Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Blikvangers Straatsburg 10-13 juni

UITBREIDING
De commissie buitenlandse zaken wil in dit cruciale jaar van het toetredingsproces vooral een bemoedigend signaal geven aan de kandidaat-lidstaten. Bevestigd wordt het standpunt dat van de kandidaat-lidstaten niet meer geëist mag worden dan nodig is om het acquis communautaire over te nemen. Wel moeten de kandidaatlanden aan de politieke criteria voldoen en vooral maatregelen nemen om de discriminatie van minderheden tegen te gaan. Elke kandidaat-lidstaat zal op zijn eigen verdiensten moeten worden beoordeeld. Het rapport van de buitenlandcommissie bevat ook een beoordeling van de vorderingen van alle kandidaat-landen waarmee wordt onderhandeld.

FINANCIERING UITBREIDING
De begrotingscommissie vindt dat de politieke en economische voordelen van toetreding veel zwaarder moeten wegen dan de begrotingssaldi tussen de lidstaten en de EU. De commissie is er voorstander van om een aanzienlijk deel van de structuurmaatregelen in een speciaal Cohesiefonds op te nemen. Voor wat betreft de afdracht van financiële middelen aan de EU-begroting pleit de commissie voor een systeem waardoor de nieuwe lidstaten in de eerste jaren van hun lidmaatschap geen netto-betaler worden.

UITBREIDING EN LANDBOUW
De landbouwcommissie is voorstander van een geleidelijke verhoging van de directe landbouwbetalingen aan de kandidaatlanden. Ook is zij voorstander van een vereenvoudigd systeem met areaalbijdragen waaraan de kandidaatlanden, onder bepaalde voorwaarden, nationaal mogen bijdragen. De commissie pleit ervoor nu al gesprekken met de kandidaatlanden aan te gaan over een hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

HERZIENING COSMETICA-RICHTLIJN
De commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid beveelt het Parlement aan een onmiddellijk verbod in te stellen op de verkoop van nieuwe cosmetische producten die getest zijn op dieren, als er andere geldige testmethoden bestaan. Bovendien wil deze commissie dat nieuwe cosmetische producten, op dieren getest, over vijf jaar helemaal niet meer mogen worden verkocht. Vanaf 2004 zou geen enkel cosmetisch product nog mogen worden getest op dieren.

BEZOEK JORDAANSE KONING
De Jordaanse koning Abdullah II zal woensdag tijdens een plechtige zitting het Europees Parlement toespreken.

INDIA/PAKISTAN
Eveneens op dinsdag zullen Raad en Commissie naar verwachting een verklaring afleggen over de spanningen tussen India en Pakistan.

TOP VAN SEVILLA
Op woensdagochtend leggen Raad en Commissie een verklaring af over de voorbereiding van de Top van Sevilla.

ASIELZOEKERS UIT KANDIDAATLANDEN
Naar aanleiding van het asiel dat een Franse rechtbank onlangs aan een groep zigeuners uit kandidaatland Hongarije heeft verleend, vragen Lousewies VAN DER LAAN en Sarah LUDFORD namens de ELD-fractie aan de Commissie of landen die hun inwoners kennelijk zo weinig bescherming van staatswege bieden, deze problemen niet moeten oplossen voordat zij tot de EU kunnen toetreden. De Liberalen willen weten hoe kan worden gegarandeerd dat de criteria van Kopenhagen worden nageleefd en of de Commissie van plan is concrete actieplannen te eisen met tijdschema's en termijnen.

GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN
Parlement en Raad hebben in het bemiddelingscomité een akkoord bereikt over een herziening van de richtlijn over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, op de werkplek en bij beroepsopleidingen. Het akkoord bevat onder meer voor het eerst een duidelijke definitie van seksuele intimidatie op het werk.

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S
Nu het Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek is goedgekeurd, is de weg vrij voor de behandeling van de regels voor deelname aan de specifieke onderzoeksprogramma's en de verspreiding van de onderzoeksresultaten. Daarnaast behandelt het Parlement de inhoud van de verschillende programma's, terwijl Wim VAN VELZEN (EVP, NL) zich als rapporteur heeft gebogen over de integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte.

WIJZIGING EP-REGLEMENT
De constitutionele commissie stelt een verregaande wijziging van het reglement van het Parlement voor. De bedoeling is de regels te vereenvoudigen, voor meer coherentie te zorgen en het EP efficiënter te laten functioneren. Het nieuwe reglement zou na de verkiezingen van 2004 in werking moeten treden.

HERSTEL KABELJAUW EN HEEK
De visserijcommissie is het maar ten dele eens met de voorstellen van de Europese Commissie om de bestanden heek en kabeljauw weer op een redelijk peil te brengen. De visserijcommissie vindt dat de drastische maatregelen niet hoeven te gelden voor heek, omdat er geen betrouwbare wetenschappelijke cijfers zijn over de situatie van de heekbestanden en er bovendien geen gedetailleerde studie is verricht naar de economische en sociale gevolgen van het voorstel.

TOEGANG VOOR IEDEREEN TOT OVERHEIDSWEBSITES
Rapporteur Bas BELDER (EDD, NL) verwelkomt de initiatieven van de EU en de lidstaten om het gehandicapten en ouderen mogelijk te maken volledig aan de samenleving deel te nemen: handicaps en leeftijd mogen geen beperking vormen voor toegang tot openbare informatiebronnen.

ETIKETTERING ALLERGENE VOEDSELINGREDIËNTEN
De commissie volksgezondheid steunt, onder indiening van enkele amendementen, het voorstel van de Europese Commissie om de huidige richtlijn over de etikettering van levensmiddelen aan te passen, zodat alle door fabrikanten toegevoegde ingrediënten op het etiket worden vermeld. Een nauwkeurige etikettering van voedselingrediënten is essentieel voor mensen met een allergie.

EUROPESE KIESWET
De commissie constitutionele zaken stelt voor om in te stemmen met het Raadsvoorstel over de Europese kieswet. Dit voorstel bevat belangrijke elementen die al in 1998 door het Parlement zijn geopperd. Het Raadsvoorstel bevat het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging, de mogelijkheid van het uitbrengen van voorkeurstemmen, het verbod op een nationaal in combinatie met een Europees parlementair mandaat, de mogelijkheid maxima vast te stellen voor de uitgaven van de verkiezingscampagne, en, tot slot, de mogelijkheid voor elke lidstaat om territoriale kiesdistricten in te stellen. Niet in het voorstel opgenomen zijn de mogelijkheid van een Europese lijst en een uniforme verkiezingsdatum.

Meer informatie: Wim van Velzen.Tel. 00-33 388175623 of Eduard Slootweg, voorlichter. Tel: 00-32 75 721 280

Deel: ' Blikvangers Straatsburg 10-13 juni '
Lees ook