betrekkingen van de wet die onlangs door de Amerikaanse Senaat is goedgekeurd om Amerikaanse militairen desnoods met geweld te bevrijden wanneer zij voor het Internationaal Strafhof in Den Haag worden gebracht. Voor de Raad zal minister van Europese Zaken (en oud-europarlementariër) Bertel HAARDER aanwezig zijn.
* DEENS VOORZITTERSCHAP
Vlak daarvoor op woensdagochtend zal de Deense premier Anders FOGH RASMUSSEN het werkprogramma presenteren dat Denemarken het komend half jaar tijdens zijn voorzitterschap wil uitvoeren. Vast staat dat de uitbreiding het belangrijkste thema zal zijn.
* SPAANS VOORZITTERSCHAP
Een dag eerder, op dinsdagochtend, zal de Spaanse premier AZNAR een uiteenzetting geven over de resultaten van de Top van Sevilla, die het Spaanse voorzitterschap heeft afgesloten, en over de verdere Spaanse verrichtingen van het afgelopen half jaar.


* ZWARE ONGEVALLEN
Met op het netvlies grote rampen zoals de explosie in de AZF fabriek in Toulouse verleden jaar september en een jaar eerder de vuurwerkexplosie in Enschede wil de milieucommissie een belangrijke aanscherping van de herziening van de Seveso-II richtlijn. Voorgesteld wordt om het bereik van de richtlijn te vergroten, strakkere regels vast te leggen over informatieverstrekking aan burgers, het opstellen van veiligheidsrapporten, risico-rapporten, noodplannen, scholing van in- en extern personeel en de mogelijkheid tot het sluiten van ondernemingen.


* GENETISCH GEMODIFICEERDE PRODUCTEN
De milieucommissie vindt met een krappe meerderheid (28/22) dat strengere eisen wenselijk zijn voor de toelating, monitoring en etikettering van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoerders. Zij vindt dat alleen die levensmiddelen en diervoeders van etiketten kunnen worden vrijgesteld als daar technisch niet te voorkomen of door onvoorziene omstandigheden minder dan 0,5% genetisch gemodificeerd materiaal in zit. De commissie stelt ook voor dat belangstellenden, tegen redelijke voorwaarden en met uitsluiting van vertrouwelijke gegevens, toegang kunnen hebben tot de vergunningsaanvraag voor het toelaten van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoerders op de markt. Ook voor een betere traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde producten worden scherpere eisen geformuleerd.


* BIOBRANDSTOFFEN
De commissie industrie steunt het voorstel van de Europese Commissie om de lidstaten te verplichten jaarlijks een bepaald percentage van motorbrandstoffen van hernieuwbare oorsprong te laten zijn. Het verplicht bijmengen van biobrandstoffen vanaf 2009 in alle in de EU geproduceerde motorbrandstoffen vindt de commissie echter te ver gaan. Van haar kant kan de economische en monetaire commissie instemmen met het Commissievoorstel om een fiscaal stimulerend kader te scheppen. Zij vindt echter dat de accijnstarieven lager mogen zijn dan de door de Commissie voorgestelde minimale drempel van 50%. De lidstaten die nu al een gunstiger fiscaal tarief hanteren, moeten in staat zijn dat te blijven doen.


* RIJVERBODEN VRACHTVERKEER
Maandagochtend komt in eerste lezing de ontwerprichtlijn aan de orde die het lidstaten mogelijk maakt zwaar vrachtverkeer op de Transeuropese wegen te weren tijdens weekeinden en feestdagen.
* EUROPESE FILM
Als laatste verslag op de maandagavond staat het verslag van Luckas VANDER TAELEN (GROENEN/EVA, B) op de agenda, waarin hij onder meer pleit voor aanpassing van de wetgeving ten aanzien van overheidssubsidies om in het geval van audiovisuele producties rekening te kunnen houden met het culturele aspect van deze sector. Meer overheidssteun voor particulieren in de filmsector en fiscale voordelen voor tv- en filmproducenten kan de groei van kleine bedrijven stimuleren en voor echte concurrentie zorgen.
* BEGROTING
In de aanloop naar de onderhandelingen met de Raad over de begroting voor 2003 benadrukt de begrotingscommissie opnieuw dat de financiële vooruitzichten aangepast moeten worden om tegemoet te kunnen komen aan de eisen die de uitbreiding stelt. Als begrotingsprioriteiten voor het Parlement geeft de begrotingscommissie een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid, versterkte bewaking aan de buitengrenzen, economische ontwikkeling, het MKB (met name hele kleine en ambachtelijke ondernemingen) en e-learning. Ook moet er meer voorlichting komen over de uitbreiding aan het publiek en het bedrijfsleven.Tegelijkertijd wijst de begrotingscommissie op enkele problemen die zich bij de uitvoering van de begroting van dit jaar voordoen, zoals de betalingsachterstanden bij de structuurfondsen, de Trans-Europese vervoersnetwerken, de wederopbouw van Afghanistan, de pre-toetredingsinstrumenten en de controle op de gelden voor de Palestijnse Autoriteit.


* JAARVERSLAG ECB
Dinsdagmiddag geeft ECB-president Wim DUISENBERG een toelichting op het jaarverslag van zijn bank over 2001. De economische en monetaire commissie is zeer tevreden over de manier waarop de Europese Centrale Bank de invoering van de euro heeft begeleid en over het pragmatische monetaire beleid dat de ECB heeft gevoerd door niet automatisch te reageren op eenmalige gebeurtenissen, zoals de prijsstijging van levensmiddelen en energie. Ook met de communicatie over het ECB-beleid gaat het beter.
* SEKSUELE RECHTEN EN GEZONDHEID
In een initiatiefverslag van Anne VAN LANCKER (PES, B) roept de vrouwencommissie op tot legalisering van abortus en tot het veilig en beschikbaar maken van abortus voor iedereen. In het verslag wordt gewezen op de grote verschillen tussen en binnen de lidstaten van de EU waar het gaat om de houding jegens gezinsplanning en anticonceptie, seksuele voorlichting, abortus en zwangerschap. Hoewel wetgeving op reproductieve gezondheid en rechten een bevoegdheid van de lidstaten is, is Van Lancker ervan overtuigd dat de EU een bijdrage kan leveren door de uitwisseling van informatie en van goede praktijken te vergemakkelijken.
* RACISME EN VREEMDELINGENHAAT
De vrijhedencommissie is weliswaar zeer ingenomen met het voorgestelde kaderbesluit voor de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, maar dient nog een aantal amendementen op punten als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatievoorziening en opzettelijkheid.


* TIME-SHARING
De commissie juridische zaken is unaniem van oordeel dat de Europese Commissie zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel moet indienen om de voortdurende problemen van gebruikers van timesharing-producten op te lossen. In het verslag wordt gedetailleerd aangegeven welke elementen in het voorstel zouden moeten worden opgenomen. De Commissie wordt opgeroepen om een publiciteits- en voorlichtingscampagne te starten en voorts, samen met de Raad, een zwarte lijst op te stellen van illegale exploitanten.

Meer informatie: Wim van Velzen.Tel. 00-33 388175623 of Eduard Slootweg, voorlichter. Tel: 00-32 75 721 280

Deel: ' Blikvangers plenaire sessie Straatsburg '




Lees ook